Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 984 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-19
Data wejscia w życie:1999-11-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 984 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 88 poz. 984

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego, mogą być dokonywane w tym miejscu. Na podstawie art. 288 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadki, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu. § 2.

1. Organ celny z urzędu może wyznaczyć miejsce, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego.

2. Organ celny na wniosek osoby zainteresowanej może uznać miejsce, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego. § 3.

1. Miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny musi spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim towarów.

2. Miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny musi spełniać warunki techniczne, zapewniające możliwość wykonywania kontroli celnej oraz innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego.

3. Miejsce wyznaczone lub uznane powinno być odpowiednio oznaczone.

4. W przypadku wniosku o uznanie miejsca, w celu jednokrotnego dokonania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, organ celny w szczególnie uzasadnionych wypadkach może odstąpić od wymogu określonego w ust.

3. § 4.

1. Miejsce, w którym mogą zostać dokonane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, z zastrzeżeniem ust. 2, może zostać wyznaczone lub uznane:

1) w wypadku, o którym mowa w art. 36 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802), zwany dalej „Kodeksem celnym”, jeżeli wyznaczenie lub uznanie tego miejsca jest uzasadnione: a) umową międzynarodową, b) ważnym interesem państwowym, c) ważnymi względami służbowymi,

2) w innych uzasadnionych gospodarczo wypadkach.

2. Miejsce, w którym mogą zostać dokonane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, może zostać uznane w wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego. § 5.

1. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub adres siedziby wnioskodawcy,

2) numer identyfikacyjny REGON,

3) numer identyfikacji podatkowej NIP,

4) czynności przewidziane w przepisach prawa celnego, które będą dokonywane w miejscu uznanym.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania miejsca, które ma zostać uznane,

3) szczegółowy opis miejsca i jego plan sytuacyjny,

4) opis warunków, które mają zapewniać nienaruszalność i tożsamość towarów,

5) określenie wyposażenia i sprzętu technicznego niezbędnego do wykonywania w miejscu uznanym kontroli celnej lub innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego,

6) dane lub dokumenty uzasadniające uznanie miejsca.

3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, wymogi dotyczące wniosku o uznanie miejsca, w którym będą dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, regulują przepisy dotyczące procedury uproszczonej.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny być dołączone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach i sporządzone nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku. § 6.

1. Organ celny po złożeniu przez osobę wniosku o uznanie miejsca, sprawdza zgodność danych wynikających z tego wniosku.

2. Przed wydaniem decyzji w sprawie uznania miejsca, o którym mowa w § 3, organ celny może zażądać przedstawienia dodatkowych danych lub dokumentów, wymaganych na

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

podstawie przepisów odrębnych, związanych z działalnością wykonywaną w takim miejscu, oraz szczegółowy tryb i warunki ich wykonywania.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja, o której mowa w ust. 3, może zawierać określenie terminu, w jakim czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu. §

7. Osoba, która dokonuje czynności przewidziane w przepisach prawa celnego w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania tego organu o zmianie danych zawartych we wniosku lub dołączonych do niego dokumentach. § 8.

1. Decyzje w sprawie miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organy celne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy.

2. W sprawach wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. §

9. Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 8 października 1997 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywanie w tym miejscu (Monitor Polski Nr 76, poz. 720). §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 984 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 983 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 982 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 981 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 995 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 987 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 986 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 985 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 994 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 991 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 990 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 989 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 988 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 993 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 980 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 992 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1475

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-21 poz. 41

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 967

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

 • Dziennik Ustaw z 2005-07-22 poz. 1138

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 377

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.