Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 779 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-27
Data wejscia w życie:1999-09-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 779 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 70 poz. 779 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej. Na podstawie art. 2a ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) strukturę,

2) tryb powoływania i odwoływania,

3) szczegółowe zasady postępowania - Komisji Heraldycznej, zwanej dalej „Komisją”. § 2.

1. Komisja składa się z:

1) przewodniczącego.

2) zastępcy przewodniczącego,

3) sekretarza,

4) 10 członków.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) 5 osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) 5 osób wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,

3) 3 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. § 3.

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zwraca się na piśmie do podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, o zgłoszenie kandydatów do Komisji.

2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązane, w terminie miesiąca od otrzymania pisma ministra właściwego do spraw administracji publicznej, zgłosić na piśmie kandydatów do Komisji.

3. Do każdej kandydatury dołącza się opis przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacji kandydata, a także jego zgodę na udział w pracach Komisji.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§ 4.

1. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadku:

1) wystąpienia organu, który wskazał członka, z wnioskiem o odwołanie,

2) utraty praw publicznych,

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Komisji.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy dołączyć uzasadnienie odwołania członka Komisji.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w przypadku odwołania członka Komisji, zwraca się na piśmie o zgłoszenie nowego kandydata do właściwego podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lub

2. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. §

5. Przewodniczący organizuje prace Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca. § 6.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji może zapraszać na posiedzenia specjalistów z zakresu heraldyki i weksylologii.

3. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują sekretarz i przewodniczący Komisji. § 7.

1. Komisja rozstrzyga, w formie uchwał, sprawy należące do jej zadań.

2. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Uchwałę podpisuje przewodniczący Komisji. §

8. Wzory insygniów i symboli oraz projektów wzorcowych aktów prawnych, o których mowa w art. 21a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 i z 1998 r. Nr 162, poz.. 1126), Komisja jest obowiązana zaopiniować w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. § 9.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego, która zwróciła się o zaopiniowanie wzoru herbu, flagi, emblematu oraz insygniów i innych symboli, może brać udział w posiedzeniach Komisji, bez prawa głosu. W tych przypadkach nie mają zastosowania przepisy § 10 ust. 1 i

2. § 10.

1. Członkom Komisji z tytułu udziału w posiedzeniu przysługuje za każdy dzień posiedzenia wynagrodzenie w wysokości 20% najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w odrębnych przepisach.

2. Zamiejscowym członkom Komisji przysługują diety i inne należności za czas odbywania podróży, na zasadach regulujących należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pracowników administracji publicznej oraz osób zaproszonych przez przewodniczącego Komisji. §

11. Obsługę organizacyjną techniczną i kancelaryjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 779 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 783 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 789 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 793 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 790 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 781 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 795 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 794 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 788 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 787 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 782 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 786 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 792 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 784 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 785 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 791 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 780 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 778 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 777 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 776 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 775 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-13 poz. 398

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji Heraldycznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-23 poz. 1513

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1368

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1528

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-25 poz. 723

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Heraldycznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.