Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-14
Data wejscia w życie:1999-09-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 865

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą. Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1026 i z 1999 r. Nr 55, poz. 587) zarządza się, co następuje: §

1. Ustanawia się listę kategorii uzbrojenia, które mogą być objęte zakazami i ograniczeniami obrotu specjalnego z zagranicą, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

2. Wprowadza się zakaz wywozu z polskiego obszaru celnego oraz przewozu przez polski obszar celny broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wyrobów i ich części lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym do państw, których lista stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Wprowadza się ograniczenie wywozu z polskiego obszaru celnego oraz przewozu przez polski obszar celny broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wyrobów i ich części lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym do państw, których lista stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na obowiązku uzyskania zgody Rady Ministrów. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. (poz. 865) Załącznik nr 1 LISTA KATEGORII UZBROJENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBJĘTE ZAKAZAMI I OGRANICZENIAMI OBROTU SPECJALNEGO Z ZAGRANICĄ

Kategoria A Broń i amunicja

1. Uzbrojenie i broń automatyczna kat. 12,7 mm lub mniejszy.

2. Uzbrojenie lub bron o kalibrze większym od 12,7 mm.

3. Amunicja.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4. Bomby, torpedy, rakiety i pociski.

5. Sprzęt kierowania ogniem.

6. Czołgi i działa samobieżne.

7. Środki toksykologiczne.

8. Wojskowe środki wybuchowe.

9. Odkuwki, odlewy oraz półfabrykaty przeznaczone do produkcji środków objętych powyżej w punktach 1, 2, 3, 4 i

6. 10. Tłumiki do uzbrojenia objętego w punkcie

1. 11. Systemy broni działającej na zasadzie energii kierowanej.

12. Systemy broni opartej na wysokiej prędkości i energii kinetycznej. Kategoria B Nosiciele uzbrojenia

1. Pojazdy uzbrojone, opancerzone lub dostosowane do instalowania uzbrojenia.

2. Wojenne jednostki pływające, specjalny sprzęt morski i wyposażenie.

3. Samoloty i śmigłowce bojowe wraz z wyposażeniem.

5. Odkuwki, odlewy oraz półfabrykaty przeznaczone do produkcji środków ujętych w punkcie

3. Kategoria C Środki transportu i nieuzbrojone środki techniczne

1. Wymienione poniżej pojazdy specjalnie zaprojektowane i zmodyfikowane dla celów wojskowych: a) pociągi pancerne, b) pojazdy kołowo-gąsienicowe, c) transportery uzbrojenia i ciągniki artyleryjskie, d) opancerzone pojazdy ewakuacyjno-remontowe, e) pojazdy służące do holowania lub przewozu amunicji, f) pojazdy pływające i posiadające zdolność pokonywania głębokich przeszkód wodnych, g) mobilne warsztaty remontowe specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, h) wszystkie inne pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celów wojskowych.

2. Specjalny sprzęt opancerzony.

3. Odkuwki, odlewy oraz półfabrykaty przeznaczone do produkcji środków ujętych powyżej w punkcie

1. Kategoria D Sprzęt pomocniczy

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

1. Sprzęt wykorzystujący wzmacnianie obrazu, termowizję i przetworniki obrazu pracujące w podczerwieni specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych.

2. Reflektory i szperacze oraz ich urządzenia sterujące.

3. Bezzałogowe jednostki latające.

4. Sprzęt elektroniczny specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych.

5. Sprzęt fotograficzny i elektrooptyczne wyposażenie obrazujące.

6. Sprzęt specjalistyczny do szkolenia wojskowego lub dla symulacji scenariuszy wojskowych.

7. Sprzęt różny zgodnie z poniższym wykazem: a) niezależne aparaty do nurkowania i pływania pod wodą, b) sprzęt budowlany specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych i specjalnie zaprojektowany dla transportu lotniczego, c) specjalne wykładziny zewnętrzne, pokrycia i technologie umożliwiające redukcję emisji współczynnika odbicia promieniowania elektromagnetycznego, natężenia drgań akustycznych i innych opracowane do zastosowań wojskowych, d) terenowy sprzęt inżynieryjny specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych do użycia w strefie działań bojowych.

8. Sprzęt kriogeniczny i nadprzewodzący.

9. Oprogramowanie specjalnie zaprojektowanie dla: a) modelowania, symulacji lub oceny wojskowych systemów uzbrojenia, b) rozwoju, monitorowania, konserwacji i modernizacji wykorzystywanego w wojskowych systemach broni, oprogramowania

c) modelowania lub symulacji scenariuszy operacji wojskowych na wymienionych w punkcie 6, d) dowodzenia, łączności, kierowania i rozpoznania, e) określania efektów działania broni konwencjonalnej, jądrowej, chemicznej lub biologicznej.

Załącznik nr 2 LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM OBROTU SPECJALNEGO

Lp. 1 2 3 4 5 6 7

Kraj Angola Irak Jugosławia Liberia Ruanda Sierra Leone Somalia

Kategoria uzbrojenia ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

Uwagi dotyczy tylko organizacji UNITA

nie dotyczy rządu Ruandy nie dotyczy rządu Sierra Leone

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Załącznik nr 3 LISTA KRAJÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIEM OBROTU SPECJALNEGO

Lp. 1 2

Kraj Afganistan Bośnia i Hercegowina

Kategoria uzbrojenia ABCD ABCD

Uwagi nie dotyczy uzbrojenia z pozycji kat. A-1 i A-3 przeznaczonego dla sił policyjnych w BiH oraz sprzętu saperskiego dotyczy również Tajwanu nie dotyczy sprzętu saperskiego

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Chiny Chorwacja Erytrea Etiopia Iran Kongo (Demokratyczna Republika Konga) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna Kuba Libia Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Myammar Sudan Syria

AB ABCD ABCD ABCD ABD AB ABCD AB ABCD ABCD ABCD ABCD ABD

nie dotyczy sprzętu saperskiego

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 874 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 873 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 863 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 862 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 952

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-15 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-22 poz. 877

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 359

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.