Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-13
Data wejscia w życie:1999-10-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 869

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego droga morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli. Na podstawie art. 6 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §

1. Bagaż przewożony drogą powietrzną w rozumieniu rozporządzenia oznacza:

1) bagaż nadany – bagaż, który po przyjęciu i zarejestrowaniu go przez przewoźnika w miejscu wylotu statku powietrznego nie jest dostępny dla podróżnego w czasie odbywania podróży, w tym także podczas przerw w podróży i zmiany statku powietrznego na inny,

2) bagaż kabinowy – bagaż, który osoba zabiera ze sobą do kabiny statku powietrznego. §

2. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przewożonego droga powietrzną, bez zatrzymywania statku powietrznego w innym polskim porcie lotniczym, wykonuje się:

1) w wypadku wywozu z polskiego obszaru celnego – w porcie, w którym towar jest załadowany na statek powietrzny,

2) w wypadku przywozu na polski obszar celny – w porcie przeznaczenia. § 3.

1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przywożonego przez osoby podróżujące na pokładzie statków powietrznych, które odbywają lot z zagranicznego portu lotniczego i po zatrzymaniu w polskim porcie lotniczym kontynuują lot do innego polskiego portu lotniczego, wykonuje się w porcie przeznaczenia, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Bagaż przewożony przez osoby, o których mowa w ust. 1, traktuje się jako wprowadzany na polski obszar celny, chyba że osoba dostarczy organowi celnemu dowód, że bagaż został załadowany w polskim porcie lotniczym, w którym statek powietrzny się zatrzymał, i ze bagaż zawiera wyłącznie towary krajowe.

3. W wypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa, bagaż, o którym mowa w ust. 1, może zostać poddany czynnościom kontroli celnej w porcie lotniczym, w którym statek powietrzny się zatrzymał. § 4.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu wywożonego z polskiego obszaru celnego przez osobę podróżującą ma pokładzie statku powietrznego, który odbywa lot z polskiego portu lotniczego i po zatrzymaniu się w innym polskim porcie lotniczym kontynuuje lot do zagranicznego portu lotniczego, wykonuje się w porcie, w którym statek powietrzny rozpoczyna swój lot, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego.

2. W wypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa, bagaż przewożony przez osobę, o której mowa w ust. 1, może zostać poddany czynnościom kontroli celnej także w polskim porcie lotniczym, w którym statek powietrzny się zatrzymał. § 5.

1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu nadanego, przywożonego na polski obszar celny, przeładowywanego na inny statek powietrzny i transportowanego do innego polskiego portu lotniczego, wykonuje się w porcie przeznaczenia, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu kabinowego, należącego do podróżnego przybywającego z zagranicy lotem, podczas którego w polskim porcie lotniczym nastąpiła zmiana statku powietrznego, wykonuje się w pierwszym polskim porcie otwartym dla ruchu międzynarodowego, do którego statek przybył. Jeżeli w wyniku kontroli celnej bagażu nadanego, należącego do podróżnego, stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących przywozu, jego bagaż kabinowy może zostać poddany kontroli celnej także w porcie przeznaczenia.

3. W wypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa lub jeżeli w wyniku kontroli celnej bagażu kabinowego stwierdzono, że podróżny naruszył przepisy dotyczące przywozu, jego bagaż nadany może zostać poddany kontroli celnej w porcie lotniczym, gdzie nastąpiła zmiana statku powietrznego. § 6.

1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu nadanego, wywożonego z polskiego obszaru celnego, który na polskim obszarze celnym jest przeładowywany na inny statek powietrzny, wykonuje się w pierwszym porcie, w którym następuje załadunek bagażu, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu kabinowego należącego do podróżnego wyjeżdżającego za granicę lotem ,podczas którego w polskim porcie lotniczym następuje zmiana statku powietrznego, wykonuje się w porcie, z którego statek powietrzny bezpośrednio wylatuje za granicę, jeżeli jest to port otwarty dla ruchu międzynarodowego. Jeżeli w wyniku wcześniejszej kontroli celnej bagażu nadanego, należącego do tego podróżnego, stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących wywozu, bagaż kabinowy tego podróżnego może zostać poddany czynnościom kontroli celnej także w pierwszym porcie, w którym dokonano załadunku.

3. W wypadku uzasadnionego podejrzenia, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa lub jeżeli w wyniku kontroli celnej bagażu kabinowego stwierdzono, że podróżny naruszył przepisy dotyczące wywozu, nadany bagaż podróżnego może zostać poddany kontroli celnej także w porcie lotniczym, w którym nastąpiła zmiana statku powietrznego. § 7.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

1. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przewożonego statkami powietrznymi innymi niż należące do linii lotniczych wykonujących stałe międzynarodowe przewozy lotnicze, wykonuje się:

1) w wypadku wywozu z polskiego obszaru celnego – w ostatnim porcie lotniczym otwartym dla ruchu międzynarodowego, z którego statek bezpośrednio wylatuje za granicę,

2) w wypadku przywozu na polski obszar celny – w pierwszym porcie lotniczym otwartym dla ruchu międzynarodowego, w którym statek wylądował.

2. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przywożonego z zagranicy statkiem powietrznym należącym do linii lotniczych wykonujących stałe międzynarodowe przewozy lotnicze i przeładowywanego na polskim obszarze celnym na statek powietrzny, o którym mowa w ust. 1, wykonuje się w pierwszym porcie lotniczym, do którego przybył statek powietrzny należący do linii lotniczych.

3. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu wywożonego za granicę statkiem powietrznym należącym do linii lotniczych wykonujących stałe międzynarodowe przewozy lotnicze i przeładowywanego na polskim obszarze celny na statek powietrzny, o którym mowa w ust. 1, wykonuje się w porcie lotniczym, z którego statek powietrzny bezpośrednio wylatuje za granicę. §

8. Czynności kontroli celnej, dotyczące bagażu przewożonego droga morską, wykonuje się:

1) w wypadku wywozu z polskiego obszaru celnego – w porcie, gdzie bagaż został załadowany,

2) w wypadku przywozu na polski obszar celny – w porcie, gdzie bagaż został wyładowany. §

9. Przepisy § 3-7 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do bagażu przewożonego droga morską. §

10. Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego droga morską lub powietrzną (Monitor Polski Nr 66, poz. 649). §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 874 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 873 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 863 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 862 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 969

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-01 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-09 poz. 785

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 831

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 152

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.