Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 822 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-24
Data wejscia w życie:1999-09-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 822 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 73 poz. 822

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych. Na podstawie art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083),

2) ukaranym – należy przez to rozumieć żołnierza, wobec którego wykonuje się karę dyscyplinarną lub środek dyscyplinarny, § 2.

1. Kary dyscyplinarne wykonują:

1) karę upomnienia – przełożony dyscyplinarny, który wymierzył karę w pierwszej instancji,

2) karę nagany – przełożony dyscyplinarny, który wymierzył karę w pierwszej instancji,

3) karę pieniężną – organ finansowy uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, do wykonywania potrąceń z uposażenia żołnierza,

4) karę zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania – przełożony dyscyplinarny, który wymierzył karę w pierwszej instancji,

5) karę aresztu koszarowego – dowódca jednostki wojskowej, w której ukarany pełni czynną służbę wojskową,

6) karę aresztu izolacyjnego – dowódca jednostki wojskowej, któremu podlega wojskowy areszt dyscyplinarny,

7) karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym – przełożony dyscyplinarny, który wymierzył karę w pierwszej instancji,

8) karę wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe – odpowiednio, przełożony dyscyplinarny, który wymierzył karę w pierwszej instancji, oraz przełożony dyscyplinarny uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,

9) karę ostrzeżenia o niepełnej przydatności do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub do czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego albo do zawodowej służby wojskowej – przełożony dyscyplinarny, który wymierzył karę w pierwszej instancji,

10) karę usunięcia z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub z czynnej służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego albo z

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

zawodowej służby wojskowej – dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni nadterminową zasadniczą służbę wojskową, lub organ uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do wydalenia ze służby kandydackiej albo zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

2. Do wykonywania kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 59 ust. 5 ustawy, są uprawnione organy określone w zarządzeniu wykonania tej kary, wydanym przez wojskowy sąd garnizonowy. § 3.

1. Środek dyscyplinarny wykonuje, z zastrzeżeniem ust. 2, przełożony dyscyplinarny, który orzekał w pierwszej instancji.

2. Środek dyscyplinarny wykonuje także dowódca jednostki wojskowej, w której ukarany pełni czynną służbę wojskową, jeżeli został wskazany w orzeczeniu o zastosowaniu środka dyscyplinarnego.

3. Do wykonywania środka dyscyplinarnego zastosowanego przez sąd wojskowy są uprawnione organy określone w zarządzeniu jego wykonania, wydanym przez wojskowy sąd garnizonowy. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 822 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 817 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 825 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 823 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 814 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 .

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 819 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 816 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 815 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 821 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 820 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 818 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 824 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 492

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-17 poz. 1469

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Komunikat UE z 2010-03-27 nr 78 poz. 1

  Zawiadomienie ze strony Komisji – Zakończenie pełnienia obowiązków urzędnika przeprowadzającego spotkania wyjaśniające

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1222

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.