Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-15
Data wejscia w życie:1999-10-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 871

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć. Na podstawie art. 252 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzór wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, należy dołączyć:

1) dokumenty, których przedstawienie było niezbędne do nadania towarom przeznaczenia celnego,

2) dowód uiszczenia należności celnych, w wypadku gdy wniosek dotyczy zwrotu należności celnych,

3) opis okoliczności uzasadniających złożenie wniosku oraz dokumenty potwierdzające te okoliczności. §

3. Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenie należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć (Monitor Polski Nr 66, poz. 653). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. (poz. 871) WNIOSEK O DOKONANIE ZWROTU/UMORZENIA (1) NALEŻNOŚCI CELNYCH

1. Wnioskodawca

3. Urząd celny zarejestrowania

5. Miejsce, w którym znajdują się towary

7. Przeznaczenie celne, jakie wnioskodawca chce nadać towarom

8. Opis towarów – ilość i rodzaj

2. Numer zgłoszenia celnego

4. Urząd celny właściwy ze względu na miejsce, w którym znajduje się towar

6. Uwagi urzędu celnego

9. Kod PCN

10. Masa netto

11. Wartość celna

12. Kwota należności w zł (PLN)

13. Wniosek o dokonanie zwrotu/umorzenia (1) należności celnych: Ja niżej podpisany wnioskuję o dokonanie zwrotu/umorzenia (1) należności celnych na podstawie: - następującego artykułu ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 z późn. zm.) (2) ‫ ٱ‬art. 248 ‫ ٱ‬art. 247 ‫ ٱ‬art. 248 - następującego przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1007 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia (Dz.U. Nr 158, poz. 1050 i z 1999 r. Nr 36, poz. 342) ....................................................................................................................................................

14. Potwierdzenie przyjęcia wniosku

16. Załączniki

15. Uwagi urzędu celnego zarejestrowania

17. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z Kodeksu Karnego (art. 233), oświadczam, że według stanu na dzień złożenia wniosku dane zawarte we wniosku są prawdziwe oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są aktualne data podpis wnioskodawcy

(1) Niepotrzebne skreślić (2) We właściwym polu umieścić x.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

Wniosek powinien być sporządzony pismem maszynowym lub komputerowo. Dopuszcza się sporządzenie ręczne dużymi drukowanymi literami, a w polu 1 stosowanie stempli lub pieczęci. Pola 1-5, 7-13, 16 i 17 wniosku wypełnia wnioskodawca. Pole 6 – wypełnia urząd celny, właściwy ze względu na miejsce, w którym znajduje się towar podlegający należnościom celnym, których zwrotu lub umorzenia dotyczy wniosek. Pola 14 i 15 – wnioskuje urząd celny, w którym zostały zarejestrowane należności celne, których zwrotu lub umorzenia dotyczy wniosek. Wprowadzone zmiany powinny zostać dokonane poprzez wykreślenie informacji błędnych i podanie właściwych. Każda dokonana w ten sposób zmiana musi zostać potwierdzona przez wnioskodawcę i funkcjonariusza celnego. W formularzu wniosku należy w: polu 1 – podać imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, polu 2 – podać numer zgłoszenia celnego, na podstawie którego zarejestrowano kwotę należności celnych, których zwrotu lub umorzenia dotyczy wniosek, polu 3 – podać nazwę i adres urzędu celnego, w którym zarejestrowano należności celne, których zwrotu lub umorzenia dotyczy wniosek, polu 4 – podać nazwę i adres urzędu celnego, właściwego ze względu na miejsce, gdzie znajduje się towar podlegający należnościom celny, których zwrotu lub umorzenia dotyczy wniosek, polu 5 – podać adres, polu 7 – w przypadku gdy nadanie przeznaczenia celnego uzależnione jest od uzyskania pozwolenia – podać jego numer, polu 8 – opisać towary zgodnie z ich nazwą techniczną lub handlową, należy podać odpowiednio znaki, numery, ilość paczek; w wypadku towarów nie opakowanych – podać ilość przedmiotów lub wpisać „luzem”, polu 9 – podać kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego PCN, polu 10 – masę podać w jednostkach systemu metrycznego, np. kilogram, lit, metr itp., polu 11 – podać wartość celną towarów, polu 12 – podać kwotę należności celnych, których zwrotu lub umorzenia dotyczy wniosek, polu 13 – wskazać podstawę prawną, w oparciu o która wnioskodawca ubiega się o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych. Wniosek może zostać sporządzony na kartce papieru o formacie A-4. Wniosek taki powinien zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z układem graficznym określonym we wzorze.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 874 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 873 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 863 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 862 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-21 poz. 342

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-04 poz. 1095

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 379

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 377

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-05 poz. 196

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.