Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 383 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-03-29
Data wejscia w życie:2000-05-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 383 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

USTAWA z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 31, poz. 383; z 2001 r. Nr 72, poz. 745;

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 56 otrzymuje brzmienie: „Art. 56.

1. Co najmniej 10% przychodów z prywatyzacji każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przeznacza się w budżecie państwa na cele związane z reformą ubezpieczeń społecznych.

2. 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji albo wpływu uzyskanego przez budżet państwa ze sprzedaży tych akcji przeznacza się na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

3. 2% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przeznacza się, przez wniesienie na majątek Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej.

4. 2% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa przeznacza się, przez podwyższenie kapitału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., na restrukturyzację spółek Skarbu Państwa.

5. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zmniejszyć liczbę akcji lub wpływów uzyskanych przez budżet państwa ze zbycia akcji przeznaczonych na cele, o których mowa w ust. 2-4, oraz art. 56a ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli w roku poprzednim nie osiągnięto planowanych w budżecie państwa wpływów z prywatyzacji.

6. Do gospodarki finansowej środkami, o których mowa w ust. 2, stosuje się art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,

01-08-01

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136).”;

2) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: „Art. 56a.

1. Tworzy się rezerwę na cele uwłaszczenia, obejmującą:

1) 7% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, powstałych w wyniku komercjalizacji,

2) mienie przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi są wojewodowie,

3) będące w posiadaniu Skarbu Państwa akcje spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 10% kapitału akcyjnego.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, listę przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1 pkt

2. Lista jest sporządzona na podstawie wykazów przedstawianych przez właściwych wojewodów, z tym że wykazy te nie mogą wskazywać przedsiębiorstw państwowych, w stosunku do których toczy się postępowanie układowe, upadłościowe albo likwidacyjne.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, listę spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z tym że lista ta nie może wskazywać spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie papierami wartościowymi.”. Art. 2. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 106, poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 skreśla się ust. 2 i 3;

2) skreśla się art. 3;

3) skreśla się art. 15;

4) w art. 16 skreśla się wyrazy „znajdujących się w wykazie”;

5) skreśla się art.

19. Art. 3.

1. Przepisów art. 56 ust. 3 i 4 oraz art. 56a ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których proces prywatyzacji rozpoczął się przed ust. 2 w art. 3 skredniem wejścia w życie niniejszej ustawy. ślony

3. Przepisów art. 56a ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do spółek, których akcje przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) zostały zarezerwowane na cele reprywatyzacji,

2) są obciążone prawami osób trzecich.

01-08-01

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 4.

1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do sprzedaży akcji zgromadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z przeznaczeniem na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych, i do przekazania uzyskanych wpływów na te cele.

2. Akcje spółek, należące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do rezerw mienia Skarbu Państwa na podstawie uchwały nr 86 Rady Ministrów z dnia 4 października 1993 r. w sprawie utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji (Monitor Polski Nr 52, poz. 482 oraz z 1994 r. Nr 33, poz. 269), przeznacza się na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

01-08-01

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 383 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 387 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 385 z 2000

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 392 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r. sygn. akt K. 23/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 389 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 386 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 390 z 2000

  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 391 z 2000

  Rozporządzenie Ministrów:Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 384 z 2000

  Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 388 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przewóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 382 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 381 z 2000

  Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

  Na jakiej podstawie przedsiębiorstwa ustalają zasady na których się prywatyzują, a dokładnie komu sie należą komu nie należą akcje prywatyzowanego przesiębiorstwa?

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 745

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 1997-06-25 poz. 673

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-11 poz. 637

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1730

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-10 poz. 400

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.