Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 926 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-16
Data wejscia w życie:1999-10-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 926 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Dz.U. 1999 Nr 82 poz. 926

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28. poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. Postępowanie konkursowe przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zwanego dalej „inspektorem” obejmuje:

1) ogłoszenie konkursu,

2) powołanie komisji konkursowej,

3) przeprowadzenie konkursu. § 2.

1. Ogłoszenia o konkursie dokonuje wojewoda.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym oraz w prasie fachowej według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. §

3. Komisję konkursową powołuje wojewoda. § 4.

1. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) wojewoda właściwy ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu inspekcji farmaceutycznej lub osoba działająca w imieniu wojewody,

2) Główny Inspektor Farmaceutyczny lub jego przedstawiciel,

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

4) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, z zastrzeżeniem ust. 2,

5) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

2. W skład komisji konkursowej nie może wchodzić jako przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej członek okręgowej rady aptekarskiej z województwa, na którego terenie przeprowadzane jest postępowanie konkursowe.

01-03-01

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

3. Członkowie komisji konkursowej, z wyjątkiem wojewody i Głównego Inspektora Farmaceutycznego powinni posiadać imienne upoważnienie wydane przez organy lub organizacje, które reprezentują.

4. Przewodniczącym komisji konkursowej jest wojewoda lub osoba działająca w imieniu wojewody. §

5. Miejsce odbywania konkursu określa wojewoda w ogłoszeniu o konkursie. §

6. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko inspektora, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. §

7. Komisja konkursowa powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert. § 8.

1. Prace komisji konkursowej mogą być prowadzone pod warunkiem, iż w posiedzeniu bierze udział jej przewodniczący oraz co najmniej 3 członków, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Posiedzenie komisji konkursowej, w trakcie której odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, musi odbywać się w pełnym składzie komisji.

3. Komisja konkursowa określa zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej. §

9. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej. §

10. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają ofertę zawierającą:

1) podanie,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe,

7) oświadczenie, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483).

01-03-01

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

§ 11.

1. Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami orzeka, czy kandydaci spełniają wymogi określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Z kandydatami spełniającymi warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na inspektora powinien wykazać się wiedza z zakresu zadań inspekcji farmaceutycznej. § 12.

1. Komisja konkursowa w drodze tajnego głosowania, zwykłą większością głosów, wyłania kandydata na stanowisko inspektora.

2. Każdemu z członków komisji konkursowej przysługuje jeden głos.

3. Członek komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1, nie może wstrzymać się od głosowania.

4. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska zwykłej większości oddanych głosów, do drugiej tury głosowania zostają dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszej turze głosowania. §

13. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej. §

14. Obsługę komisji konkursowej i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji zapewnia organ powołujący komisję. §

15. Postępowanie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne. § 16.

1. Postępowanie konkursowe jest nieważne w razie:

1) niespełnienia przez kandydatów na stanowisko inspektora warunków wymienionych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do rozporządzenia,

2) ujawnienia po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji konkursowej weszły osoby, o których mowa w § 6,

3) naruszenia tajności głosowania,

4) niepowiadomienia kandydata lub członków komisji konkursowej o terminie konkursu.

2. Stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego ogłasza się nie później niż 14 dni od dnia wyłonienia przez komisję konkursową kandydata.

3. W razie stwierdzenia przez organ, o którym mowa w § 2, nieważności postępowania konkursowego następny konkurs ogłasza się nie później niż w ciągu miesiąca. § 17.

01-03-01

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko objęte konkursem wszystkich kandydatów lub niezgłoszenia się do konkursu kandydata spełniającego warunki określone w postępowaniu konkursowym, konkurs ogłasza się ponownie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty zakończenia poprzedniego postępowania konkursowego. §

18. Do czasu obsadzenia w drodze konkursu stanowiska wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego stanowisko to może pełnić inspektor farmaceutycznych przez czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. §

19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. (poz. 926) WZÓR OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

WOJEWODA .......................................... ogłasza konkurs na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w ...............................

1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,

3) posiada co najmniej 5-letni staż pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Oferta kandydata powinna zawierać:

1) podanie,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, ewentualnie dyplom ukończenia studium podyplomowego w zakresie inspekcji farmaceutycznej,

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) zaświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe,

7) oświadczenie, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby, pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483).

01-03-01

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Oferty należy składać do Wojewody ....................................... Konkurs odbywać się będzie ...................................................

01-03-01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 926 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 921 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 920 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 924 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 923 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 929 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 928 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 925 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 922 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 927 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 879

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-10 poz. 1101

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1827

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1629

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 301

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.