Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 824 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-08-01
Data wejscia w życie:2000-08-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 824 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r, Nr 133, poz. 884, Nr 158, poz. 1043; z 1998 r. Nr 113, poz. 714, z 1999 r. Nr 40, poz. 401; z 2000 r. Nr 43, poz. 486) zarządza się, co następuje: §

1. Za udokumentowaną znajomość języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek uznaje się:

1) dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty wydane przez instytucje określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 79 poz. 894), potwierdzające spełnienie warunków dotyczących znajomości języka obcego dla celów służby cywilnej,

2) wpis na listę tłumaczy przysięgłych, ustanowionych w trybie odrębnych przepisów,

3) świadectwo ukończenia kursu języka migowego III stopnia, wydane przez Polski Związek Głuchych,

4) dyplom ukończenia Międzynarodowego Studium Turystyki i Kultury „Monda Turismo” w Bydgoszczy – w zakresie języka esperanto,

5) świadectwa i zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego, wydane przez: a) resortowe komisje egzaminacyjne języków obcych działające w ministerstwach i urzędach centralnych, b) Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki lub Głównego Komitetu Turystyki, c) Resortową Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych działającą przy Instytucie Turystyki lub przy Ośrodku Doskonalenia Kadr „Orbis”, d) Państwowe komisje egzaminacyjne języków obcych, powołanie na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie jednolitych programów nauczania na niektórych kursach języków obcych oraz egzaminów państwowych ze znajomości języka w zakresie materiału nauczania zawartego w tych programach (Dz.U. MOiW Nr 8 poz. 61). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 00-08-30

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2000 r. Nr 70, poz. 824

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

00-08-30

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 824 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 829 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości terytorialnej organów powołujących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 826 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 821 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 828 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 827 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 830 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wykazu specjalności lekarskich oraz zawodów niemedycznych uprawniających do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 825 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 820 z 2000

  Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 819 z 2000

  Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 823 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 822 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ora z warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 818 z 2000

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 817 z 2000

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 816 z 2000

  Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwały polskiej spółki z o.o. w obcym języku

  Czy uchwały wspólników - obcokrajowców polskiej spółki z o.o. - w braku znajomości przez nich języka polskiego, muszą być sporządzone w ich ojczystym języku, czy (...)

 • Obowiązki pośrednika turystycznego

  Zamierzam założyć firmę zajmującą się sprzedażą wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biura w Egipcie bezpośrednio w Polsce. Klientami będą osoby, (...)

 • Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

  Czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego wymaga dodatkowo rejestracji działalności oświatowej w odpowiednim organie samorządu (...)

 • Dotacja na cele mniejszości narodowych

  Czy art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych umożliwia gminie przekazanie dodatkowej dotacji, szkole prowadzonej przez towarzystwo oświatowe, na naukę języka mniejszości (...)

 • Zezwolenie na działalność turystyczną

  Czy, jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi turystom i organizuje dla klientów krótkotrwałe wycieczki i inne imprezy, ta działalność (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 539

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-30 poz. 661

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-28 poz. 752

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-15 poz. 1408

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-05 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.