Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-17
Data wejscia w życie:1999-10-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 866

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy. Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 400) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz.U. Nr 64, poz. 408), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) w ust. 1 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) analizę sprawozdań finansowych, raportów z badań, sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta,”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Analizy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przeprowadza się za okres co najmniej ostatnich trzech lat obrotowych. W przypadku gdy sprawozdania finansowe nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta, należy przeprowadzić badanie za ostatni rok obrotowy.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Załącznikami do analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są sprawozdania finansowe, raporty z badania tych sprawozdań oraz opinia biegłego rewidenta.”;

2) w § 4 w ust. 3 skreśla się wyraz „Państwową”;

3) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „strumieni” zastępuje się wyrazem „przepływów”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.

1. Wykonanie analizy zleca jednemu lub kilku podmiotom, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, Agencja Prywatyzacji albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego.

2. Zlecanie wykonania analizy następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 i z 1999 r. Nr 45, poz. 437), natomiast w sytuacji gdy

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

zlecenia dokonuje podmiot nie zobowiązany do stosowania powołanej ustawy albo finansowanie odbywa się bez udziału środków publicznych, stosuje się procedurę przewidzianą w rozporządzeniu.

3. Komisja powołana przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, złożona z osób wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw gospodarki. może wykonać analizę w części, o której mowa w § 2 ust.

3.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, w stosunku do których zostało wydane zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej.”;

5) w § 11 w ust. 1 wyrazy „Ministra Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”;

6) w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) budżetu państwa, w części przeznaczonej ustawą budżetową na koszty prywatyzacji, jeżeli zlecającym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub organ założycielski oraz jest to uzasadnione trudną sytuacją ekonomicznofinansową podmiotu, którego analiza dotyczy,

2) przychodów z prowizji, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014), jeżeli zlecającym jest Agencja Prywatyzacji, z wyjątkiem pierwszego roku działalności Agencji, w którym finansowanie analizy nastąpi ze środków budżetu państwa, o których mowa w pkt 1.”;

7) w § 14 wyrazy „Ministra Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”;

8) w § 16: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Od opracowania analizy spółki można odstąpić w części, jeżeli przewidywany koszt wykonania analizy przewyższa 20% wartości spółki ustalonej w oparciu o bilans na koniec roku poprzedzającego wykonania analizy.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Do przedsiębiorstw państwowych ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. O zakresie analizy w przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, decyduje podmiot zlecający analizę.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 874 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 873 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 863 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 862 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opracowania analityczne a prawo autorskie

  Mam pewien problem z prawem autorskim: wykonuję opracowania analityczne, prace doradcze kończące się jakimiś np. wytycznymi itp. Otóż: czy możliwe jest takie sformułowanie (...)

 • Prawa autorskie zależne

  Klient chce zakupić od spółki z o.o. prawa autorskie, w szczególności prawa zależne. Co oznacza pojęcie autorskie prawa zależne?

 • Przeróbka cudzego utworu

  Czy przeróbka cudzego utworu jest przedmiotem prawa autorskiego?

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

  Na jakiej podstawie przedsiębiorstwa ustalają zasady na których się prywatyzują, a dokładnie komu sie należą komu nie należą akcje prywatyzowanego przesiębiorstwa?

 • Mapa i ustalenie linii zabudowy

  W moim mieście nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W 2000 r zostało uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Staram się o (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-10 poz. 288

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 330

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Polskim Rejestrze Statków.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-02 poz. 663

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-27 poz. 439

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-05 poz. 778

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.