Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1098 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-19
Data wejscia w życie:1999-12-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1098 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 94 poz. 1098

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935) zarządza się, co następuje §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74, poz. 366, z 1993 r. Nr 16, poz. 77, z 1994 r. Nr 26, poz. 95 i z 1998 r. Nr 37, poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 wyrazy „stacji krwiodawstwa” zastępuje się wyrazami „centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa”;

2) w załączniku nr 2 – Wymania szczególne, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala – skreśla się część XVIII. Punkt krwiodawstwa;

3) w załączniku nr 3 – Wymagania szczególne, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia przychodni lekarskiej ośrodka zdrowia na wsi – dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „13. Pomieszczenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez lekarza rodzinnego powinny spełniać następujące wymagania:

1) powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na konsultacje i na badania lekarskie nie może wynosić mniej niż 15 m2,

2) posiadać wydzielone osobne poczekalnie: dla dorosłych, dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych. Wspólna poczekalnia jest możliwa pod warunkiem wprowadzenia rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych od pozostałych pacjentów.”;

4) w załączniku nr 5 – Wymagania szczególne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia stacji krwiodawstwa: a) w tytule wyrazy „stacji krwiodawstwa” zastępuje się wyrazami „centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa”, b) użyty w załączniku wyraz „stacji” zastępuje się wyrazem „centrum”.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§ 2.

1. Zakład opieki zdrowotnej, którego pomieszczenia lub urządzenia nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, może wystąpić z wnioskiem o wpis zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli te pomieszczenia i urządzenia były objęte programem dostosowania do wymagań przez zakład prowadzący dotychczas w nich działalność.

2. Zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o wpis zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, składa program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań w okresie nie dłuższym niż:

1) 10 lat – dla zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935), zwanej dalej „ustawą”,

2) 5 lat – dla zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, - od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1098 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1099 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 1999 r. sygn. akt U. 6/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1089 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1097 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1096 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1093 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1088 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1094 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1091 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1090 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1095 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1092 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1087 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1086 z 1999

  Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-30 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1770

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.