Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-07
Data wejscia w życie:1999-10-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 838

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego. Na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wysokość wpłat dokonywanych przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego jest ustalana w każdym kolejnym kwartale kalendarzowym, z zastrzeżeniem §

4.

2. Wysokość wpłat do Funduszu Gwarancyjnego wynosi dla każdego powszechnego towarzystwa emerytalnego 0,1% wartości aktywów netto otwartego funduszu zarządzanego przez to towarzystwo, według stanu na ostatni dzień wyceny w danym kwartale kalendarzowym, chyba że wartość zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego przekracza całkowitą wartość jego środków, z uwzględnieniem ust.

3. 3. Na poczet każdej wpłaty, o której mowa w ust. 2, zalicza się wpłatę dokonaną przez powszechne towarzystwo emerytalne w ubiegłym kwartale, powiększoną o pożytki z jej lokowania i pomniejszona o wynagrodzenie należne Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, zwanemu dalej „Krajowym Depozytem”. § 2.

1. Wpłaty, o której mowa w § 1, powszechne towarzystwo emerytalne dokonuje w terminie 10 dni roboczych, licząc od ostatniego dnia poprzedniego kwartału kalendarzowego, na podstawie udostępnionego przez krajowy Depozyt dokumentu zawierającego rozliczenie wpłat do Funduszu Gwarancyjnego.

2. Przekazanie przez Krajowy Depozyt dokumentu, zawierającego rozliczenie wpłat dokonanych do Funduszu Gwarancyjnego, następuje nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu, o którym mowa w ust.

1. §

3. W przypadku gdy rozliczenie za poprzedni kwartał kalendarzowy wykaże nadpłatę po stronie powszechnego towarzystwa emerytalnego, kwota tej nadpłaty jest rozliczana z powszechnym towarzystwem emerytalnym w terminie określonym w § 2, chyba że przed dokonaniem zwrotu powstanie obowiązek wniesienia wpłat uzupełniających, o których mowa w § 4 ust. 1 i

3. W tych przypadkach kwota nadpłaty jest zaliczana na poczet należnej wpłaty uzupełniającej. § 4.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Wpłaty uzupełniające powszechne towarzystwa emerytalne wnoszą każdorazowo w razie dokonania wypłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Krajowy Depozyt o wysokości tej wpłaty.

2. Wysokość wpłat uzupełniających, o których mowa w ust. 1, ustala się dla każdego powszechnego towarzystwa emerytalnego jako iloczyn liczby wyrażającej stosunek udziału wartości aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez to towarzystwo, do wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, zarządzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne, według stanu na ostatni dzień wyceny w poprzednim kwartale kalendarzowym, i kwoty dokonanej wypłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego.

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia niedoboru, którego pokrycie ma nastąpić ze środków Funduszu Gwarancyjnego, a wysokość tego niedoboru przewyższa całkowitą wartość środków Funduszu Gwarancyjnego. W takim wypadku powszechne towarzystwa emerytalne wnoszą wpłaty uzupełniające w terminie 3 dni roboczych od poinformowania przez Krajowy Depozyt o wysokości wpłat uzupełniających. § 5.

1. W przypadku niedokonania należnych wpłat w terminach, o których mowa w § 2 i 4, powszechne towarzystwo emerytalne jest obowiązane do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w §

3. §

6. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. Nr 63, poz. 406). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 848 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 847 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 853 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 851 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 852 z 1999

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Alimenty wypłacane z funduszu alimentacyjnego

  Jakiej wysokości alimenty mogą być wypłacane z funduszu alimentacyjnego?

 • Przeniesienie środków z funduszu remontowego

  Jesteśmy posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i garaży. Chcemy przenieść na naszą rzecz własność ww. lokali i utworzyć wspólnotę. (...)

 • Bony towarowe a składki ZUS

  Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego (...)

 • Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

  Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 294

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-01 poz. 655

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1628

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-19 poz. 367

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 522

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.