Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 880 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-23
Data wejscia w życie:2000-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 880 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się następującą klasyfikację części budżetowych:

01. Kancelaria Prezydenta RP

02. Kancelaria Sejmu

03. Kancelaria Senatu

04. Sąd Najwyższy

05. Naczelny Sąd Administracyjny

06. Trybunał Konstytucyjny

07. Najwyższa Izba Kontroli

08. Rzecznik Praw Obywatelskich

09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

17. Administracja publiczna

18. Architektura i budownictwo

19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

20. Gospodarka

21. Gospodarka morska

22. Gospodarka wodna

23. Integracja europejska

24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25. Kultura fizyczna i sport

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

26. Łączność

27. Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

28. Nauka

29. Obrona narodowa

30. Oświata i wychowanie

31. Praca

32. Rolnictwo

33. Rozwój wsi

34. Rozwój regionalny

35. Rynki Rolne

36. Skarb Państwa

37. Sprawiedliwość

38. Szkolnictwo wyższe

39. Transport

40. Turystyka

41. Środowisko

42. Sprawy wewnętrzne

43. Wyznania religijne

44. Zabezpieczenie społeczne

45. Sprawy zagraniczne

46. Zdrowie

47. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

48. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

49. Urząd Zamówień Publicznych

50. Urząd Regulacji Energetyki

51. Urząd Służby Cywilnej

52. Urząd Ochrony Państwa

53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

54. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

55. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

56. Urząd Kultury Fizycznej i Sportu

57. Krajowy Urząd Pracy

58. Główny Urząd Statystyczny

59. Główny Urząd Ceł

60. Wyższy Urząd Górniczy

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

62. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

63. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

64. Główny Urząd Miar

65. Polski Komitet Normalizacyjny

66. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

67. Polska Akademia Nauk

68. Państwowa Agencja Atomistyki

69. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

70. Generalny Inspektorat Celny

71. Główny Inspektorat Kolejnictwa

72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

74. Główny Urząd Administracji Publicznej

75. Rządowe Centrum Legislacji

78. Obsługa zadłużenia zagranicznego

79. Obsługa długu krajowego

80. Regionalne izby obrachunkowe

81. Rezerwa ogólna

82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

83. Rezerwy celowe 85/00 Województwa Celem oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce

00) przyjmuje się symbol województwa: 02 – dolnośląskie 04 – kujawsko-pomorskie 06 – lubelskie 08 – lubuskie 10 – łódzkie 12 – małopolskie 14 – mazowieckie 18 – podkarpackie 20 – podlaskie

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

22 – pomorskie 24 – śląskie 26 – świętokrzyskie 28 – warmińsko-mazurskie 30 – wielkopolskie 32- zachodniopomorskie a nazwę części stanowi nazwa województwa, 86/00 Samorządowe Kolegia Odwoławcze Celem oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kolegiów odwoławczych jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce

00) przyjmuje się symbol:

01. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

03. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

05. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku

07. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej

09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie

13. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie

15. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

17. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim

23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

25. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

29. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

31. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

33. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie

35. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie

39. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

43. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

45. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

47. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

53. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

55. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce

57. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile

59. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

61. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku

63. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

65. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu

67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

71. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach

73. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

75. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

79. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

81. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

83. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w tarnobrzegu

85. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

87. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

89. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

91. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

93. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

95. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu

97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwoławczego.

98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki .budżetowej § 2.

1. Częściami budżetu państwa dysponują, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownicy organów, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1998 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778), właściwi ministrowie, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 70, poz. 778), kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych.

2. Ustala się dysponentów:

1) części 78, 79, 82 i 98 – Ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych,

2) części 80 – Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. §

3. Klasyfikacja części budżetowych, o której mowa w § 1, ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok

2000. §

4. Traci moc § 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91, Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194, Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9, poz. 33 i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29, poz. 148 i Nr 153, poz. 783, z 1996 r. Nr 37, poz. 162 i Nr 116, poz. 556, z 1997 r. Nr 22, poz. 116, Nr 100, poz. 626 i Nr 151, poz. 999 oraz z 1998 r. Nr 161, poz. 1081) oraz pkt 1 Klasyfikacja resortowa (części) załącznika nr 1 do rozporządzenia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z wyjątkiem:

1) § 1 w zakresie dotyczącym części 74 Główny Urząd Administracji Publicznej, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.,

2) § 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 880 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 878 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 875 z 1999

  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 877 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 876 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na ekstrakt chmielowy przywożony z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 882 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 879 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 883 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 881 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Darowizny na rzecz Policji

  Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

 • Czas na uchwalenie budżetu państwa

  Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • Zwrot odsetek budżetowych

  W związku ze zmianą decyzji Urzędu Skarbowego dotyczącej kontrolowanego lipca 2006 r. w przedmiocie rozliczania podatku od towarów i usług, otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-08 poz. 1263

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-06 poz. 1306

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1232

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-27 poz. 984

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.