Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-15
Data wejscia w życie:1999-10-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 843

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 100, poz. 666 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436) zarządza się, co następuje: §

1. Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej nadaje się statut , stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. (poz. 843) STATUT KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ

§

1. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej „Komendą Główną”, jest urzędem zapewniającym obsługę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Głównym”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem oraz zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami. § 2.

1. Komendant Główny kieruje Komendą Główną przy pomocy zastępców Komendanta Głównego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust.

1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1 ustala Komendant Główny.

3. Komendant Główny może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach.

4. W razie nieobecności Komendanta Głównego praca Komendy Głównej kieruje wyznaczony przez niego zastępca Komendanta Głównego. §

3. Komendant Główny może powoływać kolegia, komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stały lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy tych organów. § 4.

1. W skład Komendy Głównej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Komendanta Głównego, który wykonuje zadania w zakresie obsługi protokolarnej i sekretarskiej Komendanta Głównego oraz jego zastępców,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

współpracy międzynarodowej, rzecznictwa prasowego, jak również współdziałania z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Biuro Organizacji i Nadzoru, które wykonuje zadania w zakresie organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej, organizowania pracy Komendy Głównej oraz kontrolowania działań organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

3) Centrum Operacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które wykonuje zadania w zakresie kierowania krajowym systemem ratowniczogaśniczym oraz określania zadań systemu na obszarze kraju, ustalania planu sieci jednostek tego systemu, dowodzenia działaniami ratowniczymi, których rozmiar i zasięg przekracza możliwości ratownicze województwa, organizowania i kierowania działaniami centralnego odwodu operacyjnego;

4) Biuro Kadr i Szkolenia, które wykonuje zadania wynikające z pragmatyki służbowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, obsługi kadrowej Komendy Głównej, a także organizuje i określa zasady kształcenia zawodowego oraz ustala programy i zasady szkolenia pożarniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;

5) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, które wykonuje zadania w zakresie analizowania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz powoływania i odwoływania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i nadzoru nad ich działalnością;

6) Biuro Finansów, które wykonuje zadania w zakresie organizacji systemu finansowania jednostek nadzorowanych oraz opiniowania i przygotowywania dokumentów i analiz związanych z budżetem państwa w rozdziale Państwowa Straż Pożarne, a także dotyczących dofinansowania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

7) Biuro Kwatermistrzowskie, które wykonuje zadania obsługi administracyjnej, gospodarczej, transportowej i finansowej Komendy Głównej, planowania i nadzorowania realizacji inwestycji jednostek nadzorowanych przez Komendanta Głównego, inicjowania prac naukowo-badawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizuje zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia;

8) Zespół Prawny, który wykonuje zadania w zakresie świadczenia pomocy prawnej, zastępstwa prawnego i procesowego na rzecz Komendanta Głównego, a także opiniowania projektów aktów prawnych i udziału w ich opracowywaniu;

9) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych, który wykonuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych Komendy Głównej oraz spraw, obronnych Komendy Głównej, a także prowadzi kancelarię tajną;

10) Zespół Zamówień Publicznych, który wykonuje zadania z zakresu zamówień publicznych na rzecz Komendanta Głównego oraz doradztwo w tym zakresie na rzecz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

11) Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie Głównej oraz doradztwa i

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

analizowania stanu bezpieczeństwa i higieny organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

służby

w

jednostkach

12) Redakcja „Przeglądu Pożarniczego”, która wykonuje zadania w zakresie redagowania i prowadzenia spraw wydawniczych czasopisma „Przegląd Pożarniczy” i Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

2. W skład Centrum Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wchodzi Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, do którego zadań należy w szczególności dysponowanie jednostkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze kraju, dysponowanie odwodami operacyjnymi, bieżące analizowanie prowadzonych działań ratowniczych oraz tworzenie i bieżąca aktualizacja bazy informatycznej na potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. §

5. Komendant Główny sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej:

1) Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,

2) Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

3) Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

4) Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

5) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

6) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,

7) Szkołą Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Supraślu,

8) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Piłsudskiego w Józefowie k. Otwocka,

9) Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. § 6.

1. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy Głównej, a także liczbę etatów i stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 4, ustala Komendant Główny w regulaminie organizacyjnym Komendy Głównej.

2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1, rozstrzyga Komendant Główny.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 848 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 847 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 853 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 851 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 852 z 1999

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 978

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-20 poz. 455

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1189

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.