Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 826 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-26
Data wejscia w życie:1999-09-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 826 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 826

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu. Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1998 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu (Dz.U. Nr 108, poz. 696), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Przed przystąpieniem do przetargu spółka ustala cenę wywoławczą składników majątku trwałego. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika majątku trwałego przez rzeczoznawcę, jeżeli:

1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,

2) składnik majątku trwałego ma ustaloną cenę giełdową.”;

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli cena wywoławcza przedmiotu przetargu przewyższa równowartość w złotych kwoty:

1) 20 000 EURO – w przypadku nieruchomości,

2) 10 000 EURO – w przypadkach pozostałych składników majątku trwałego - to obwieszczenie zamieszcza się w Dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.”;

3) § 25 otrzymuje brzmienie: „§

25. Spółka może sprzedać składniki majątku trwałego bez przeprowadzenia przetargu w przypadku, gdy:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki,

2) sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów,

3) przedmiotem sprzedaży jest składnik majątku trwałego, którego wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty: a) 15 000 EURO – w przypadku nieruchomości, b) 5 000 EURO – w przypadku pozostałych składników majątku trwałego - ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży,

4) przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art.. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościach (Dz.U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

5) przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje w zamian za zaległości podatkowe na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 127, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95).”;

4) § 26 otrzymuje brzmienie: „§ 26.

1. Jeżeli składniki majątku trwałego nie zostały sprzedane w drodze przetargu, spółka może je sprzedać bez przeprowadzania powtórnego przetargu za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej – w przypadku nieruchomości, i nie niższą niż ½ ceny wywoławczej – w przypadku pozostałych składników majątku trwałego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przetarg został unieważniony.”;

5) § 27 otrzymuje brzmienie: „§ 27.

1. Do oddania mienia do odpłatnego korzystania stosuje się odpowiednio przepisy § 2-26, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przy oddaniu mienia do odpłatnego korzystania wartość przedmiotu umowy na potrzeby określenia ceny wywoławczej, o której mowa w § 5, określa się jako sumę należności za cały czas trwania umowy, a jeżeli umowa ma być zawarta na czas nie określony – za okres 12 miesięcy.

3. Spółka dokonuje wyboru oferty zawierającej najdogodniejsze dla spółki warunki korzystania z mienia i najwyższą należność.”.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

§

2. W przypadku ogłoszenia przetargu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do sprzedaży majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 826 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 834 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 828 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 833 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 829 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 827 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 835 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 832 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 831 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 830 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 837 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 836 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-29 poz. 593

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienia od przetargu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-27 poz. 1086

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-04 poz. 780

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1592

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 628

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.