Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 814 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 .

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-25
Data wejscia w życie:1999-09-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 814 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 73 poz. 814

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

1999. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. W „Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 1998 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 (Dz.U. Nr 129, poz. 854), wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się po. 1.21.12 (034) Spis próbny 1999;

2) w poz. 1.22.04 (037) Polacy i Polonia na świecie: a) w rubryce 1 wyrazy „Badanie cykliczne (metoda doboru celowego)” zastępuje się wyrazami „Badania stałe”, b) w rubryce 2 skreśla się wyrazy „dobrowolna ankieta polonijna AP-99”, c) rubryki 3-6 otrzymują brzmienie: 3 d) w rubryce 7: - skreśla się wyrazy „znajomości języka polskiego” oraz wyrazy „liczby członków, czasu powstania”, - wyrazy „Zeszyt próbny – drugie półrocze” zastępuje się wyrazami „Wstępne wyniki (zeszyt I – kwiecień, zeszyt II – wrzesień)”; 30 skreśla się poz. 1.22.05 (038) Niemcy w Polsce – Polacy w Niemczech”;

4) w poz. 1.23.01 (039) Ludność aktywna zawodowo: a) w rubryce 5 wyrazy „raz w kwartale, w miesiącach luty, maj, sierpień i listopad” zastępuje się wyrazami „w lutym oraz w IV kwartale (metodą obserwacji ciągłej)”, b) w rubryce 7: - po wyrazach „- „Aktywność ekonomiczna ludności Polski” – marzec, czerwiec” skreśla się wyrazy „wrzesień, grudzień”, 4 nie dotyczy 5 6

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

- skreśla się wyrazy „- „Labour Force Survey in Poland” – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień”;

5) w poz. 1.23.02 (040) Pracujący w gospodarce narodowej: a) w rubryce 3 w pierwszym akapicie wyrazy „w których liczba pracujących nie przekracza 5 osób” zastępuje się wyrazami „w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób”, b) w rubryce 7: - po wyrazach „- „Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski” – marzec, czerwiec” skreśla się wyrazy „wrzesień, grudzień”, - skreśla się wyrazy „- „Labour Force Survey in Poland” – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień”;

6) w poz. 1.23.06 (044) Bezrobocie, w rubryce 7: - po wyrazach „- „Aktywność ekonomiczna ludności Polski” – marzec, czerwiec” skreśla się wyrazy „wrzesień, grudzień”, - skreśla się wyrazy „- „Labour Force Survey in Poland” – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień”;

7) w poz. 1.23.13 (050) Czas pracy, w rubryce 7 po wyrazach „- „Aktywność ekonomiczna ludności Polski” – marzec, czerwiec” skreśla się wyrazy „wrzesień, grudzień”;

8) skreśla się poz. 1.25.04 (058) Badanie budżetu czasu ludności Polski;

9) w poz. 1.27.01 (071) Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży”: a) w rubryce 2: - skreśla się wyrazy „zmianowości nauczania”, - po wyrazach „zajęć dodatkowych” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „uczniów dowożonych do szkoły”, b) w rubryce 3 wyrazy „szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży oraz gimnazja dla dzieci i młodzieży”, c) w rubryce 4: - wyrazy „S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży” zastępuje się wyrazami „S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum”, - wyrazy „S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych” zastępuje się wyrazami „S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych”, d) w rubryce 7 po wyrazach „w układzie wojewódzkim” dodaje się wyrazy „i powiatowym”;

10) w poz. 1.27.02 (072) Edukacja dorosłych: a) w rubryce 2 w części „Źródła danych” wyraz „S-03” zastępuje się wyrazem „S-02”,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

b) w rubryce 3 wyrazy „szkoły podstawowe dla dorosłych” zastępuje się wyrazami „szkoły podstawowe dla dorosłych, podstawowe studia zawodowe i gimnazja dla dorosłych”, c) w rubryce 4 wyrazy „S-03 – sprawozdanie szkoły podstawowej dla dorosłych” zastępuje się wyrazami „S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum”, d) w rubryce 5 wyrazy „raz w roku, do dnia 18 listopada według stanu w dniu 10 listopada” zastępuje się wyrazami „raz w roku do dnia 15 września według stanu w dniu 10 września”, e) w rubryce 7 po wyrazach „w układzie wojewódzkim” dodaje się wyrazy „i powiatowym”;

11) w poz. 1.27.03 (073) Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: a) w rubryce 2 w części „Źródła danych” skreśla się wyrazy „sprawozdanie GUS na formularzu S-04”, b) rubryki 3-6 otrzymują brzmienie: 3 4 nie dotyczy d) w rubryce 7 po wyrazach „Układ wojewódzki w podziale na miasta i wieś” dodaje się wyrazy „i według powiatów”;

12) w poz.

1.27.04 (074) Opieka nad dziećmi i młodzieżą: a) w rubryce 3 wyrazy „przedszkola, przedszkola specjalne” zastępuje się wyrazami „przedszkola, przedszkola specjalne, szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży”, b) w rubryce 4 wyrazy „S-01 – sprawozdanie przedszkola” zastępuje się wyrazami „S01 – sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej”, c) w rubryce 6 wyrazy „wyznaczona przez kuratora oświaty poradnia psychologicznopedagogiczna” zastępuje się wyrazami „urząd powiatowy, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany”, d) w rubryce 7 po wyrazach „w układzie wojewódzkim” dodaje się wyrazy „i powiatowym”;

13) w poz. 1.27.02 ()75) Szkolnictwo wyższe w rubryce 5 wyrazy „raz w roku, do dnia 15 grudnia” zastępuje się wyrazami „raz w roku, do dnia 13 stycznia”;

14) w ust. 1.27.09 (079) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej rubryka 6 otrzymuje brzmienie „organ prowadzący”;

15) skreśla się poz. 1.41.03 (107) Podmioty gospodarki narodowej;

16) w poz. 1.45.03 (130) Użytkowanie gruntów: a) w rubryce 2: - skreśla się wyrazy „Badanie reprezentacyjne obowiązkowe – gospodarstwa i działki indywidualne – próba 12% (pełna zbiorowość 3,0 mln), w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni użytków rolnych według rodzajów użytków, powierzchni lasów i gruntów leśnych oraz nieużytków.”, - skreśla się wyrazy „wykorzystanie danych z badania reprezentacyjnego R-SGR”, 5 6

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

b) w rubryce 7: - skreśla się wyrazy „grupy obszarowe gospodarstw i upraw”, - skreśla się wyrazy „- Charakterystyka gospodarstw rolnych – marzec 200 r.”;

17) w poz. 1.45.05 (132) Powierzchnia zasiewów: a) w rubryce 2: - skreśla się wyrazy „Badanie reprezentacyjne- gospodarstwa i działki indywidualne – próba 12% (pełna zbiorowość 3,0 mln), w zakresie powierzchni użytków rolnych, w tym gruntów ornych i sadów wg rodzajów upraw.”, - w części „Źródła danych” skreśla się ostatnie zdanie, b) rubryka 7 otrzymuje brzmienie: „Informacje wynikowe objęte zakresem przedmiotowym badania w podziale na województwa, gminy, sektory własności, grupy producentów, uprawy i grupy upraw: „Użytkowanie gruntów, powierzchnia gospodarskich” – październik/listopad, zasiewów i pogłowie zwierząt

- „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 1999 r.” – marzec 2000 r., - „Wynik produkcji roślinnej” – marzec 2000 r., - Tablice wynikowe, - „Rolnictwo I półrocze” – wrzesień/październik.”;

18) w poz. 1.45.07 (134) Produkcja ważniejszych upraw rolnych: a) w rubryce 2: - po wyrazach „-szacunek wstępny – metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych” wyrazy „ok. 15 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych i działek rolnych” zastępuje się wyrazami „ok. 7 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych i działek rolnych”, - w części „Źródła danych” po wyrazach „na plantacjach zbóż” wyrazy „(R-r-oz) w ok. 15 tys.” zastępuje się wyrazami „(R-r-oz) w ok. 7 tys.”, b) w rubryce 7: - wyrazy „-„Produkcja podstawowych upraw rolnych” – marze 2000 r.” zastępuje się wyrazami „-„Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 1999 r.” – marzec 2000 r.”, - skreśla się wyrazy „-„Produkcja podstawowych upraw pastewnych” – marzec 2000 r.”;

19) w poz. 1.45.08 (135) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych: a) w rubryce 2: - po wyrazach „Przed zbiorami: szacunek wstępny –„ skreśla się wyrazy „metoda wywiadów w około 30 tys. gospodarstw sadowniczych w powiązaniu z” i wyraz „wynikami” zastępuje się wyrazem „wyniki”,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

- po wyrazach „Podczas zbiorów: szacunek przedwynikowy –„ skreśla się wyrazy „metodą wywiadów w około 10 tys. wylosowanych gospodarstw z uprawą warzyw w powiązaniu z” i wyraz „wynikami” zastępuje się wyrazem „wyniki”, - po wyrazach „Badania na etapie ocen wynikowych” skreśla się wyrazy „metodą wywiadów w wylosowanych ok. 20 tys. indywidualnych gospodarstwach i działkach rolnych w powiązaniu z” i wyraz „wynikami” zastępuje się wyrazem „wyniki”, - część „Źródła danych” otrzymuje brzmienie „dane ze sprawozdań GUS – R.05, R-08 i załącznik (wstępny i wynikowy dla upraw spod osłon, wynikowy dla produkcji warzyw i owoców). Wyniki sprawozdawczości jednostek państwowych, spółdzielczych i pozostałych. Wyniki ekspertyz rzeczoznawców terenowych GUS oraz sprawozdania korespondentów ogrodniczych.”, b) w rubrykach 3-6 skreśla się część dotyczącą ankiety R-r-s – reprezentacyjne badanie sadów i ankiety R-r-w – reprezentacyjne badanie warzyw, c) w rubryce 7 wyrazy „- „Produkcja upraw ogrodniczych” – marzec 2000 r.” zastępuje się wyrazami „- „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 1999 r.” – marzec 2000 r.”;

20) w poz. 1.45.09 (136) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich: a) w rubryce 2: - po wyrazach „Badanie reprezentacyjne obejmujące” wyrazy „ok. 70 tys. gospodarstw indywidualnych” zastępuje się wyrazami „ok. 22 tys. gospodarstw indywidualnych:, - w części „Źródła danych” skreśla się tiret drugie, b) w rubryce 7 skreśla się wyrazy „- „Charakterystyka gospodarstw rolnych w 1999 r.” – marzec 2000 r.”;

21) w poz. 1.45.10 (137) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej: a) w rubryce 2: - po wyrazach „Badania reprezentacyjne obejmujące” wyrazy „ok. 50 tys. gospodarstw indywidualnych” zastępuje się wyrazami „ok. 15 tys. gospodarstw indywidualnych”, - w części „Źródła danych” skreśla się tiret drugie, b) w rubryce 7 skreśla się wyrazy „- „Charakterystyka gospodarstw rolnych w 1999 r.” – marzec 200 r.”;

22) w poz. 1.45.13 (140) Zużycie nawozów sztucznych i wapniowych w rubryce 2 w części „Źródła danych” skreśla się w ostatnim zdaniu wyrazy „oraz badanie zużycia nawozów sztucznych w gospodarstwach indywidualnych w ramach czerwcowego badania struktury gospodarstw rolnych (obowiązkowe)”;

23) w poz. 1.45.19 (146) Bilanse ważniejszych produktów rolnych w rubryce 2 w części „Źródła danych” skreśla się po średniku wyrazy „wykorzystanie danych z badania ankietowego koniunktury produkcyjnej w rolnictwie R-KR”;

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

24) w poz. 1.45.20 (147) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie w rubryce 2 w części :”Źródła danych” w ostatnim zdaniu skreśla się wyrazy „wyniki ankietowego badania koniunktury produkcyjnej w rolnictwie R-KR, a także”;

25) skreśla się poz. 1.45. 28 (154) Koniunktura produkcyjna w rolnictwie;

26) skreśla się poz. 1.45.29 (155) Czerwcowe badanie struktury gospodarstw rolnych;

27) w poz. 1.46.05 (160) Indeks fizycznych rozmiarów produkcji wyrobów przemysłowych: a) w rubryce 2 skreśla się wyrazy „(tylko w I półroczu 1999 r.)”, b) w rubryce 7 skreśla się wyrazy” - „(w I półroczu 1999 r.)”, - „- „Zmiany fizycznych rozmiarów produkcji przemysłowej w latach 1996-1998” – grudzień”;

28) skreśla się poz. 1.46.10 (165) Rozwojowe kierunki produkcji;

29) w poz. 1.61.04 (203) Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw w rubryce 2 w tiret siódmy po wyrazach w nawiasie „wg PKWiU oraz” skreśla się wyrazy „do czerwca 1999 r. również”;

30) w poz. 1.64.07 (227) Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych w rubryce 5 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie „w dniach od 1 do 25 dnia każdego miesiąca: - trzy razy w miesiącu w zakresie grup „owoce” oraz „warzywa”; - dwa razy w miesiącu – w zakresie pozostałych artykułów żywnościowych na rynku detalicznym oraz w zakresie gastronomicznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych”;

31) w poz. 1.67.08 (254) Badanie rozmiarów szarej gospodarki w jednostkach małych i średnich w 1998 r. według województw rubryka 5 otrzymuje brzmienie „raz w roku, do dnia 15 lipca z danymi za rok poprzedni”;

32) w poz. 1.67.11 (255) Badanie eksperymentalne w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej rubryka 5 otrzymuje brzmienie „raz w roku, do dnia 30 czerwca”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 814 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 817 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 825 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 823 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 822 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 819 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 816 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 815 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 821 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 820 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 818 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 824 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 863

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-17 poz. 1186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-11 poz. 1227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.