Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-10
Data wejscia w życie:1999-10-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 842

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych. Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Powszechna dostępność wynikowych informacji statystycznych statystyki publicznej jest zapewniana przez:

1) zamieszczanie w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów statystycznych oraz innych organów prowadzących badania statystyki publicznej wynikowych informacji statystycznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną, demograficzną, społeczną oraz środowisko naturalne,

2) ogłaszanie podstawowych wielkości i wskaźników do celów określonych każdorazowo w odrębnych przepisach,

3) podawanie do wiadomości w środkach masowego przekazu,

4) udzielanie informacji, na podstawie danych zgromadzonych w wyniku badań statystycznych, w szczególności za pośrednictwem informatoriów statystycznych działających w Głównym Urzędzie Statystycznym i urzędach statystycznych.

2. Wynikowe informacje statystyczne, poza formami określonymi w ust. 1 są dostępne w formie indywidualnie zamawianych opracowań i analiz. § 2.

1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuacje społeczno-gospodarczą, wypełniając zobowiązania określone w odrębnych przepisach.

2. Wielkości i wskaźniki, o których mowa w ust. 1, są publikowane w formie obwieszczeń lub komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Informacja o wielkościach i wskaźnikach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udostępniana przez informatoria statystyczne oraz środki masowego przekazu, począwszy od dnia podpisania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszenia lub komunikatu w tej sprawie, i z tym dniem staje się powszechnie dostępna. § 3.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Ogłaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych badań statystycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne odbywa się w formie drukowanych opracowań sygnalnych i wydawnictw statystycznych, na nośnikach elektronicznych oraz podawania informacji w sieci Internet.

2. Opracowania sygnalne ukazują się w następujących grupach:

1) komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego,

2) „Informacje bieżące – wyniki wstępne”,

3) informacje dekadowe,

4) informacje sygnalne,

5) notatki informacyjne,

6) monitoringi,

7) koniunktura gospodarcza,

8) „Statystyka Polski” – wkładka do dziennika „Rzeczpospolita”,

9) „Wstępna informacja o gospodarce” – wkładka do „Biuletynu Statystycznego”.

3. Wydawnictwa statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego ukazują się w następujących grupach i seriach wydawniczych:

1) grupa – roczniki statystyczne: a) Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, b) Mały Rocznik Statystyczny, c) Rocznik Statystyczny Województw, d) Roczniki branżowe, e) Rocznik Statystyki Międzynarodowej,

2) grupa – serie wydawnicze: a) „Studia i analizy statystyczne”, b) „Informacje i opracowania statystyczne”, c) „Badania koniunktury”, d) „Materiały źródłowe”, e) „Spisy powszechne”,

3) grupa – biuletyny i czasopisma: a) Biuletyn Statystyczny, b) Poland – Quarterly Statistics, c) Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej, d) CESTAT – Statistical Bulletin, e) Wiadomości Statystyczne.

4. Wydawnictwa statystyczne urzędów statystycznych są publikowane w następujących seriach wydawniczych:

1) roczniki statystyczne,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2) podstawowe dane o powiatach, miastach i gminach,

3) biuletyny statystyczne,

4) analizy statystyczne,

5) informacje i opracowania statystyczne.

5. Termin publikacji wynikowych informacji statystycznych badań statystycznych oraz tytuł określonej publikacji, wydawanej w ramach grup wydawniczych, jest określony w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

6. Inne niż służby statystyki publicznej organy prowadzące badania statystyki publicznej ogłaszają wynikowe informacje statystyczne samodzielnie, w formie określonej przez kierowników tych jednostek, lub wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym – w formach określonych w § 3 ust. 1-4. §

4. Indywidualne zamówienia na udzielenie bezpośrednio informacji statystycznych lub wykonanie dodatkowych opracowań, nie ujętych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w § 3 ust. 5, przyjmują i realizują:

1) w Głównym Urzędzie Statystycznym – Centralne Informatorium Statystyczne,

2) w urzędach statystycznych – informatoria statystyczne. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 848 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 847 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 853 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 851 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 852 z 1999

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw z 1998-07-25 poz. 632

  Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 161

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-11 poz. 521

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.