Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 786 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-12
Data wejscia w życie:1999-09-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 786 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 70 poz. 786 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny. Na podstawie art. 200 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402) zarządza się, co następuje: §

1. Dłużnik lub osoba, o której mowa w art. 195 § 1 lub § 3 Kodeksu celnego, zwana dalej „zobowiązanym”, może złożyć zabezpieczenie co najmniej w jeden z następujących sposobów:

1) wpłacając kwotę zabezpieczenia gotówka w kasie urzędu celnego lub na bankowy rachunek pomocniczy tego urzędu w banku krajowym lub w placówce pocztowej,

2) udzielając dyspozycji bankowi krajowemu, prowadzącemu rachunek bankowy zobowiązanego, polecenia przelewu kwoty zabezpieczenia na bankowy rachunek pomocniczy urzędu celnego,

3) składając w urzędzie celnym czek gotówkowy lub rozrachunkowy, wystawiony przez zobowiązanego na kwotę zabezpieczenia, potwierdzony do wysokości tej kwoty przez bank krajowy prowadzący rachunek bankowy zobowiązanego,

4) składając w urzędzie celnym gotówkę w walutach wymienialnych, w kwocie stanowiącej równowartość wymaganego zabezpieczenia, obliczonej według średniego kursu waluty krajowej w stosunku do kursów walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu złożenia zabezpieczenia – w przypadku uzyskania zgody organu celnego na złożenie zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce w walutach wymienialnych,

5) składając w urzędzie celnym dokumenty płatnicze, o których mowa w § 3, na kwotę równą wysokości wymaganego zabezpieczenia, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów. § 2.

1. Organ celny przyjmując zabezpieczenie, wydaje zobowiązanemu potwierdzenie złożenia zabezpieczenia; wzór potwierdzenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Wydanie potwierdzenia złożenia zabezpieczenia może nastąpić po przedstawieniu przez zobowiązanego wiarygodnego dowodu potwierdzającego dokonanie czynności, o których mowa w §

1. § 3.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny jako zabezpieczenie, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank krajowy wymieniony w wykazie gwarantów, o którym mowa w art. 201 § 3 Kodeksu celnego.

2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie zdematerializowanej, organ celny przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny dokument – wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw z oznaczonych w treści świadectwa albo innego dokumentu papierów wartościowych – wraz z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek tych papierów wartościowych o ustanowieniu na określony okres blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. §

4. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1997 r. w sprawie określenia sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny (Monitor Polski Nr 76, poz. 704). §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. (poz. 786)

Druk ścisłego zarachowania – Seria ...................... Nr .......................... .................................................................. .................................................................

(pieczęć podłużna UC) (datownik)

Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia Urząd Celny w .......................................................................................... Składający zabezpieczenie: Zabezpieczenie dotyczy: Sposób złożenia zabezpieczenia: Numer sprawy: Wysokość zabezpieczenia w złotych:

Termin ważności zabezpieczenia: Data złożenia zabezpieczenia: od dnia ................... do dnia ..................... Oryginał potwierdzenia otrzymałem(am): ......................................................................... .......................................................................

(data i podpis zobowiązanego lub osoby uprawnionej do reprezentowania zobowiązanego) (Dyrektor Urzędu Celnego)

Pouczenie

1. Zabezpieczenie podlega zwrotowi na rzecz osoby uprawnionej, jeżeli właściwy organ celny stwierdzi, iż dług celny, na którego pokrycie zostało złożone, wygasł lub nie będzie już mógł powstać, w przypadku zaś korzystania z procedur zatwierdzających, zabezpieczenie podlega zwrotowi z chwilą rozliczenia procedury.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2. Zabezpieczenie w gotówce w walucie polskiej, wpłaconej w kasie urzędu celnego, może zostać odebrane w kwocie nominalnej w każdym urzędzie celny, po stwierdzeniu powstania jednej z sytuacji wymienionych w ust. 1 pouczenia i po zwrocie oryginału niniejszego potwierdzenia.

3. Zabezpieczenie w gotówce w walucie polskiej, wpłaconej na bankowy rachunek pomocniczy urzędu celnego w banku lub placówce pocztowej albo wpłaconej na ten rachunek w wykonaniu polecenia przelewu czy realizacji czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, może być zwrócone w kwocie nominalnej w tym urzędzie celnym pod warunkami wymienionymi w ust. 2 pouczenia oraz po uzyskaniu przez ten urząd z banku prowadzącego jego rachunek wyciągu bankowego, potwierdzającego uznanie tego rachunku kwota zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie złożone w postaci dokumentów mających wartość płatniczą oraz zabezpieczenie w gotówce w walucie wymienialnej może być zwrócone w tym urzędzie celnym, w którym zostało złożone, pod warunkami wymienionymi w ust. 2 pouczenia.

5. W przypadku zagubienia oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia, podlegające zwrotowi zabezpieczenie może zostać zwrócone osobie uprawnionej w urzędzie celnym, w którym było złożone, po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia osoby uprawnionej o zagubieniu oryginału potwierdzenia. Miejsce na adnotacje dotyczące wydania lub wykorzystania zabezpieczenia: Z pouczeniem zapoznałem(am) się: ......................................................

(data i czytelny podpis)

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 786 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 783 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 789 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 793 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 790 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 781 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 795 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 794 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 788 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 787 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 782 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 792 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 784 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 785 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 791 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 780 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 779 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 778 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 777 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 776 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 775 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 387

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1769

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-14 poz. 945

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1771

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-12 poz. 445

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.