Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 914 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-04
Data wejscia w życie:1999-10-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 914 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 914

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 609, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz. 875) zarządza się, co następuje: §

1. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. (poz. 914) STATUT ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rozdział 1 Postanowienia ogólne §

1. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 609, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz. 875) oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest miasto stołeczne Warszawa. §

2. Użyte w statucie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 609, poz. 636, Nr 72, poz. 802 i Nr 78, poz. 875),

2) Zakład – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

3) Centrala – Centralę Zakładu. Rozdział 2 Prezes Zakładu

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§ 3.

1. Prezes Zakładu:

1) kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz, przy pomocy Zarządu Zakładu, głównego inspektora kontroli Zakładu, naczelnego lekarza Zakładu, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali Zakładu i dyrektorów oddziałów,

2) realizuje zadania zastrzeżone ustawą do zakresu jego działania.

2. Prezes Zakładu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do:

1) reprezentowania Zakładu i podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach,

2) upoważniania innych pracowników Zakładu, w zakresie określonym w pkt

1.

3. Prezes Zakładu może upoważniać także inne osoby do podejmowania decyzji w jego imieniu, w zakresie przez niego określonym.

4. Prezes Zakładu:

1) wydaje akty kierownictwa wewnętrznego,

2) nadaje Zakładowi regulamin organizacyjny.

5. Ponadto do kompetencji Prezesa Zakładu należą sprawy określone w art. 73 ust. 3 ustawy. Rozdział 3 Zarząd Zakładu §

4. Do kompetencji Zarządu Zakładu należą sprawy określone w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy. § 5.

1. Zarząd Zakładu działa kolegialnie.

2. Tryb pracy Zarządu Zakładu określają odrębne przepisy. Rozdział 4 Rada Nadzorcza Zakładu §

6. Do kompetencji Rady Nadzorczej Zakładu należą sprawy określone w art. 75 ust. 2 ustawy. § 7.

1. Rada Nadzorcza Zakładu podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych.

2. Tryb pracy Rady Nadzorczej Zakładu określają odrębne przepisy.

3. Rada Nadzorcza Zakładu realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady Nadzorczej. Rozdział 5 Centrala §

8. Centrala jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezes Zakładu oraz Zarząd Zakładu realizują zadania należące do zakresu ich działania. §

9. Zakres rzeczowy działania Centrali Zakładu obejmuje w szczególności:

1) dysponowanie Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Alimentacyjnym,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2) prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przepisami ustawy,

3) prowadzenie kont ubezpieczonych i płatników składek,

4) prowadzenie rejestrów ubezpieczonych, płatników składek, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz rejestru uprawnionych do świadczeń zdrowotnych,

5) koordynację pracy terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu,

6) zarządzanie finansami Zakładu,

7) dysponowanie majątkiem Zakładu,

8) opracowywanie projektów krótko- i długoterminowych planów działalności Zakładu,

9) opracowywanie analiz i prognoz działalności Zakładu,

10) gromadzenie i analizę danych statystycznych oraz prowadzenie badań statystycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych,

11) realizację polityki kadrowej, szkoleniowej, wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej, doradczej i konsultingowej Zakładu,

12) prowadzenie polityki prewencyjnej i rehabilitacji w zakresie ubezpieczeń społecznych,

13) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz aktów prawnych wewnętrznych,

14) współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie ubezpieczeń społecznych. §

10. W skład Centrali Zakładu wchodzą:

1) Gabinet Prezesa,

2) Biuro Głównego Inspektora Kontroli Zakładu,

3) Biuro Integracji Europejskiej,

4) Biuro Naczelnego Lekarza Zakładu,

5) Biuro Rady Nadzorczej,

6) Biuro Rent Zagranicznych,

7) Biuro Rzecznika Prasowego,

8) Centralny Ośrodek Obliczeniowy,

9) Departament Finansów,

10) Departament Inwestycji,

11) Departament Kapitału Początkowego,

12) Departament Legislacyjno-Prawny,

13) Departament Obsługi Administracyjnej,

14) Departament Obsługi Klientów,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

15) Departament Obsługi Systemów Świadczeniowych,

16) Departament Ochrony Informacji,

17) Departament Organizacji i Nadzoru Jednostek Terenowych,

18) Departament Orzecznictwa Lekarskiego,

19) Departament Planowania i Kontrolingu,

20) Departament Prewencji i Rehabilitacji,

21) Departament Rachunkowości,

22) Departament Realizacji Dochodów,

23) Departament Rejestrów Centralnych,

24) Departament Rewizji Wewnętrznej,

25) Departament Spraw Pracowniczych,

26) Departament Statystyki,

27) Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych,

28) Departament Świadczeń Krótkoterminowych,

29) Departament Ubezpieczeń i Składek,

30) Departament Wdrożenia i Rozwoju KSI,

31) Departament Wypłat Świadczeń Zagranicznych,

32) Departament Zamówień Publicznych,

33) Departament Zasilania Informacyjnego. §

11. Szczegółowa organizację Centrali oraz zakres zadań jej komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Zakładu. Rozdział 6 Terenowe jednostki organizacyjne § 12.1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały kierowane przez dyrektora i podlegające im inspektoraty kierowane przez kierownika inspektoratu.

2. Wojewódzkie inspektoraty kontroli kierowane przez wojewódzkiego inspektora kontroli są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu podlegającymi głównemu inspektorowi kontroli Zakładu. §

13. Terenowe jednostki organizacyjne Zakładu realizują zadania należące do zakresu jego działania zgodnie z właściwością rzeczową i terytorialną określoną przez Prezesa Zakładu. §

14. Zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu obejmuje bezpośrednią obsługę klientów Zakładu, a w szczególności:

1) stwierdzania i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,

2) ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi,

3) ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

4) dochodzenie należnych składek i opłat,

6) orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. §

15. Prezes Zakładu – tworząc, przekształcając i znosząc terenowe jednostki organizacyjnej – ogłasza aktualne wykazy tych jednostek w Biuletynie Informacyjnym Zakładu. §

16. Szczegółową organizację terenowych jednostek organizacyjnych oraz zakres zadań ich komórek, a także kompetencje kierowników tych jednostek, określa regulamin organizacyjny Zakładu.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 914 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 916 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1999 r. sygn. akt U. 4/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 907 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spełniania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 906 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 910 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 905 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 909 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 915 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego oraz utworzenia okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 904 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 912 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 913 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 908 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 911 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 903 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 902 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-22 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-27 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej.

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.