Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 925 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-05
Data wejscia w życie:1999-10-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 925 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 82 poz. 925

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18, art. 20 ust. 4, art. 24, art. 25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 2, art. 39, art. 49 ust. 5, art. 50 ust. 2, art. 56, art. 74 ust. 2, art. 80 ust. 2 i art. 87 oraz w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, z 1998 r. Nr 153, poz. 1004 i z 1999 r. Nr 20, poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 wyrazy „Dz.U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 10, poz. 36 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44” zastępuje się wyrazami „Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7”;

2) w § 14 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „dowódcy okręgu wojskowego „ zastępuje się wyrazami „dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych lub dowódcy okręgu wojskowego”;

3) w § 60: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dowódca jednostki wojskowej kieruje żołnierza do jednostki, w której został wyznaczony na nowe stanowisko służbowe, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia, w którym rozkaz o przeniesieniu wpłynął do jednostki wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 3.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą przełożonego, który wydał rozkaz o wyznaczeniu żołnierza na stanowisko służbowe, termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony do 2 miesięcy.”;

4) w § 132: a) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku wniesienia przez żołnierza zawodowego wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, organ zwalniający wydaje dla celów ewidencyjnych rozkaz personalny o zwolnieniu żołnierza, w którym określa datę zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej wynikającą z wypowiedzenia.”,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Rozkaz, o którym mowa w ust. 4, w przypadku zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej w okresie pełnienia przez niego służby obowiązkowej dodatkowo określa:

1) zastrzeżenie, że wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli żołnierz przekaże do dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przydzielona mu osobna kwaterę stałą,

2) informację o konieczności zwrotu równowartości kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie studiów lub nauki, o ile żołnierz nie został zwolniony z obowiązku zwrotu tych kosztów w trybie § 136.”;

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. W przypadku niespełnienia warunku przekazani kwatery, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia o tym fakcie organ zwalniający, który wydaje – dla celów ewidencyjnych – rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie rozkazu o zwolnieniu tego żołnierza.”;

5) w § 135: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, na wniosek zainteresowanego żołnierza, może odroczyć termin zapłaty całości lub części równowartości kosztów lub rozłożyć płatność całości lub części tych kosztów na raty.”;

6) w § 136 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

7) § 169 otrzymuje brzmienie: „§ 169.

1. Jeżeli w wyniku dokonywanych w jednostce wojskowej zmian organizacyjno-etatowych obniżono stopień etatowy stanowiska służbowego, które żołnierz zawodowy zajmował, zachowuje się na czas zajmowania tego stanowiska jego zaszeregowanie do dotychczasowego stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego.

2. Żołnierzowi zawodowemu zachowuje się zaszeregowanie do dotychczasowego stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, na zasadach określonych w ust. 1, również w innej jednostce wojskowej, jeżeli w wyniku zmian organizacyjno-etatowych jednostka wojskowa, w której żołnierz pełnił służbę, została rozformowana lub przeformowana. Żołnierzowi zawodowemu zachowuje się zaszeregowanie do dotychczasowego stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zachowany stopień etatowy nie jest wyższy od stopnia etatowego przewidzianego w etacie jednostki wojskowej dla bezpośredniego przełożonego.” § 2.

3.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 925 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 921 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 920 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 924 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 923 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 929 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 928 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 922 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 927 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 926 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-04 poz. 754

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.