Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 775 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-22
Data wejscia w życie:1999-09-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 775 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi Art. 1. W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz.U. Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 157, poz. 1026) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych ustala, w drodze rozporządzenia, wykazy towarów i technologii objętych szczególną kontrolą.”;

2) w art. 3 w ust. 3, w art. 4, w art. 8 w ust. 1, w art. 9 w ust. 2, w art. 12 w ust. 1, w art. 13 i w art. 14 w ust. 3 użyte w odpowiednim przypadku wyrazy „Minister Gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”;

3) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, urzędy celne właściwe dla przywozu lub wywozu niektórych towarów lub technologii, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.”;

4) w art. 16: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kontrole na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą zespoły kontrolne, zwane dalej „zespołami”, powoływane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, środowiska i zdrowia, Minister Obrony Narodowej oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa, a także Prezesi Państwowej Agencji Atomistyki i Głównego Urzędu Ceł oddelegują, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, do je-

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 70, poz. 775

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

go dyspozycji, funkcjonariuszy podległych sobie organów kontroli lub innych funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników innych podległych albo podporządkowanych jednostek organizacyjnych w celu utworzenia zespołów.”, c) w ust. 3 i 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Gospodarki” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”;

5) w art. 17: a) w ust. 1 i 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Gospodarki” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku stwierdzenia dokonywania obrotu towarami i technologiami lub ich wykorzystywania w sposób niezgodny z warunkami określonymi w certyfikacie importowym, pozwoleniu wywozu lub przywozu albo naruszający wymogi, o których mowa w art. 2, minister właściwy do spraw gospodarki zobowiązuje odpowiedni podmiot do przywrócenia wymaganego stanu w określonym terminie nie przekraczającym miesiąca, a po bezskutecznym upływie tego terminu może wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia w sprawie przepadku towaru lub technologii na rzecz Skarbu Państwa.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 775 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 783 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 789 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 793 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 790 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 781 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 795 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 794 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 788 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 787 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 782 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 786 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 792 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 784 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 785 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 791 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 780 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 779 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 778 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 777 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 776 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1789

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-30 poz. 472

  Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-16 poz. 163

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.