Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-04-26
Data wejscia w życie:2000-06-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2000


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 459 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 454 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mielno.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 453 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 455 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 452 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego ilościowego na przewóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 451 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 450 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 462 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 456 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 461 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2000 r. sygn. akt U. 6/98

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 458 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 457 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 460 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 443 z 2000

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 442 z 2000

  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 441 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 440 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 439 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 447 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 10 maja 1984 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 445 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 449 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolita Polską Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymiana "starego" prawa jazdy

  Posiadam bezterminowe prawo jazdy wydane na papierze (tzw. stare). Istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku posiadania tzw. starego. Jakie przepisy mówią o obowiązku (...)

 • Wymiana prawa jazdy przez pełnomocnika

  Mieszkam w USA. Dowiedziałam się o potrzebie wymiany polskiego prawa jazdy. Czy mogę dokonać wymainy przez pełnomocnika ustanowionego w Polsce? Gdzie mogę znaleźć (...)

 • Prawo jazdy wydane za granicą a uprawnienia w Polsce

  Prawo jazdy wydane za granicą pozwala prowadzić pojazdy w Polsce?

 • Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

  Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go (...)

 • Wymiana prawa jazdy

  Czy i w jakim terminie muszę zmienić swoje prawo jazdy jeśli zmieniły mi się w nim dane? W jednym przypadku jest to tylko zmiana adresu, a w drugim jest to zmiana nazwiska (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-10 poz. 959

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-03 poz. 902

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-24 poz. 1683

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1736

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Komunikat UE z 2006-07-29 nr 178 poz. 14

  Sprawa C-230/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. — L przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Urzędnicy — Molestowanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.