Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 789 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-25
Data wejscia w życie:1999-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 789 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 70 poz. 789

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2-4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 128, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499 i Nr 57, poz. 596) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 157, poz. 1035 i z 1999 r. Nr 57, poz. 599) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Stawki podatku akcyzowego, określone w poz. 1 pkt 4 i w poz. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dotyczą podatników spełniających łącznie następujące warunki:

1) wytwarzających paliwa silnikowe z przerobu ropy naftowej,

2) posiadających zorganizowany przepracowanych, w kraju system zbiórki olejów

3) posiadających specjalistyczne instalacje umożliwiające prowadzenie procesów oczyszczania olejów przepracowanych, destylacji i mieszania gotowych olejów napędowych,

4) stosujących ciąg technologiczny przerobu olejów przepracowanych składający się co najmniej z następujących procesów: a) odwadniania i filtracji, b) podgrzewania, c) destylacji, d) mieszania,

5) posiadających zezwolenie na odbiór i wykorzystanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715), zwanej dalej „ustawą o odpadach”.”, b) dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

„4. Warunkiem stosowania przez podatnika stawek podatku akcyzowego określonych w poz. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia jest posiadanie dowodów zakupu oleju przepracowanego wystawionych przez wytwarzających odpady w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy o odpadach.

5. Do faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż oleju przepracowanego podatnikom określonym w ust. 2 powinny być dołączone dowody zakupu oleju przepracowanego, wystawione przez wytwarzających odpady, zawierające oryginalna pieczątkę sprzedawcy, numer identyfikacji podatkowej, podpis osoby uprawnionej do wystawienia tego dowodu oraz oryginalną pieczątkę tej osoby.

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, są obowiązani przesyłać właściwemu urzędowi skarbowemu za okresy miesięczne w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, wykazy dowodów zakupu oleju przepracowanego, zawierające:

1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu wytwarzającego odpady oraz ilość sprzedanego przez ten podmiot oleju przepracowanego,

2) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy oleju przepracowanego, jeżeli sprzedawcą jest podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu tego oleju.

7. W przypadku stwierdzenia, że olej przepracowany został nabyty z naruszeniem warunków określonych w ust. 4-6, podatnicy, o których mowa w ust. 2, stosują stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.”;

2) w § 3 w ust. 1: a) w zdaniu wstępnym wyrazy „w poz. 15 pkt 4” zastępuje się wyrazami „w poz. 15 pkt 5”, b) w pkt 2 wyrazy „w poz. 15 pkt 2” zastępuje się wyrazami „w poz. 15 pkt 3”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a.

1. Od dnia 1 października 1999 r. przepis § 3 stosuje się również w przypadku, gdy wyroby wymienione w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 15 pkt 5 i w poz. 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia obok zabarwienia na czerwono nie zawierają nieusuwalnego znacznika.

2. Przez znacznik, o którym mowa w ust. 1, rozumie się substancję chemiczną N-etylo-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl[o]azobenzeno-4-amina (o nazwie katalogowej Solvent Yellow 124), stosowaną do bezbarwnego znakowania olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe.

3. Przez prawidłowo oznaczony olej opałowy rozumie się olej opałowy, do którego dodano znacznik w ilości 5,4 mg/kg oleju opałowego.

4. Do dnia 1 listopada 1999 r. przepisu ust. 1 nie stosuje się do olejów opałowych zakupionych lub sprowadzonych z zagranicy przed dniem 1 września 1999 r.”;

4) w § 4: a) w ust. 1 i 2 wyrazy „w poz. 15 pkt 4” zastępuje się wyrazami „w poz. 15 pkt 5”,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku sprzedaży benzyn i olejów napędowych zawierających powyżej 5% znakowanego oleju opałowego.”; c) w ust. 3 po wyrazach „§ 3 ust. 1” dodaje się wyrazy „oraz § 3a ust. 4”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w poz. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 1 2 3 4 „5) oleje opałowe, z których 60% lub więcej objętościowo destyluje przy 350oC, z wyjątkiem olejów do silników okrętowych, w przypadku gdy sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono, przeznaczonego na cele opałowe 100,00 zł/1000 l”

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) w poz. 15 w kolumnie 4 liczbę „282,00” odnosząca się do pkt 5 z kolumny 3 zastępuje się liczbą „100,00”, b) w poz. 16 w kolumnie 4 liczbę „282,00” zastępuje się liczbą „100,00”, c) po poz. 17 dodaje się poz. 17a w brzmieniu: Poz. Kod PCN Nazwa grupy towarów (towaru) Stawka podatku akcyzowego w zł na jednostkę wyrobu lub w % podstawy opodatkowania 4

1 2 „17a ex 3302 10

3 Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (łącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle; inne preparaty oparte na substancjach zapachowych, stosowane do wytwarzania napojów; w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym i w przemyśle napojów: o zawartości alkoholu etylowego (spirytusu) większej niż 1,5% obj. – od 1 hl 100% spirytusu w produkcie 5677,00 zł” § 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 789 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 783 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 793 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 790 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 781 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 795 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 794 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 788 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 787 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 782 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 786 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 792 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 784 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 785 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 791 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 780 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 779 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 778 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 777 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 776 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 775 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

porady prawne online

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Podatek VAT

  Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego (...)

 • Opłaty od importu samochodów

  Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.