Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 923 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-06
Data wejscia w życie:1999-10-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 923 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 82 poz. 923

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metoda głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 154) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Dotację określoną w art. 37 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r., zwaną dalej „dotacją”, przeznacza się na pokrycie kosztów:

1) całkowitej likwidacji kopalni siarki „Machów” i „Grzybów” oraz Przedsiębiorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”,

2) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Łężkowice” i częściowej likwidacji zakładu górniczego „Bochnia” w ramach likwidacji Kopalni Soli „Bochnia”,

3) częściowej likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz Pomorzany” – rejon Olkusza,

4) ponoszonych po zakończeniu likwidacji Zakładu Górniczo-Hutniczego Kopalni „Bolesław”, zakładu górniczego Kopalni Barytu „Boguszów” spółka z o.o. w upadłości, podziemnego zakładu górniczego „Sieniawa” wchodzącego w skład Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa” w likwidacji,

5) utrzymania zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka”.

2. Przez koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, rozumie się koszty ponoszone na:

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych, a także zabezpieczenie tych wyrobisk,

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń,

3) usuwanie szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą,

4) rekultywację terenów pogórczniczych,

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji – w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,

6) wykonywania prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom związanym z likwidowanym zakładem górniczym i po zakończeniu likwidacji,

7) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z likwidacja kopalni,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

8) uregulowanie stanu prawnego gruntów, wykup gruntów oraz odtworzenie majątku trwałego, zapewniającego prawidłowy przebieg procesu likwidacji kopalń siarki „Machów” i „Grzybów” oraz Przedsiębiorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”,

9) ogólny zarząd w zakładzie górniczym całkowicie likwidowanym od chwili zaprzestania wydobycia.

3. Przez koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się koszty ponoszone na:

1) ujmowanie i odprowadzanie wycieków z Kopalni Soli „Wieliczka” oaz ich utylizację,

2) likwidację wyrobisk w rejonie obszaru górniczego Kopalnio Soli „Wieliczka” w celu ograniczenia zagrożenia wodnego zawałowego oraz zapadliskowego na powierzchni,

3) renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń,

4) odtworzenie majątku trwałego zapewniającego funkcjonowanie zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka”. §

2. Dotacje przeznacza się również na:

1) osłony socjalne z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych, wypłacane w bieżącym roku budżetowym, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pracownikom jednostek wymienionych w tych przepisach,

2) odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110) dla pracowników dotychczas zatrudnionych pod ziemią w zakładach górniczych całkowicie likwidowanych,

3) zaspokojenie roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, w których zaprzestano wydobycia, dotyczących: a) ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługujący emerytom i rencistom na podstawie układów zbiorowych pracy obowiązujących w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. § 3.

1. Podstawę przyznania dotacji na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) podjęcie decyzji albo uchwały właściwego organu przedsiębiorstwa górniczego o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego,

2) zaakceptowania przez Ministra Gospodarki: a) programu likwidacji zakładu górniczego, b) rocznego planu likwidacji zakładu górniczego w podziale na miesiące, obejmującego:

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

- zakres rzeczowy robót likwidacyjnych i ich harmonogram, - preliminarz kosztów i przychodów z likwidacji majątku i innych źródeł, c) zakresu rzeczowego robót i harmonogramu prac prowadzonych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego,

3) przedłożenie sprawozdania z dotychczasowej realizacji planu likwidacji zakładu górniczego w przypadku kontynuowania jego likwidacji,

4) zawarcie umowy o prowadzenie likwidacji między Ministrem Gospodarki a likwidatorem, syndykiem alb właściwym organem kopalni lub zakładu górniczego ubiegającym się o dotację.

2. Podstawą przyznania dotacji na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 5, jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) zaakceptowania przez Ministra Gospodarki: a) programu utrzymania i zabezpieczenia Kopalni Soli „Wieliczka” b) rocznego planu ratowania, utrzymania i zabezpieczenia Kopalni Soli „Wieliczka” w podziale na miesiące, obejmującego: - zakres rzeczowy robót i harmonogram prac, - preliminarz kosztów,

2) zawarcie umowy na realizację prac w zakresie utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka” między Ministrem Gospodarki a właściwym organem Kopalni Soli „Wieliczka” ubiegającym się o dotację. § 4.

1. Dotację przyznaje się na wniosek likwidatora, syndyka albo właściwego organu kopalni lub zakładu górniczego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji, w związku z likwidacją zakładu górniczego, albo

3) tytuł zadania przewidziany do realizacji, wynikający z programu otrzymania i zabezpieczenia Kopalni Soli „Wieliczka”,

4) preliminarz kosztów realizacji zadania,

5) informację o stanie zaawansowania prac związanych z: a) likwidacją zakładu górniczego albo b) utrzymanie i zabezpieczeniem Kopalni Soli „Wieliczka”. § 5.

1. Przyznana przez Ministra Gospodarki dotacja jest wypłacana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu utworzony przez likwidatora, syndyka albo właściwy organ kopalni lub zakładu górniczego rachunek bankowy.

2. Druga rata zaliczki oraz kolejne raty, o których mowa w ust. 1, wypłacane są po przedłożeniu sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

§ 6.

1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Minister Gospodarki wstrzymuje przekazywanie dalszych rat dotacji do czasu rozliczenia się z otrzymanych kwot.

2. Dotacje nie wykorzystane lub wydatkowane nie zgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa w trybie określonym w odrębnych przepisach. § 7.

1. Likwidator, syndyk albo właściwy organ kopalni lub zakładu górniczego składają Ministrowi Gospodarki sprawozdania miesięczne w terminie do 25 dnia każdego miesiąca następnego po miesiącu, na który przyznana została rata dotacji, zawierające rozliczenie z wykonywanych prac i faktycznie poniesionych kosztów.

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu likwidacji, utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka”, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym w zakresie wykorzystania dotacji, właściwy organ kopalń jest obowiązany przedłożyć Ministrowi Gospodarki do dnia 20 lutego 2000 r. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 923 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 921 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 920 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 924 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 929 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 928 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 925 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 922 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 927 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 926 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-12 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-05 poz. 615

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-24 poz. 594

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-12 poz. 694

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.