Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 782 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-16
Data wejscia w życie:1999-09-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 782 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 70 poz. 782 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 i Nr 158, poz. 1043, z 1998 r. Nr 113, poz. 714 i z 1999 r. Nr 40, poz. 401) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Centralny rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wydawanych w trybie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 i Nr 158, poz. 1043, z 1998 r. Nr 113, poz. 714 i z 1999 r. Nr 40, poz. 401), zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

2. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie ostatecznej decyzji o udzieleniu, ograniczeniu zakresu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych oraz na podstawie danych przekazanych przez wojewodę o formie zapewnienia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów i pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju.

3. Wojewoda niezwłocznie przekazuje Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki kopie decyzji i danej, o których mowa w ust.

2. §

2. Dane o formach zabezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą być przekazywane w postaci kopii umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umów ubezpieczenia, składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie, lub w formie wyciągów obejmujących:

1) wskazanie banku lub zakładu ubezpieczeniowego udzielającego zabezpieczenia,

2) wskazanie sumy gwarancji lub sumy gwarancyjnej w umowie ubezpieczenia,

3) wskazanie terminu, do którego jest możliwe składanie żądania wypłaty środków z zabezpieczenia,

4) określenie jednostki organizacyjnej lub osoby, do której należy zgłaszać żądanie wypłaty środków z zabezpieczenia, wraz z podaniem adresu oraz numeru telefonu i telefaksu, zapewniających niezwłoczny kontakt w tej sprawie. § 3.

1. Rejestr jest prowadzony w formie ksiąg rejestrowych.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2. Dla każdego przedsiębiorcy, o którym mowa w § 1 ust. 1, urządza się oddzielną księgę rejestrową, opatrując ją osobnym numerem. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru został utworzony w wyniku przekształcenia innego podmiotu lub połączenia innych podmiotów, w rejestrze zamieszcza się także oznaczenie poprzednich numerów rejestrowych tego podmiotu lub podmiotów, które uległy połączeniu.

3. Księga rejestrowa składa się z pięciu działów. Każdy wpis do księgi rejestrowej oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje się w datę dokonania wpisu.

4. W dziale pierwszym rejestru zamieszcza się następujące dane:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego formy prawnej, siedziby i nazwy, pod jaką świadczy usługi objęte zezwoleniem,

2) oznaczenie organu zezwalającego na działalność oraz numer i datę wydania zezwolenia,

3) numer REGON przedsiębiorcy,

4) oznaczenie poprzedniego numeru rejestrowego przedsiębiorcy, o którym mowa w ust.

2.

5. W dziale drugim rejestru zamieszcza się dane osób kierujących działalnością, na którą udzielono zezwolenia, i dane osób upoważnionych do występowania w sprawach objętych zabezpieczeniem finansowym wymaganym przez ustawę, o której mowa w § 1 ust.

1.

6. W dziale trzecim rejestru zamieszcza się informacje o przedmiocie i zakresie działalności objętej zezwoleniem, informacje o formie zabezpieczenia finansowego tej działalności oraz informację o ograniczeniu zakresu zezwolenia lub jego cofnięciu.

7. W dziale czwartym rejestru zamieszcza się informacje o wysokości sumy gwarancji lub sumy gwarancyjnej i ubezpieczenia oraz o zgłoszonych żądaniach wypłaty i zrealizowanych wypłat środków z zabezpieczenia finansowego, pomniejszających jego sumę.

8. W dziale piątym rejestru zamieszcza się informacje o zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności objętej zezwoleniem, a w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi – także informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji.

9. Wpisowi podlegają również zmiany i uzupełnienia danych ujawnionych w rejestrze. § 4.

1. Wpis do rejestru potwierdza się odpisem księgi rejestrowej w formie wydruku komputerowego, przesyłanym zainteresowanemu przedsiębiorcy i wojewodzie udzielającemu zezwolenia.

2. Przedsiębiorca objęty wpisem do rejestru może żądać sprostowania wpisu, jeżeli jest on niezgodny z informacjami zawartymi w zezwoleniu i danymi, o których mowa w § 1 ust. 2.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

§

5. Dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru. § 6.

1. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania zarówno w formie pisemnej, ja i w innej dowolnej formie.

2. Informacji udziela się przez odpowiedź na zapytanie, w odniesieniu do przedsiębiorców wskazanych w zapytaniu.

3. Informacje o wysokości sumy gwarancji organ rejestrowy uzupełnia o informacje o dokonanych wypłatach i zgłoszonych żądaniach wypłaty, pomniejszających tę sumę.

4. Dokumenty i informacje stanowiące podstawę wpisu do rejestru oraz księgi rejestrowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 782 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 783 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 789 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 793 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 790 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 781 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 795 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 794 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 788 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 787 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 786 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 792 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 784 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 785 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 791 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 780 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 779 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 778 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 777 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 776 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 775 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązki pośrednika turystycznego

  Zamierzam założyć firmę zajmującą się sprzedażą wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biura w Egipcie bezpośrednio w Polsce. Klientami będą osoby, (...)

 • Zezwolenie na działalność turystyczną

  Czy, jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi turystom i organizuje dla klientów krótkotrwałe wycieczki i inne imprezy, ta działalność (...)

 • Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

  Czy biuro podróży odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania spowodowane działaniem lub zaniechaniem przewoźnika? Czy biuro podróży może zmienić (...)

 • Rozliczenie z biurem podróży

  Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. (...)

 • Zaliczki na usługi turystyczne a VAT

  Otrzymujemy na konto wpłaty zaliczek na noclegi od osób prywatnych. Czy zaliczki te należy księgować - jako zaliczka na kasie fiskalnej i odprowadzać w danym miesiącu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 633

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-17 poz. 1584

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-29 poz. 1690

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-20 poz. 1353

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-29 poz. 510

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.