Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 987 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-21
Data wejscia w życie:1999-11-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 987 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 88 poz. 987

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r. Na podstawie art. 73 oraz art. 82 ust. 4 w związku z art. 248 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 1`74 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 600) zarządza się, co następuje: §

1. 1, Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie:

1) od dnia 19 stycznia do dnia 5 lutego 1999 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 12-13 stycznia 2000 r.,

2) od dnia 2 lutego do dnia 18 lutego 1999 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26-27 stycznia 2000 r.,

3) od dnia 23 lutego do dnia 5 marca 1999 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 16-17 lutego 2000 r.,

4) od dnia 7 kwietnia do dnia 22 kwietnia 1999 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 29-30 marca 2000 r.,

5) od dnia 1 czerwca do dnia 17 czerwca 1999 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 24-25 maja 2000 r.,

6) od dnia 6 lipca do dnia 22 lipca 1999 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28-29 czerwca 2000 r.,

7) od dnia 5 października do dnia 21 października 1999 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27-28 września 2000 r.,

8) od dnia 16 listopada do dnia 26 listopada 1999 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 14 listopada 2000 r.

2. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminach innych niż określone w ust. 1, a także powołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, ja również zwolnionych lub wydalonych ze służby kandydackiej i skierowanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się i przenosi do rezerwy na 3 dni przed dniem, w którym upływa łącznie 12 miesięcy służby wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3. Żołnierzy, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywających karę dyscyplinarną aresztu, w terminach zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się i przenosi do rezerwy, jednak nie później niż w ciągu 5 dni po odbyciu tej kary.

4. Żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, którzy nie pracowali przed powołaniem do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się, na ich pisemną prośbę, z zasadniczej służby wojskowej i przenosi do rezerwy po odbyciu 365 dni tej służby, obliczanych zgodnie z zasadą, o której mowa w art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego. §

2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową w jednostkach wojskowych nr 3417, 1492, 4829, 2839, 3466, 2621, 2909, 1159, 2780, 2861, 2804, 2610, 1061, 2611,

3049. § 3.

1. Żołnierzy - absolwentów szkół wyższych, powołanych do odbycia długotrwałego przeszkolenia wojskowego:

1) w dniu 4 stycznia 2000 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 30 czerwca 2000 r.,

2) w dniu 4 kwietnia 2000 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 29 września 2000 r.,

3) w dniu 4 lipca 2000 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 22 grudnia 2000 r.,

4) w dniu 3 października 200 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 29 marca 2001 r.

2. Żołnierzy – absolwentów szkół wyższych, powołanych do odbycia krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego:

1) w dniu 4 stycznia 200 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 22 lutego 2000 r.,

2) w dniu 1 marca 2000 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 19 kwietnia 2000 r.,

3) w dniu 4 maja 2000 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 21 czerwca 2000 r.,

4) w dniu 4 lipca 2000 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 23 sierpnia 2000 r.,

5) w dniu 5 września 2000 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 24 października 2000 r.,

6) w dniu 3 listopada 2000 r. – zwalnia się z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy w dniu 22 grudnia 2000 r. §

4. W wojskowych dokumentach ewidencyjnych zwolnionych żołnierzy wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dowódcy jednostki wojskowej. § 5.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Do zasadniczej służby wojskowej w 2000 r. powołuje się poborowych:

1) w dniach 5-7 stycznia do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o trzymiesięcznym okresie szkolenia podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej, b) wojskowego ośrodka szkolenia o trzymiesięcznym okresie szkolenia przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. S. Czarnieckiego w Poznaniu – na potrzeby Żandarmerii Wojskowej, c) jednostek wojskowych podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Marynarki Wojennej i Garnizonu Warszawa, d) jednostek wojskowych nr 3417, 1492, 4829, 3466, 2780, 2861, 2804, 2610, 1061, 2611, 3049,

2) w dniach 1-2 lutego do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o czteromiesięcznym i trzymiesięcznym okresie szkolenia podległych Dowódcy Wojsk Lądowych, b) jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Lądowych, c) Kompanii Reprezentacyjnej WP, d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie na potrzeby Wojsk Lądowych,

3) w dniach 4-6 kwietnia do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o trzymiesięcznym okresie szkolenia podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej, b) wojskowego ośrodka szkolenia o trzymiesięcznym okresie szkolenia przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. S. Czarnieckiego w Poznaniu – na potrzeby Żandarmerii Wojskowej, c) jednostek wojskowych podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Marynarki Wojennej i Garnizonu Warszawa,

4) w dniach 1-2 czerwca do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o czteromiesięcznym i trzymiesięcznym okresie szkolenia podległych Dowódcy Wojsk Lądowych, b) jednostek wojskowych wchodzących w skład Wojsk Lądowych, c) Kompanii Reprezentacyjnej WP, d) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie na potrzeby Wojsk Lądowych, e) jednostek wojskowych nr 3417, 1492, 4829, 3466, 2780, 2861, 2804, 2610, 1061, 2611, 3049,

5) w dniach 3-6 lipca do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o trzymiesięcznym okresie szkolenia podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Marynarki Wojennej,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

b) wojskowego ośrodka szkolenia o trzymiesięcznym okresie szkolenia przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. S. Czarnieckiego w Poznaniu – na potrzeby Żandarmerii Wojskowej, c) jednostek wojskowych podległych Dowódcom Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Marynarki Wojennej i Garnizonu Warszawa,

6) w dniach 3-6 października do: a) wojskowych ośrodków szkolenia o czteromiesięcznym i trzymiesięcznym okresie szkolenia, b) jednostek wojskowych wchodzących w skład Sił Zbrojnych, c) Kompanii Reprezentacyjnej WP, d) jednostek wojskowych nr 3417, 1492, 4829, 3466, 2780, 2861, 2804, 2610, 1061, 2611, 3049,

7) w dniach: 1 lutego, 11 kwietnia, 20 czerwca, 31 sierpnia, 20 listopada do jednostek wojskowych – kandydatów do szkolenia na kierowców wojskowych. §

6. Poborowych – absolwentów szkół wyższych przeznaczonych do odbycia: a) długotrwałego przeszkolenia wojskowego w szkołach podchorążych rezerwy – powołuje się w dniach 4 stycznia, 1 marca, 4 maja, 4 lipca, 5 września i 3 listopada 2000 r. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 987 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 983 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 982 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 981 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 995 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 986 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 985 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 994 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 984 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 991 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 990 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 989 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 988 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 993 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 980 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 992 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Służba wojskowa po studiach licencjackich

  Czy jestem zobowiązany do odbycia służby wojskowej (przeszkolenia) ? W czerwcu 2000 r. ukończyłem studia wyższe zawodowe (licencjat). Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Odwołanie od decyzji powołującej do wojska

  W jaki sposób mogę się odwoływać od decyzji powołującej do służby wojskowej?

 • Przeniesienie do rezerwy

  Na mocy orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej z 4.03.2002 roku poborowy otrzymał kategorię A, Powiatowa Komisja Poborowa uznała zdolność do służby wojskowej, jednakże (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-11 poz. 1357

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-14 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-17 poz. 1466

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1731

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.