Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-07
Data wejscia w życie:2000-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4.

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie zamieszkałej w Polsce, dla której alimenty zostały ustalone tytułem egzekucyjnym pochodzącym od sądu, jeżeli egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna całkowicie lub częściowo.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, zwany dalej „dochodem”, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, o którym mowa w ust. 5, nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych za ten sam rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.

6.

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości alimentów bieżąco ustalanych przez sąd, jednakże nie wyższej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych za rok kalendarzowy poprzedzający okres, o którym mowa w ust.

5. Kwoty te zaokrągla się do 10 groszy w górę.

4. Górną granicę świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres 12 miesięcy, poczynając od czerwca każdego roku do końca maja następnego roku kalendarzowego.

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się na okres 12 miesięcy - od czerwca danego roku do końca maja następnego roku, z zastrzeżeniem art. 7 ust.

2.

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, chociażby dochód na osobę w rodzinie uprawnionego przekroczył kwotę, o której mowa w ust. 2, jeżeli kwota przekroczenia przypadająca na wszystkich członków rodziny nie równoważy kwoty świadczenia,

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 90, poz. 1000.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

pod warunkiem że świadczenie przysługiwało w poprzednim okresie.”;

2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a.

1. Dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 4, ustala się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636).

2. Dochód na osobę w rodzinie, od którego zależy prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustala się na podstawie:

1) oświadczenia o dochodach rodziny uprawnionego do świadczeń,

2) innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzór oświadczenia o dochodach rodziny oraz wzory innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu.”;

3) w art. 6: a) w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę oraz zaspokajającej niezbędne potrzeby, jeżeli za jej pobyt rodzina nie ponosi odpłatności,”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) po osiągnięciu pełnoletności nie kształci się w szkole i nie jest uznana za osobę o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub nie posiada orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, chyba że ukończyła 50 lat.”;

4) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zmiany kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości alimentów orzeczonej przez sąd dokonuje się, poczynając od miesiąca wpływu tytułu egzekucyjnego do organu egzekucyjnego.”;

5) w art. 8 po wyrazach „o których mowa w art. 6” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „i dokumentów, o których mowa w art. 4a ust. 2.”;

6) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kwoty bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ustalone prawomocną decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podlegają:

1) potrąceniu przez organ rentowy z wypłacanych emerytur i rent,

2) ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w pozostałych przypadkach.”;

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

7) w art. 12: a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Świadczenia z funduszu wypłaca się w kwocie przysługującej w dniu śmierci zobowiązanego do alimentów, nie wyższej od minimalnej renty rodzinnej, określonej przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802), i nie dłużej niż przez okres, w którym byłaby wypłacana renta rodzinna.”, b) w ust. 3 po wyrazie „świadczeń” skreśla się wyrazy „kształci się w szkole albo z powodu innych okoliczności”, c) skreśla się ust. 4;

8) w art. 13: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, a po wyrazach „prowadzi się w dalszym ciągu” dodaje się wyrazy „ ,z zastrzeżeniem ust. 2,”, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Egzekucję należności funduszu alimentacyjnego przeciwko osobom otrzymującym świadczenia emerytalne lub rentowe prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tych świadczeń, według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

9) w art. 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wynoszą 5% świadczeń wypłaconych z tego funduszu.”;

10) w art. 19 skreśla się pkt

2. Art. 2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2000 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalanych alimentów, jednakże nie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1999 r., ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ślemień.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad dokonywania skupu i sprzedaży walut obcych i dewiz przez inne niż banki osoby prawne oraz podmioty nie będące osobami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1004 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1008 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1007 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również wzorów składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1006 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1011 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie regulaminu wykonywania i odbywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1012 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 1999

  Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 999 z 1999

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 998 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji przeciwko braniu zakładników.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1003 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1002 z 1999

  Statut Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjęty w Porto Carras w dniu 8 czerwca 1993 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.