Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 734 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-27
Data wejscia w życie:1999-08-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 734 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 64 poz. 734

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ, SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

Na podstawie art. 64 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Żołnierze pracownicy i funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, straży pożarnej oraz inne osoby mogą być przewożeni pojazdami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej, przeznaczonymi do tego celu, lub przystosowanymi samochodami ciężarowymi.

2. Samochody ciężarowe przystosowane do przewozu osób muszą spełniać warunki techniczne dla pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 502, Nr 123, poz. 779 i Nr 150, poz. 1086 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872). § 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, liczba osób przewożonych w pojazdach, o których mowa w § 1 ust. 1, powinna odpowiadać liczbie miejsc lub stanowisk w tych pojazdach i nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu.

2. Na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego można przewozić osoby siedzące na podłodze skrzyni ładunkowej, której furty są zamknięte i zabezpieczone przez samoczynnym otwarciem, pod warunkiem że:

1) osoby te nie zajmują miejsca między ładunkiem a kabiną kierowcy,

2) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.

3. W pierwszej przyczepie dopuszcza się przewóz do 5 osób pod warunkiem, że:

1) osoby nie zajmują miejsca między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,

2) osoby siedzą na podłodze przyczepy, której burty są zamknięte i zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3) zespół pojazdów nie przekracza prędkości 20 km/h. §

3. Zabrania się przewożenia osób łącznie z materiałami niebezpiecznymi lub innym ładunkiem który z uwagi na właściwości lub budowę może zagrażać bezpieczeństwu tych osób. §

4. W pojeździe nie podlegającym rejestracji osoby mogą być przewożone wyłącznie na miejscach przewidzianych konstrukcją pojazdu. § 5.

1. W pojeździe specjalnym lub używanym do celów specjalnych na miejscach przewidzianych konstrukcją pojazdu, mogą być przewożone: etatowa załoga, obsługa lub inne osoby.

2. Przy przewozie osób pojazdem, o którym mowa w ust. 1, bez względu na jego przeznaczenie lub rodzaj wykonywanego zadania, nie można przekraczać dopuszczalnej ładowności pojazdu. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 734 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 733 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 735 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 732 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 731 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 730 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 736 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 737 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 729 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 728 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie nazwy "Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie".

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-18 poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-15 poz. 1448

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-09 poz. 661

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-18 poz. 1604

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.