Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 991 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-18
Data wejscia w życie:1999-11-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 991 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 88 poz. 991

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych/ Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Leczenie, rehabilitacja i readaptacja nieletnich uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych, zwanych dalej „nieletnimi uzależnionymi”, odbywa się w oddzielnych zakładach poprawczych resocjalizacyjnoterapeutycznych, zwanych dalej „zakładami resocjalizacyjno-terapeutycznymi”.

2. Leczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje detoksykacji, leczenia substytucyjnego oraz postępowania wymagającego leczenia w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

3. Leczenie i rehabilitację nieletnich uzależnionych prowadzi lekarz specjalista, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715) przy pomocy zespołu, w skład którego wchodzą psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, pielęgniarka.

4. Leczenie, rehabilitację i readaptację w zakładach prowadzi się metodami i środkami ogólnie stosowanymi w tego rodzaju postępowaniu. § 2.

1. Do zakładów resocjalizacyjno-terapeutycznych dla nieletnich uzależnionych kierowani są nieletni uzależnieni według zasad i trybu ogólnego kierowania nieletnich do zakładów poprawczych w oparciu o diagnozę sporządzoną przez lekarza i psychologa stwierdzającą uzależnienie.

2. Przeniesienie nieletniego uzależnionego z zakładu poprawczego do zakładu resocjalizacyjno-terapeutycznego następuje w oparciu o diagnozę, o której mowa w ust.

1. Zgoda sędziego rodzinnego, sprawującego nadzór nad zakładem poprawczym, na zmianę zakładu wymagana jest, gdy sąd rodzinny, kierując do wykonania orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczy, określi rodzaj tego zakładu. W wypadku tym sędzia rodzinny orzeka w drodze postanowienia.

3. W razie stwierdzenia przez lekarza, że nieletni uzależniony przebywający w zakładzie resocjalizacyjno-terapeutycznym wymaga leczenia w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, dyrektor zakładu postępuje zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 26 października

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931). § 3.

1. Zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne zapewniają nieletnim uzależnionym stosowną do indywidualnych potrzeb pomoc i opiekę, organizują naukę szkolną, a przede wszystkim prowadzą leczenie, rehabilitację i readaptacje zmierzającą do eliminacji przyczyn i skutków uzależnienia, uzyskania trwałej abstynencji oraz zmiany postaw i zachowania nieletnich w kierunku społecznie pożądanym.

2. Leczenie, rehabilitacja i readaptacja nieletniego uzależnionego powinna uwzględniać współpracę z rodzina lub innymi osobami prawnie odpowiedzialnymi za nieletniego. §

4. W zakładach poprawczych innego rodzaju prowadzi się profilaktykę uzależnień od środków odurzających i psychotropowych, działania zmierzające do zmotywowania nieletnich uzależnionych do podjęcia leczenia, a wobec nieletnich uzależnionych, którzy pomyślnie zakończyli proces leczenia, organizuje się formy pomocy podtrzymujące postawę abstynencką. § 5.

1. Zakład resocjalizacyjno-terapeutyczny zwraca się do zakładu opieki zdrowotnej, który poprzednio prowadził leczenie nieletniego uzależnionego, o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu tego leczenia oraz rehabilitacji i readaptacji. Informacje te powinny być nadesłane niezwłocznie.

2. O przebiegu leczenia, rehabilitacji i readaptacji w zakładzie resocjalizacyjnoterapeutycznym oraz o terminie zwolnienia nieletniego uzależnionego z tego zakładu i potrzebie objęcia go dalszym leczeniem, a także rehabilitacją i readaptacją, zakład zawiadamia zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust.

1. §

6. W zakresie leczenia, rehabilitacji i readaptacji nieletnich uzależnionych zakłady współdziałają z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami, medycznymi samorządami zawodowymi, kościołami i innym związkami wyznaniowymi, rodzinami osób uzależnionych, grupami samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin. §

7. Szkolenie i doskonalenie zawodowe personelu zakładu w zakresie postępowania z nieletnimi uzależnionymi i profilaktyki uzależnień organizuje dyrektor zakładu przy współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem narkomanii. §

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem do organizacji i zasad pobytu nieletnich uzależnionych w zakładach stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie rodzajów i organizacji zakładów poprawczych oraz zasad pobytu nich nieletnich (Dz.U. Nr 58, poz. 361). § 9.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 31 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 991 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 983 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 982 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 981 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 995 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 987 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 986 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 985 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 994 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 984 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 990 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 989 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 988 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 993 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 980 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 992 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-05-29 poz. 627

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 547

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-29 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.