Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 895 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-28
Data wejscia w życie:1999-10-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 895 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 79 poz. 895

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. Urzędowi Służby Cywilnej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. (poz. 895) STATUT URZĘDU SŁUŻBY CYWILNEJ

§

1. 1. Urząd Służby Cywilnej, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej, działającym pod bezpośrednim kierownictwem Szefa Służby Cywilnej.

2. Urząd zapewnia merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjnobiurową obsługę Szefa Służby Cywilnej przy realizacji zadań służby cywilnej, w szczególności w zakresie organizowania i prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, prowadzenia konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej oraz wydawania Biuletynu Służby Cywilnej.

3. Urząd zapewnia techniczną i kancelaryjno-biurową obsługę prac Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej. § 2.

1. Szef Służby Cywilnej kieruje Urzędem przy pomocy swojego zastępcy, dyrektora generalnego Urzędu oraz dyrektorów departamentów (równorzędnych komórek organizacyjnych).

2. Szef Służby Cywilnej może na piśmie upoważnić osoby wymienione w ust. 1 oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach, a także do występowania w jego imieniu przed innymi organami i w postępowaniu sądowym. § 3.

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Szefa Służby Cywilnej,

2) Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu,

3) Departament Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

4) Departament Zarządzania Kadrami Służby Cywilnej,

5) Departament Szkolenia i Rozwoju Służby Cywilnej.

2. Bezpośredni nadzór w zakresie prawidłowego wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu nałożonych na nie zadań sprawuje dyrektor generalny Urzędu. §

4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz szczegółowy tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Szefa Służby Cywilnej na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 895 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 899 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 898 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 894 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 893 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 896 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 900 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 901 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie szpitala klinicznego albo oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 885 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 897 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 884 z 1999

  Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 892 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 889 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 887 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzonej we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 891 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 890 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 886 z 1999

  Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 888 z 1999

  Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 46 poz. 682

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-13 poz. 921

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1034

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Telekomunikacji.

 • Monitor Polski 2013 poz. 695

  Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski 2004 nr 2 poz. 47

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.