Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1157 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-11-09
Data wejscia w życie:2001-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1157 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/31

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Opracowano na podstawie : Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 76, poz. 811, Nr 81, poz. 875.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady:

1) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,

2) udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,

3) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to wprowadzane, w rezultacie działalności człowieka, do powietrza, wody lub ziemi, bezpośrednio lub pośrednio: a) substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka lub jakości środowiska, powodują szkodę w dobrach materialnych oraz dobrach kultury, pogarszają walory estetyczne środowiska lub kolidują z innymi dozwolonymi sposobami korzystania ze środowiska,

2) oddziaływaniu na środowisko - rozumie się przez to oddziaływanie na środowisko oraz oddziaływanie na zdrowie ludzi,

3) przedsięwzięciu - rozumie się przez to inwestycje budowlane lub inne ingerencje w środowisko, polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu użytkowania terenu, w tym również na wydobywaniu zasobów naturalnych, wymagające decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 2/31

Art. 3. Przepisów ustawy wprowadzających wymóg uzgadniania i opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ przeprowadzający postępowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko jest jednocześnie organem, z którym należy uzgodnić bądź którego opinii należy zasięgnąć. Rozdział 2 Dostęp do informacji Art. 4. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą. Art. 5.

1. Organy administracji publicznej są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu.

2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają:

1) wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 2 lit. a - d, pkt 3 lit. a i b, zmiana w pkt 1 w ust. pkt 4, pkt 5 lit. a i b <, pkt 5a> oraz pkt 8,

2) z zakresu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska: a) decyzje ustalające rodzaj i ilość substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, b) decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska, c) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, d) zezwolenia na zamierzone uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środowiska w celach eksperymentalnych lub wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego organizmy genetycznie zmodyfikowane lub składającego się z takich organizmów albo ich części, e) wykazy rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza, f) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska, polegające na: - przekroczeniu co do rodzaju lub ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, określonych decyzją właściwego organu, - przekroczeniu dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego decyzją właściwego organu, g) decyzje o wymiarze kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska, polegające na:

2 w art. 5 wchodzi w życie z dniem 26.10.2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 811)

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 3/31

- zniszczeniu terenów zieleni lub drzew i krzewów, powodowanym niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, - usuwaniu drzew i krzewów bez zezwolenia,

3) z zakresu przepisów o odpadach: a) zezwolenia na wytwarzanie odpadów, b) zezwolenia na usuwanie, wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, c) dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów, d) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów,

4) z zakresu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

5) z zakresu przepisów Prawa wodnego: a) pozwolenia wodnoprawne na pobór wód, b) pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, c) wykazy ilości pobranej wody oraz ilości, rodzaju i przeciętnego składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, d) decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych za wprowadzenie do wód lub do ziemi ścieków nieodpowiadających wymaganym warunkom, e) decyzje o karach pieniężnych za pobór wody w ilości większej niż ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym oraz za piętrzenie wody wyższe od dozwolonego, <5a) z zakresu przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych: a) zgody na zamknięte użycie GMO, b) zgody na zamierzone uwalnianie GMO do środowiska, c) zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów GMO, d) zezwolenia na wywóz lub tranzyt produktów GMO,>

6) projekty polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 19 ust. 1 przed skierowaniem ich do postępowania, o którym mowa w art. 1217 oraz uzyskaniem opinii organu, o którym mowa w art. 24,

7) polityki, strategie, plany lub programy, o których mowa w art. 19 ust. 1,

8) decyzje, o których mowa w art. 25 ust. 3,

9) postanowienia, o których mowa w art. 30 ust. 2,

10) wskazania lokalizacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 4,

03-10-01

dodany pkt 5a w ust. 2 w art. 5 wchodzi w życie z dniem 26.10.2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 811)

©Kancelaria Sejmu

s. 4/31

11) raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

12) analizy porealizacyjne,

13) dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,

14) wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska.

3. Udostępnianiu, o którym mowa w ust. 1, podlegają także inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej i baz danych na innych nośnikach dotyczące:

1) stanu elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania,

2) zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko,

3) wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury,

4) działań oraz środków, w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,

5) planów, programów oraz analiz finansowych związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska,

6) raportów bezpieczeństwa i planów operacyjno-ratowniczych, o których mowa w przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udostępnia się na pisemny wniosek, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

6. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz mogą zamieszczać w tych wykazach dane o dokumentach, o których mowa w ust.

3.

7. Publicznie dostępne wykazy dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 12, prowadzą także organy administracji publicznej właściwe do prowadzenia postępowania, w ramach którego lub w wyniku którego, sporządzane są te dokumenty.

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór publicznie dostępnego wykazu zawierającego w szczególności nazwy zamieszczanych w nim dokumentów, miejsca i daty ich wydania, miejsca przechowywania oraz zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji. Art. 6. Nie udostępnia się informacji, o których mowa w art. 5, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) oraz nie udostępnia się informacji, dotyczących:

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 5/31

1) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,

2) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie akt mogłoby naruszyć te prawa,

3) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,

4) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska. Art. 7.

1. Organ administracji publicznej jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy; w tym przypadku przepisy art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

3. Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

4. Organ administracji publicznej może w drodze decyzji:

1) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję,

2) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania bądź przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się, albo jeżeli wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny, albo jeżeli zachodzą inne wskazane w ustawie przesłanki odmowy.

5. Przepisów ust. 4 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy:

1) ilości i rodzajów wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających oraz miejsca ich wprowadzania,

2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,

3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania,

4) poziomu emitowanego hałasu,

5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.

6. W przypadku odmowy udostępnienia informacji ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 6/31

Art. 8. Jeżeli jest możliwe oddzielenie fragmentu informacji podlegającej wyłączeniu z udostępniania z przyczyn, o których mowa w art. 6 i 7, organ administracji publicznej udostępnia pozostałą część informacji. Art. 9. Organ administracji publicznej, udostępniając informacje przekazane przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia. Art. 10.

1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2. Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji publicznej pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat oraz współczynniki różnicujące wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie, biorąc pod uwagę, iż opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji, a także określi sposób uiszczania opłat. Art. 11. Przepisy art. 5-10 stosuje się odpowiednio do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez inne podmioty, gdy są one z mocy prawa lub na podstawie porozumień powołane do załatwiania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony. Rozdział 3 Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska Art. 12. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest przyjęcie dokumentów, o których mowa w art. 19, lub wydanie decyzji, o których mowa w art.

25. Art. 13.

1. Przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ administracji publicznej właściwy do ich wydania, wszczynając postępowanie:

1) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 7/31

uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, wskazując jednocześnie miejsce ich składania,

2) może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa,

3) rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski.

2. Organ administracji publicznej, właściwy do wydania decyzji, podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji wymagających udziału społeczeństwa, w trybie określonym w niniejszym rozdziale.

3. Podanie do publicznej wiadomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, następuje w drodze zamieszczenia informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez obwieszczenia w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a gdy siedziba właściwego organu mieści się na terenie gminy innej niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot ogłoszenia.

4. Podanie do publicznej wiadomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, powinno nastąpić także poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego do wydania decyzji, jeśli organ ten prowadzi taką stronę. Art. 14.

1. Organizacje społeczne, które powołując się na miejsce i przedmiot statutowych celów swego działania zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony; art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2. Organizacji społecznej na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu służy zażalenie. Art. 15.

1. Organ administracji publicznej właściwy do opracowania dokumentów, o których mowa w art. 19, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzedzającego ich przyjęcie; przepisy art. 13 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje o zgłoszonych uwagach, wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania. Art. 16. Do postępowań wymagających udziału społeczeństwa przepisy art. 6 i 7 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Art. 17. Do uwag i wniosków zgłaszanych w postępowaniu z udziałem społeczeństwa przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących skarg i wniosków nie stosuje się.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 8/31

Art. 18. Przepisów art. 12-17 nie stosuje się w przypadku przedsięwzięcia podejmowanego na terenach lub w obiektach budowlanych albo ich częściach, niezbędnych dla celów obronności lub bezpieczeństwa państwa, będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrom właściwym do spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych, dostępnych wyłącznie dla osób uprawnionych. Rozdział 4 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko realizacji planów i programów Art. 19.

1. Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagają:

1) projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego,

2) projekty polityk, strategii, planów lub programów dotyczących przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, których opracowywanie przez centralne lub wojewódzkie organy administracji publicznej przewidziane jest w ustawach.

2. Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagane jest też w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów, o których mowa w ust.

1.

3. Organy administracji publicznej opracowujące projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub wprowadzające zmiany do tych dokumentów mogą, w porozumieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 24, odstąpić od przeprowadzenia określonego w niniejszym rozdziale postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, gdy uznają - biorąc pod uwagę w szczególności charakter działań przewidzianych w tych dokumentach oraz rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, a także cechy obszaru objętego tym oddziaływaniem - iż realizacja tych dokumentów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Art. 20.

1. Organ administracji publicznej opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 1, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.

2. Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, powinna:

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 9/31

1) zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

2) określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

3) określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

4) określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,

5) określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas przygotowywania dokumentu,

6) określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko,

7) przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

8) przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,

9) zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

10) zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji projektowanego dokumentu,

11) zawierać informacje o potencjalnym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

12) zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, kierując się wymaganiami, o których mowa w ust. 2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Art. 21.

1. Organ administracji publicznej opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 1, uzgadnia z organem, o którym mowa w art. 24, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 10/31

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Art. 22.

1. Organ administracji publicznej opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 1, poddaje go, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, postępowaniu, o którym mowa w art. 12-17, oraz opiniowaniu przez organ, o którym mowa w art. 24.

2. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 23. Organ administracji publicznej opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 1, bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinię organu, o którym mowa w art. 24, oraz rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w postępowaniu, o którym mowa w art. 12-17. Art. 24. Organem administracji publicznej właściwym do uzgadniania zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowania projektów dokumentów lub zmian do przyjętych już dokumentów, o których mowa w art. 19 ust. 1, jest:

1) minister właściwy do spraw środowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny jeżeli postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza centralny organ administracji publicznej,

2) wojewoda - jeżeli postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza wojewódzki organ administracji publicznej. Rozdział 5 Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć Art. 25.

1. Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, z zastrzeżeniem ust. 5, przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

2. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi część postępowania zmierzającego do wydania decyzji, o których mowa w ust. 3, i wymaga udziału organu, o którym mowa w art. 37.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 11/31

3. Decyzją, o której mowa w ust. 1, jest:

1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawana na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym,

2) decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawana na podstawie przepisów Prawa budowlanego,

3) koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz składowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, na poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych oraz po procesach wzbogacania kopalin - wydawana na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego,

4) pozwolenie wodnoprawne w zakresie: a) wykonywania urządzeń wodnych, b) poboru wód podziemnych, c) rolniczego wykorzystania ścieków - wydawane na podstawie przepisów Prawa wodnego,

5) decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości przyrodniczej, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych i tarlisk ryb - wydawana na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,

6) decyzja zatwierdzająca projekt scalania lub wymiany gruntów - wydawana na podstawie przepisów o scalaniu i wymianie gruntów rolnych i leśnych,

7) decyzja o zmianie lasu na użytek rolny - wydawana na podstawie przepisów o lasach,

8) decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawana na podstawie przepisów o autostradach płatnych - oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi ekspresowej, jeżeli przepisy ustawy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi, gdy decyzje te dotyczą odcinków, które we wskazaniach lokalizacyjnych zostały wskazane jako newralgiczne z uwagi na uwarunkowania ochrony środowiska lub możliwość wystąpienia konfliktów społecznych.

4. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się także przed udzieleniem wskazań lokalizacyjnych autostrady oraz drogi ekspresowej, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi.

5. Przepisy dotyczące decyzji, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio do wskazań lokalizacyjnych udzielanych na mocy przepisów o autostradach płatnych; przepisy dotyczące organów właściwych do wydania tych decyzji stosuje się do organu właściwego do udzielania wskazań lokalizacyjnych.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 12/31

6. Postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie przeprowadza się, jeżeli:

1) wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest zależne od uzyskania decyzji wymienionej w ust. 3 pkt 4,

2) wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 4, jest uzależnione od wydania decyzji wymienionej w ust. 3 pkt 5, i postępowanie to zostało przeprowadzone przed wydaniem tej decyzji.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 3, wymagają uzasadnienia.

8. Uzasadnienie decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w sposób określony w art. 1217 oraz informacje dotyczące konieczności wykonania analizy porealizacyjnej, o której mowa w art.

35. Art. 26. W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b) dobra materialne, c) dobra kultury, d) wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa w lit. a)c), e) dostępność do złóż kopalin,

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko,

3) wymagany zakres monitoringu. Art. 27.

1. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza organ administracji publicznej właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3.

2. Decyzję, o której mowa w art. 25 ust. 3, wydaje się, z zastrzeżeniem ust. 3, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 37.

3. W sprawach, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, do przeprowadzenia uzgodnienia z właściwymi organami, o których mowa w art. 37, jest obowiązany wnioskodawca; uzgodnienie następuje w drodze decyzji. Art. 28.

1. Wnioskodawca, przed wystąpieniem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 i 3-8, oraz wskazań lokalizacyjnych, o których mowa w art. 25

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 13/31

ust. 4, może zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego do wydania decyzji o określenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt

1.

2. Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2) powierzchni zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego i poprzednich formach ich użytkowania,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

5) przewidywanej ilości wykorzystywanych surowców, wody i energii,

6) przedsięwzięciach chroniących środowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przy zastosowaniu przedsięwzięć chroniących środowisko.

3. Organ, określając zakres raportu, uwzględnia wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 5, w stopniu uzasadnionym rodzajem i usytuowaniem przedsięwzięcia oraz skalą jego oddziaływania na środowisko.

4. Postanowienie ustalające zakres raportu wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust.

2. Art. 29.

1. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3, wnioskodawca dołącza raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. W postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 i 3-7, załącza się informacje zawierające dane określone w art. 28 ust.

2.

3. W postępowaniu o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt scalania lub wymiany gruntów rolnych i leśnych raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządza organ prowadzący postępowanie. Art. 30.

1. Sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagają:

1) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko,

2) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek jest ustalony na podstawie ust.

2. 2. Obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stwierdza, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 i 3-7, określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; właściwy organ

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 14/31

uwzględnia łącznie szczegółowe kryteria określone w ust. 4 pkt 3 i ocenia potrzebę sporządzenia raportu dla przedsięwzięć określonych w ust. 4 pkt

2.

3. Jeżeli w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdzono obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien być sporządzony także w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącym tego samego przedsięwzięcia.

4. Rada Ministrów, uwzględniając potencjalne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, w drodze rozporządzenia, określi:

1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

2) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany,

3) szczegółowe kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko do sporządzenia raportu, takie jak rodzaj, usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skala jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, kwalifikujące to przedsięwzięcie do sporządzenia raportu. Art. 31.

1. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

3) opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym wariantu: a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w razie wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, a także potencjalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, faunę, florę, glebę, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami,

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 15/31

6) opis potencjalnie znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) użytkowania zasobów naturalnych, c) zanieczyszczenia, oraz opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę,

7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko,

8) porównanie proponowanych rozwiązań technologicznych z innymi dostępnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej lub światowej z punktu widzenia czystszej produkcji, w razie, gdy planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem maszyn lub innych urządzeń technicznych,

9) wskazanie, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,

10) przedstawienie zagadnień w formie graficznej,

11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji,

13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport,

14) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,

15) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

16) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

2. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

3. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, powinien:

1) zawierać informacje, o których mowa w ust. 1, ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady albo drogi ekspresowej, jeżeli przepisy ustawy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi,

2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 16/31

terenu oraz innych decyzjach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

4. Zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określony w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego samego przedsięwzięcia.

5. Raport oddziaływania na środowisko, sporządzony przed udzieleniem wskazań lokalizacyjnych wydawanych na podstawie przepisów o autostradach płatnych, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien wskazywać także propozycję określenia odcinków newralgicznych z uwagi na uwarunkowania ochrony środowiska lub możliwość wystąpienia konflików społecznych, dla których na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady albo drogi ekspresowej, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

6. Minister właściwy do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, biorąc pod uwagę konieczność identyfikacji istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanej autostrady albo drogi ekspresowej zasobów przyrodniczych i dóbr kultury oraz ustalenia wpływu na te zasoby i dobra określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla autostrady albo drogi ekspresowej, jeżeli przepisy o autostradach płatnych będą miały zastosowanie do tej drogi.

7. Raport, o którym mowa w ust. 6, w zakresie, w jakim dotyczy on zidentyfikowania istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania autostrady albo drogi ekspresowej dóbr kultury oraz ustalenia wpływu na te dobra, sporządza biegły z listy rzeczoznawców ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 32. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3, poddaje raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postępowaniu, o którym mowa w art. 12-17. Art. 33. Z uwagi na uwarunkowania ochrony środowiska lub możliwość wystąpienia konfliktów społecznych organ właściwy do udzielenia wskazań lokalizacyjnych na podstawie przepisów o autostradach płatnych wskazuje w nich odcinki newralgiczne, dla których na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady albo drogi ekspresowej, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 17/31

Art. 34. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż wnioskowany, organ administracji publicznej, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 i 3-8, wariant dopuszczony do realizacji, lub w razie braku zgody wnioskodawcy - umarza postępowanie. Art. 35.

1. Organ administracji publicznej może:

1) decyzją, o której mowa w art. 25 ust. 3, nałożyć obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

2) decyzją, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, dla przedsięwzięć, dla których sporządza się raport oddziaływania na środowisko, nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia analizy porealizacyjnej, określając zakres oraz termin jej przedłożenia.

2. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko i w decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego zminimalizowania. Art. 36. Decyzja, o której mowa w art. 25 ust. 3, podjęta z naruszeniem wymagań określonych w art. 12-17, art. 25 ust. 2, art. 38, 43 i 46 jest nieważna. Art. 37.

1. Organem właściwym do uzgadniania przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1, 2 i 4-8, oraz wydawania opinii odpowiednio w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jego zakresu jest:

1) właściwy wojewoda - w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1,

2) starosta oraz powiatowy inspektor sanitarny - w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt

2. 2. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i 5, jest minister właściwy do spraw środowiska oraz Główny Inspektor Sanitarny.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 18/31

Rozdział 6 Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko Art. 38.

1. W przypadku potencjalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:

1) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych decyzjami, o których mowa w art. 25 ust. 3,

2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także gdy potencjalne oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium. Art. 39.

1. Organ administracji publicznej przeprowadzający postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku stwierdzenia potencjalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia:

1) wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, w którym określa obowiązek sporządzenia przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania w języku państwa, na terytorium którego może oddziaływać przedsięwzięcie, oraz zakres tej dokumentacji,

2) niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw środowiska o potencjalnym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia i przekazuje dokumentację potrzebną do podjęcia działań, o których mowa w art. 40.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zażalenie. Art. 40.

1. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu informacji o potencjalnym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na terytorium którego przedsięwzięcie to może oddziaływać oraz proponuje termin na odpowiedź, czy państwo to jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

2. Minister właściwy do spraw środowiska załącza do powiadomienia dane, o których mowa w art. 28 ust. 2.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 19/31

Art. 41. Jeżeli państwo, o którym mowa w art. 40 ust. 1, powiadomi, iż jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z organem administracji publicznej przeprowadzającym postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania. Art. 42.

1. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przekazuje go niezwłocznie państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

2. Organ administracji publicznej przeprowadzający postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko prowadzi, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska, konsultacje z państwem, na terytorium którego może oddziaływać, w sprawie środków eliminowania lub zmniejszania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

4. W konsultacjach, o których mowa w ust. 2, uczestniczy minister właściwy do spraw środowiska, a w konsultacjach, o których mowa w ust. 3, uczestniczy organ administracji publicznej przeprowadzający postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Art. 43.

1. Uwagi i wnioski złożone przez państwo uczestniczące w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz wyniki konsultacji, o których mowa w art. 42, rozpatruje się przy wydawaniu decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz przy wydawaniu postanowienia w sprawie ustalenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. Wydanie decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 3, nie powinno nastąpić przed zakończeniem postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Art. 44. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko decyzje, o których mowa w art. 25 ust.

3. Art. 45.

1. Minister właściwy do spraw środowiska, po otrzymaniu dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogącym mieć oddziaływanie na środowisko na jej terytorium,

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 20/31

niezwłocznie przekazuje je wojewodzie właściwemu ze względu na obszar potencjalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Wojewoda, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykłada do wglądu w języku polskim dokumenty, o których mowa w ust. 1; przepis art. 13 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

3. Wojewoda przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Minister właściwy do spraw środowiska powiadamia państwo podejmujące przedsięwzięcie o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o stanowisku dotyczącym tego przedsięwzięcia. Art. 46. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji, o których mowa w art. 25 ust.

3. Art. 47. Do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, których realizacja może spowodować transgraniczne oddziaływanie na środowisko, przepisy art. 40-45 stosuje się odpowiednio. Art. 48. Do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przepisy art. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. Art. 49. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się, o ile umowy międzynarodowe nie przewidują innego trybu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Rozdział 7 Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko Art. 50.

1. Tworzy się Krajową Komisję do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwaną dalej „Krajową Komisją” jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

2. Przewodniczącego Krajowej Komisji, zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Krajowej Komisji w liczbie od 40 do 60 osób powołuje minister właściwy do spraw środowiska spośród przedstawicieli nauki, praktyki, Krajowej

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 21/31

Rady Izb Rolniczych oraz organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona środowiska.

3. Do zadań Krajowej Komisji należy w szczególności:

1) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez ministra właściwego do spraw środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z ustawy,

2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotyczących rozwoju metodologii i programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,

3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko,

4) współpraca z komisjami, o których mowa w art. 51 ust.

1.

4. Minister właściwy do spraw środowiska może, na wniosek wojewody, zwrócić się do Krajowej Komisji o wydanie opinii w sprawach należących na mocy ustawy do kompetencji wojewody. Art. 51.

1. Tworzy się wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwane dalej „wojewódzkimi komisjami” jako organy opiniodawczo-doradcze wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

2. Przewodniczącego wojewódzkiej komisji, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków komisji, w liczbie od 20 do 40 osób, powołuje wojewoda w porozumieniu z marszałkiem województwa, spośród przedstawicieli nauki, praktyki, właściwej izby rolniczej oraz organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona środowiska.

3. Do zadań wojewódzkich komisji należy w szczególności:

1) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez wojewodę w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z ustawy,

2) przedstawianie opinii i wniosków dotyczących rozwoju programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,

3) współpraca z Krajową Komisją i innymi wojewódzkimi komisjami.

4. Wojewoda może, na wniosek starosty, zwrócić się do wojewódzkiej komisji o wydanie opinii w sprawach należących na mocy ustawy do kompetencji starosty.

5. Dwóch lub więcej wojewodów może powołać wspólną wojewódzką komisję. Art. 52.

1. Wydatki związane z działalnością Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska albo wojewoda.

2. Obsługę biurową Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji zapewnia odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska albo wojewoda.

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 22/31

Art. 53. Członkom Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji oraz zapraszanym na posiedzenie specjalistom, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie i biorącym w nim udział, przysługuje zwrot diet, kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Art. 54.

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz wojewódzkich komisji.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustalone zostaną:

1) organizacja komisji,

2) tryb działania komisji. Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 55. W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz.192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, ,z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;

2) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wykonania ekspertyzy wykraczającej swym przedmiotem poza zakres przeglądu ekologicznego w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska.”;

3) w art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, jest wojewoda, gdy dotyczy ona przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 23/31

4) w art. 120 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przepisy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko określają przypadki, gdy pozwolenie wodnoprawne zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.”. Art. 56. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 662, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 62, poz. 718) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po wyrazie „krajobraz” dodaje się wyrazy „i klimat”;

2) w art. 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu: „16) opracowaniu ekofizjograficznym - rozumie się przez to dokumentację sporządzaną dla potrzeb planów zagospodarowania przestrzennego, charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze środowiska na obszarze objętym planem i ich wzajemne powiązania.”;

3) w art. 6: a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Wymagania, o których mowa w ust. 1-4, określa się na podstawie opracowań ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju planu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnych powiązań.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań ekofizjograficznych, o których mowa w ust. 4a.”;

4) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wojewoda, w drodze decyzji, ustala warunki prowadzenia robót, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

5) skreśla się art. 22;

6) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jest wojewoda, gdy dotyczy ona przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;

7) w art. 30: a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 24/31

„2a. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, jest wojewoda, gdy dotyczy ona przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”, b) skreśla się ust. 9 i 10;

8) w art. 51 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jest wojewoda, gdy dotyczy ona przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;

9) po art. 67 dodaje się art. 67a w brzmieniu: „Art. 67a.

1. W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość szkodliwego wpływu działalności jednostki organizacyjnej na środowisko, starosta, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, z zastrzeżeniem ust. 2, może, w drodze decyzji, zobowiązać tę jednostkę do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

2. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, jest wojewoda, jeżeli działalność stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Przegląd ekologiczny przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko powinien zawierać:

1) zwięzły opis przedsięwzięcia obejmujący: a) charakter, rozmiar przedsięwzięcia i jego usytuowanie, b) powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego, c) rodzaj technologii, d) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody, Prawa wodnego oraz przepisów o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,

2) analizę posiadanych decyzji z zakresu ochrony środowiska oraz ocenę ich wykonania,

3) określenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,

4) opis działań mających na celu zapobieganie i zmniejszanie oddziaływania na środowisko,

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 25/31

5) porównanie zastosowanych rozwiązań technologicznych z innymi dostępnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej lub światowej z punktu widzenia czystszej produkcji,

6) wskazanie, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich,

7) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując przegląd,

8) zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie,

9) nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ właściwy do jej wydania może:

1) ograniczyć zakres przedmiotowy przeglądu,

2) wskazać metody badań i studiów.

5. Jeżeli możliwość szkodliwego wpływu na środowisko wynika z działalności niestanowiącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, starosta, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, określa, które z wymagań wymienionych w ust. 3 należy uwzględnić przy sporządzaniu przeglądu ekologicznego.”;

10) w art. 68 skreśla się ust. 5-7;

11) skreśla się art. 70;

12) w art. 70a w ust. 1 skreśla się wyrazy „w art. 20 ust. 3, art. 68 ust. 6 i art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy, a także”;

13) w art. 71 ust. 2-3a otrzymują brzmienie: „2. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub z przeglądu ekologicznego, o którym mowa w art. 67a, wynika, że mimo zastosowania rozwiązań, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyeliminowane uciążliwe oddziaływania na środowisko, to dla oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, tras komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz obiektów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

3. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem ust. 3a, tworzy rada powiatu, w drodze uchwały, określając granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 26/31

korzystania z terenu, wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub z przeglądu ekologicznego. 3a. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tworzy wojewoda, w drodze prawa miejscowego, uwzględniając wymagania, o których mowa w ust. 3.”;

14) w art. 82: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z zastrzeżeniem ust. 2a, starosta wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, może ustalać w drodze decyzji zakres i sposób wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę interes społeczny, istniejący stan zniszczenia lub zagrożenia środowiska oraz możliwości wykonania obowiązku.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli działalność wpływająca szkodliwie na środowisko stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do określenia zakresu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest wojewoda.”;

15) w art. 86b skreśla się ust. 6;

16) w art. 86e w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86b ust. 4,”;

17) w art. 100 skreśla się ust. 2-5 oraz oznaczenie ust. 1;

18) w art. 110: a) skreśla się ust. 1c, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wysokość, warunki i tryb nakładania kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 1b, uwzględniając rodzaj i ilość substancji wprowadzanych do powietrza z naruszeniem przepisów, czas trwania tych przekroczeń, przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w odniesieniu do pory dnia i pory nocy, a także gatunki i odmiany drzew oraz krzewów usuwanych bez zezwolenia.”. Art. 57. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie:

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 27/31

„Art. 19. W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącym planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz w sprawie lokalizacji autostrady albo drogi ekspresowej, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jeżeli zgłosi swój udział w postępowaniu.”;

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby fizyczne oddające do eksploatacji nowe lub zmodernizowane obiekty lub urządzenia związane z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, są obowiązani zawiadomić właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o terminie przekazania do eksploatacji takich obiektów lub urządzeń.”. Art. 58. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, poza wymaganiami przewidzianymi w art. 18, powinien określać cel, zakres, rodzaj i harmonogram zamierzonych prac.”;

2) w art. 20 w ust. 2 w pkt 2 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pkt 3;

3) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku zamierzonego składowania odpadów promieniotwórczych do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć także analizę zagrożenia radiacyjnego w zakresie określonym przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.”. Art. 59. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 43, poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie: „5a) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 28/31

określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż w okresie 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów związanych z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;

2) w art. 32: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

1) przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganego przepisami o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów,”, b) w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1” dodaje się wyrazy „pkt 2”;

3) w art. 33: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi,”, b) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „i środowiska”, c) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,”;

4) w art. 38 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Przepisy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy decyzje o pozwoleniu na budowę zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.”. Art. 60. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 skreśla się ust. 2;

2) w art. 18 w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyrazy „i prognozę, o której mowa w art. 10 ust. 2,”;

3) w art. 40: a) w ust. 3c wyraz „większa” zastępuje się wyrazem „największa”, b) w ust. 4 skreśla się pkt 1 i 2, c) skreśla się ust. 4a i 5;

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 29/31

4) w art. 41: a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”, b) skreśla się ust. 2a;

5) w art. 50: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Przepisy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.”;

6) w art. 60: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Przepisy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy programy zawierające zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.”. Art. 61. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) prowadzenie prac studialnych dotyczących autostrad, przygotowywanie dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na etapie udzielenia wskazań lokalizacyjnych i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mowa w przepisach o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,”;

2) w art. 20: a) w ust. 1 skreśla się pkt 3 i 5, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia,

03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 30/31

wymagania, jakim powinna odpowiadać ocena, o której mowa w ust. 1 pkt

4. Ocena ta powinna umożliwić analizę wpływu realizacji autostrady na potencjał produkcyjny gruntów rolnych i leśnych.”. Art. 62. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 22, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób postępowania z odpadami, o których mowa w ust. 4, wydaje lub uzgadnia wojewoda, z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 1 i 3, gdy wytwarzanie odpadów wiąże się z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”;

2) w art. 11 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje wojewoda, z zachowaniem trybu określonego w ust. 3, jeżeli dotyczy ono przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”. Art. 63. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 64. Jeżeli postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczące przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, wszczęto przed dniem wejścia w życie ustawy, do określenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, przepis art. 28 stosuje się odpowiednio. Postanowienie w sprawie zakresu raportu wydaje organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. Art. 65.

1. Jeżeli postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczące przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, wszczęto przed dniem wejścia w życie ustawy, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, dotyczącego tego samego przedsięwzięcia załącza się informację zawierającą dane określone w art. 28 ust.

2. 2. Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, określa w drodze postanowienia, po zasięgnięciu opinii organu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2, o obowiązku sporządzania raportu i jego zakresie; uzgodnienia decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę z or03-10-01

©Kancelaria Sejmu

s. 31/31

ganem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2, dokonuje organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. Art. 66. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o inwestycjach szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo o inwestycjach mogących pogorszyć stan środowiska, należy przez to rozumieć odpowiednio przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 albo w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Art. 67. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres roku od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne. Art. 68. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

03-10-01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1157 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1165 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1164 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 9/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1163 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1162 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1161 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1160 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń pieniężnych, form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1159 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej wojewodów i starostów w dziedzinie rybactwa na rzekach, którymi przebiega granica województw lub powiatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1158 z 2000

  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 109, poz. 1156 z 2000

  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.