Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 834 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-08
Data wejscia w życie:1999-09-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 834 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 380, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa, zwanych dalej „obligacjami”, będącymi skarbowymi papierami wartościowymi.

2. Obligacje mogą być emitowane w szczególności jako obligacje:

1) o zmiennej stopie procentowej,

2) o stałej stopie procentowej,

3) indeksowane,

4) zerokuponowe.

3. Wartość nominalną obligacji określa list emisyjny. Łączna wartość nominalna wyemitowanych w danym roku obligacji nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na operacje finansowe związane z zamianą zobowiązań Skarbu Państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na dany rok.

4. Każda z emisji obligacji może obejmować wiele serii.

5. Nominał obligacji wynosi 100 zł (sto złotych) bądź wielokrotność tej kwoty.

6. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest podanie listu emisyjnego do wiadomości publicznej. Emisja następuje z dniem dokonania zamiany wierzytelności wobec Skarbu Państwa na obligacje.

7. Wartość emisji obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji objętych w drodze zamiany.

8. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) liście emisyjnym – rozumie się przez to list emisyjny, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155. poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778),

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2) dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji – rozumie się przez to dzień, w którym określony zostaje stan posiadania obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania w dniu wymagalności świadczeń z tytułu obligacji. §

3. Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu z mocy prawa, nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. § 4.

1. Obligacje mogą być nabywane przez podmioty będące wierzycielami Skarbu Państwa, w z tytułów dłużnych określonych w liście emisyjnym.

2. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu publicznego, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, a także obrót dewizowy, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Minister Finansów może zastrzec w liście emisyjnym, iż obligacje mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy określonymi podmiotami, oraz termin, w którym obligacje podlegają ograniczeniom zbywalności. §

5. Obligacje mogą być nabywane w zamian za wierzytelności, w szczególności w trybie:

1) oferty złożonej wierzycielom Skarbu Państwa,

2) przetargu. § 6.

1. Cena zamiany jednej obligacji na wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej jednej obligacji. Cenę zamiany lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

2. W przypadku gdy jest wypłacana kwota różnicy między kwotą z tytułu wierzytelności przedkładanych do zamiany na obligacje a wartością obligacji według ceny zamiany, sposób wypłaty kwoty różnicy określa list emisyjny. § 7.

1. Minister Finansów może na podstawie umowy powierzyć wybranemu podmiotowi organizowanie przetargów i w ich ramach pośredniczenia w dokonywaniu zamiany zobowiązań Skarbu Państwa z określonych tytułów dłużnych na zobowiązania z tytułu obligacji.

2. Przetargi, o których mowa w § 5 pkt 2, odbywają się w terminach określonych w liście emisyjnym.

3. Minister Finansów może zlecić wybranemu podmiotowi wykup wierzytelności wobec Skarbu Państwa w imieniu własnym na rzecz Skarbu Państwa, w celu późniejszej zamiany na obligacje nabytych przez ten podmiot wierzytelności, na warunkach określonych w zawartej z nim umowy. § 8.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

1. Terminy składania ofert nabycia obligacji na przetargu określa list emisyjny. Udział w przetargu biorą wierzyciele Skarbu Państwa, którzy zostali zaproszeni przez podmiot organizujący przetarg do wzięcia udziału w przetargu (uczestnicy).

2. O ofercie nabycia uczestnicy określają wartość nominalną obligacji, które chcą nabyć, wartość wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa oraz wskazują rachunek papierów wartościowych, na który nabywają obligacje. Uczestnicy mogą by ć zobowiązani do złożenia również innych odpowiednich oświadczeń i informacji oraz dokumentów, które zostaną wskazane w zaproszeniu, o którym mowa w ust.

1.

3. Minister Finansów może wskazać w liście emisyjnym inne niż wymienione w rozporządzeniu warunki przystąpienia do przetargu, polegające w szczególności na obowiązku przedstawienia:

1) wszystkich wierzytelności wobec Skarbu Państwa, jakie posiada wierzyciel z tytułów dłużnych określonego rodzaju,

2) minimalnej lub maksymalnej wartości wierzytelności będących przedmiotem zamiany na obligacje. § 9.

1. Po upływie terminu składnia ofert nabycia obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu przyjęta dla obligacji cenę zamiany, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sposób przyjęcia ofert nabycia obligacji określa list emisyjny. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

3. Umowa zamiany wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa na obligacje zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert, o których mowa w ust. 1 i

2.

4. Uczestnicy przetargu są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty przez podmiot organizujący przetarg za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu określonym w liście emisyjnym.

5. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony przez Ministra Finansów bez podania przyczyn. § 10.

1. Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej obligacji, w okresach odsetkowych.

2. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu. § 11.

1. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej, określonej w liście emisyjnym. Stopę procentową oraz wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w liście emisyjnym. Obliczona w powyższy sposób stopa procentowa jest ogłaszana przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów lub w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek dla obligacji serii o danym terminie wykupu określa list emisyjny. § 12.

1. Minister Finansów może odkupywać obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

2. Obligacje są odkupywane:

1) w drodze bezpośredniej oferty skierowanej do posiadacza obligacji,

2) na jednym lub więcej przetargach, które odbywają się w terminach określonych w liście emisyjnym. §

13. Cena odkupu obligacji w drodze oferty może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Cenę lub sposób jej ustalania określa list emisyjny. § 14.

1. W przypadku odkupu w drodze oferty posiadacza obligacji, którzy przyjęli ofertę, są obowiązani przedstawić do odkupu obligacje o danym terminie wykupu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje były zdeponowane, w dniu ustalenia praw z tytułu odkupu.

2. Zapłata ceny odkupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Zapłata jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje zostały zdeponowane, jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty ceny odkupu.

3. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do rozliczenia oraz obciążenia rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. §

15. Odkup obligacji na przetargach prowadzi Narodowy Bank Polski, na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów. § 16.

1. W przetargach odkupu mogą brać udział podmioty będące bezpośrednimi uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych co najmniej jeden dzień przed przetargiem odkupu (uczestnicy przetargu).

2. Podmioty nie będące uczestnikami przetargu mogą składać oferty sprzedaży obligacji za pośrednictwem uczestników przetargu. § 17.

1. Uczestnicy przetargu odkupu składają oferty sprzedaży obligacji w dniu przetargu, do godziny ustalonej w liście emisyjnym.

2. W ofercie sprzedaży uczestnicy przetargu określają wartość nominalną obligacji, które chcą sprzedać, oraz podają cenę (z dokładnością do jednego grosza), którą są gotowi przyjąć za obligacje o danej wartości nominalnej (cena przetargowa).

3. Oferta sprzedaży obligacji powinna zawierać w szczególności:

1) adres organizatora przetargu odkupu,

2) kod obligacji,

3) termin wykupu obligacji,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

4) liczbę obligacji w sztukach,

5) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty,

6) cenę za wartość nominalną jednej obligacji, z dokładnością do jednego grosza,

7) wartość obligacji według ceny przetargowej,

8) numer rachunku papierów wartościowych lub konta depozytowego uczestnika przetargu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z którego uczestnik zbywa obligacje,

9) numer rachunku bieżącego, o którym mowa w § 21 ust. 2, na który ma być przelana kwota z tytułu odkupu,

10) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej,

11) stempel firmowy i podpis oferenta.

4. Minimalna wartość nominalna oferty sprzedaży, składanej przez uczestnika przetargu lub za jego pośrednictwem, nie może być mniejsza od określonej w liście emisyjnym. §

18. Cena odkupu obligacji w drodze przetargu odkupu uwzględnia cenę przetargową, wartość odsetek wypłacanych w dniu zapłaty za obligacje oraz wielkość przyjętej oferty. Sposób wyliczenia ceny odkupu jednej obligacji, wartości odsetek wypłacanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny odkupu obligacji dla jednej oferty określa list emisyjny. § 19.

1. Po upływie terminu składania ofert sprzedaży obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu przyjętą cenę przetargową dla obligacji o danym terminie wykupu, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Sposób przyjęcia ofert sprzedaży obligacji określa list emisyjny. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji.

3. Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert, o których mowa w ust. 1 i

2.

4. Uczestnicy przetargu są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty, za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu, w którym odbył się przetarg.

5. Narodowy Bank Polski wystawie następnego dnia po przetargu odkupu pisemne potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.

6. Przetarg odkupu może zostać odwołany lub unieważniony przez Ministra Finansów bez podania przyczyn. § 20.

1. Po przetargu odkupu Narodowy Bank Polski sporządza i podaje do wiadomości, w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, informację o wynikach przetargu.

2. Informacja o wynikach przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:

1) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty,

2) wartość nominalną obligacji przedstawionych do sprzedaży,

3) wartość nominalną obligacji, których oferty sprzedaży przyjęto,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

4) najniższą przyjętą cenę przetargową zgłoszona przez uczestników,

5) średnie ważoną cenę przetargową przyjętych ofert,

6) najwyższą przyjętą cenę przetargową,

7) stopę redukcji ofert z najwyższą ceną przetargową. § 21.

1. Uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani przedstawić do odkupu obligacje o danym terminie wykupu; terminy zapłaty określa list emisyjny.

2. Zapłata ceny odkupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Zapłata jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Uczestnik przetargu jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty ceny odkupu.

3. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do rozliczenia oraz obciążenia rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

4. Obligacje nabyte na przetargu odkupu ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty ceny odkupu. §

22. Wykup obligacji lub wypłata odsetek są dokonywane z wykorzystywaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje zostały zdeponowane, jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty należności z tytułu obligacji. § 23.

1. Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy obligacji o danym terminie wykupu do przedstawienia ich do przedterminowego wykupu.

2. Cena przedterminowego wykupu obligacji może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Warunki przedterminowego wykupu, w tym termin wykupu, wartość nominalną obligacji, które będą wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

3. Posiadacze obligacji przedkładają obligacje do przedterminowego wykupu, za pośrednictwem podmiotów prowadzących, w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu, rachunek papierów wartościowych, na którym zostały zdeponowane obligacje. Wypłata świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu jest dokonywana w sposób, o którym mowa w §

22. § 24.

1. Minister Finansów może przyznać posiadaczowi obligacji, w liście emisyjnym, prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upływie określonego okresu i po określonej cenie, która może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji.

2. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa, o którym mowa w ust. 1, obligacje nie podlegają oprocentowaniu od następnego dnia po dniu wymagalności z

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

tytułu przedterminowego wykupu, w tym wartość nominalną obligacji, które mogą być wcześniej wykupywane, cenę lub sposób ich ustalenia określa list emisyjny.

3. Posiadacze obligacji składają dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego, w dniu ustalenia praw z tytułu przedterminowego wykupu, rachunek papierów wartościowych, na którym zostały zdeponowane obligacje. Zapłata z tytułu przedterminowego wykupu jest dokonywana w sposób, o którym mowa w § 22.

4. W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, nie później niż w dniu określonym w liście emisyjnym. § 25.

1. Wykup obligacji, wraz z wypłata należnych odsetek, następuje ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.:

1) w drodze zapłaty w sposób, o którym mowa w § 22,

2) poprzez zamianę wierzytelności posiadacza obligacji na poczet ceny zakupywanych przez niego obligacji kolejnych emisji.

2. W przypadku przedterminowego wykupu obligacji wykup następuje wyłącznie w drodze zapłaty, w sposób, o którym mowa w §

22. § 26.

1. Wierzytelność z tytułu obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji Skarbu Państwa kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Minister Finansów, przed terminem wykupu obligacji, ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust.

1. § 27.

1. Spełnienie świadczenia z obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji.

2. Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu obligacji przypada w terminach określonych w liście emisyjnym. § 28.

1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

2. Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym należność z tytułu odsetek stała się wymagalna. §

29. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub inny wolny dzień od pracy, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

§

30. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 834 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 828 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 833 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 829 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 827 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 835 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 832 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 831 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 826 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 830 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 837 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 836 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-16 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-31 poz. 1389

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-06 poz. 76

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.