Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 793 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-20
Data wejscia w życie:1999-08-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 793 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 70 poz. 793

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatacje odcinków autostrad płatnych. Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. Wysokość opłaty za udzielenie koncesji na eksploatację autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków, zwanej dalej „opłatą” ustala się w wysokości 5% przewidywanej wysokości kosztów przystosowania tego odcinka do pobierania opłaty za przejazd, określonych w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. §

2. Wysokość opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrady A-2 na odcinkach Świecko – Poznań, Poznań – Konin oraz Konin – Styków, a także na budowę i eksploatację autostrady A-1 na odcinku Gdańsk – Toruń ustala się w wysokości 0,5% przewidywanej wysokości kosztów budowy danego odcinka, określonych w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. § 3.

1. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, podany w zawiadomieniu o udzieleniu koncesji, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Na wniosek strony zobowiązanej do uiszczenia opłaty dopuszczalne jest uiszczenie tej opłaty, w części nie przekraczającej 75% jej wysokości, przez złożenie przez koncesjonariusza, poręczonych przez banki zaakceptowane przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, weksli na tę sumę, oprocentowaną według stopy rentowności trzynastotygodniowych bonów skarbowych do dnia płatności, z tym że najdłuższy termin płatności oznaczony na wekslach nie może być późniejszy niż data zawarcia umowy koncesyjnej. § 4.

1. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o udzieleniu koncesji, nie później niż przed jej odbiorem.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za zachowany, jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad lub złożenie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad weksli wystawionych nie później niż w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w ust. 1.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§

5. Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych (Monitor Polski Nr 34, poz. 347 i Nr 80, poz. 719 oraz z 1997 r. Nr 16, poz. 156). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 793 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 783 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 789 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 790 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 781 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 795 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 794 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 788 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 787 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 782 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 786 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 792 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 784 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 785 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 791 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 780 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 779 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 778 z 1999

  Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 777 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 776 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 775 z 1999

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-07-16 nr 164 poz. 1

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2057

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-27 poz. 531

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.