Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 759 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-13
Data wejscia w życie:1999-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 759 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 759

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności jakościowy rozwój szkół i placówek z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela.

2. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w szczególności przez:

1) mierzenie jakości pracy szkół i placówek, polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli,

2) wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w spełnianiu przez szkołę lub placówkę wymagań w zakresie jakości pracy szkoły lub placówki. § 2.

1. Kurator oświaty, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) opracowuje organizację nadzoru pedagogicznego w województwie,

2) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkół i placówek, z uwzględnieniem zadań w tym zakresie wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; wyniki przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły przedstawia się radzie pedagogicznej szkoły lub placówki,

3) sporządza, nie rzadziej niż raz na 5 lat, uwzględniając wyniki mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki, o którym mowa w pkt 2, raport o jakości edukacji w szkole lub placówce, który przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu,

4) nadzoruje opracowywanie przez szkoły lub placówki programów ich rozwoju, w tym programów poprawy efektywności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”,

5) sporządza, nie rzadziej niż ran na 5 lat, raport o jakości edukacji w województwie wraz z wnioskami dotyczącymi tworzenia i realizacji polityki oświatowej w województwie i państwie, który przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz wojewodzie,

6) inspiruje i wspomaga dyrektorów szkół i placówek w osiąganiu wymaganej jakości pracy szkół i placówek,

7) wspomaga rozwój zawodowy pracowników, o których mowa w art. 35 ust. 5 ustawy,

8) współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kierowania regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnej z polityką oświatową państwa,

9) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych dyrektorów szkół i placówek w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Kurator oświaty w celu zdiagnozowania wybranego problemu w skali województwa może zwrócić się do dyrektorów szkół lub placówek o przeprowadzenie mierzenia jakości pracy szkół lub placówek w określonym zakresie.

3. Kurator oświaty w wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego współpracuje z dyrektorami szkół i placówek, a także w związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym współdziała z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz z organami prowadzącymi szkoły lub placówki.

4. Inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny wykonują odpowiednio zadania określone w ust. 1-3.

5. Przepisy ust. 1-3 w odniesieniu do szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio. § 3.

1. Dyrektor szkoły lub placówki, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie wymienionym w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

2) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły lub placówki, uwzględniając zadania, o których mowa w § 2 ust. 2,

3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły lub placówki oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

4) przekazuje raport o jakości pracy szkoły lub placówki, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu,

5) opracowuje program rozwoju szkoły lub placówki, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

6) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego współpracuje z organami, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych. §

4. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny i dyrektorzy szkół i placówek prowadzą mierzenie jakości pracy szkół i placówek w szczególności przez:

1) badanie skuteczności działania szkoły lub placówki, porównując osiągane efekty z założonymi celami,

2) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły lub placówki,

4) zorganizowane i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły lub placówki, według ustalonych kryteriów,

5) hospitację polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów. § 5.

1. W kuratoriach oświaty oraz urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny i podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych ustala się następujący wykaz stanowisk, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:

1) w ministerstwach: a) dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów (równorzędnych organizacyjnych) oraz radcy ministrów i naczelnicy wydziałów (równorzędnych komórek organizacyjnych) wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy,

2) w kuratoriach oświaty: a) kuratorzy oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest wykonywanie nadzoru pedagogicznego,

b) kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa pod lit. a), c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy,

3) w jednostce organizacyjnej utworzonej przez ministra właściwego do spraw kultury na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy: a) dyrektor jednostki i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

2. Na stanowiskach wymienionych w ust. 1 mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele posiadający: a) dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne, b) co najmniej 6-letni staż pracy pedagogicznej, c) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania albo co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce, zakładzie kształcenia nauczycieli lub na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, d) ukończone formy doskonalenia w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły,

2) nauczyciele akademiccy spełniający wymagania wymienione w pkt 1 lit. a), c) i d) oraz posiadający co najmniej 6-letni staż pracy w szkole wyższej. §

6. Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy, osobom posiadającym dyplom ukończenia studiów magisterskich i kwalifikacje zgodne z zakresem zleconych zadań. §

7. Nauczyciele i nauczyciel akademiccy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty i w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny, posiadający kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk na podstawie dotychczasowych przepisów posiadają kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 ust. 2 pkt 1 lit. c) i d) oraz pkt 2 w zakresie wymagań wymienionych w pkt 1 lit. c) i d), który wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 759 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 758 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 757 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 756 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa , o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 755 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 754 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 753 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1703

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-09 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratorów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-25 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag"

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-09 poz. 1324

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-21 poz. 245

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.