Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 76 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-06
Data wejscia w życie:2001-02-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 76 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 10                — 653 —                Poz. 76


76

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 74, poz. 834) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Warunkiem dojścia emisji do skutku jest podanie listu emisyjnego do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub w innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą elektronicznych systemów informacji.”,

2) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: „§ 16a.

1. Narodowy Bank Polski, w imieniu Ministra Finansów, podaje co najmniej na tydzień przed przetargiem odkupu informację zawierającą w szczególności:

1) datę przetargu,

2) kod obligacji,

3) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu,

4) termin składania ofert (dzień, godzina),

5) warunki odkupu,

6) datę i warunki płatności za obligację,

7) warunki uczestnictwa w przetargu i sposób udostępnienia wzoru oferty przetargowej.

2. Informacja o przetargu jest podawana do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub w innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą elektronicznych systemów informacji.”,

3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po przetargu odkupu Narodowy Bank Polski sporządza i podaje do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 16a ust. 2, informację o wynikach przetargu.”,

4) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu: „§ 20a.

1. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika przetargu odkupu, w sytuacji gdy spośród ofert sprzedaży złożonych przez danego uczestnika przetargu zostały przyjęte co najmniej dwie oferty, uznaje się, że uczestnik przetargu sprzedaje te obligacje, które zgodnie z przyjętymi ofertami sprzedaży mają najniższe ceny przetargowe.

2. W przypadku braku, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika przetargu odkupu, obligacji, będących przedmiotem oferty sprzedaży, uznaje się, iż uczestnik odstępuje od przetargu odkupu w całości lub w części.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczestnik przetargu odkupu uiszcza odstępne w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny odkupu i liczby brakujących obligacji, za okres od dnia przetargu odkupu do dnia, w którym powinno nastąpić jego rozliczenie. Odstępne jest pobierane w dniu następującym po dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie przetargu odkupu.

4. Obciążenie rachunku, o którym mowa w § 21 ust. 2, wykorzystywanego do dokonywania rozliczeń przetargu odkupu, oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.”,

5) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W terminie określonym w informacji, o której mowa w § 16a, uczestnicy przetargu odkupu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych, obligacje będące przedmiotem oferty sprzedaży; termin zapłaty za obligacje określa list emisyjny.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 76 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 74 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 75 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 73 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 81 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 79 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 78 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 77 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-16 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-31 poz. 1389

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-29 poz. 470

  Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.