Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1086 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-27
Data wejscia w życie:2001-10-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1086 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 100                — 7418 —                Poz. 1086


1086

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami majątku trwałego w rozumieniu przepisów o rachunkowości lub oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, których przedmiot przekracza wartość księgową netto 50 000 euro, przeliczoną według określonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro z dnia złożenia wniosku, PKP SA i PLK SA są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw transportu.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do procedury wyrażania zgody określonej w ust. 2 nie stosuje się art. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 26).”;

2) w art. 20 w ust. 1 po wyrazie „Statuty” dodaje się wyrazy „oraz umowy”;

3) w art. 40 w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub oddanie mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom”;

4) w art. 44: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, pomniejszonej o:

1) 6% — za każdy rok pracy najemcy w PKP albo PKP i PKP SA łącznie,

2) oraz 3% — za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie, — nie więcej jednak niż o 95%.”, b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po niej, to korzysta on (ona) z obniżki 95% ceny.”;

5) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu: „Art. 78a.

1. Spółki utworzone przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru handlowego, mogą za zgodą ministra właściwego do spraw transportu prowadzić jednocześnie działalność w zakresie wykonywania przewozów kolejowych i zarządzania liniami kolejowymi o znaczeniu lokalnym, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym.

2. Do przekazania mienia spółkom, o których mowa w ust. 1, w tym linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi, stosuje się odpowiednio zasady, warunki i tryb określone w art. 17.” Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do postępowań w sprawach określonych w art. 41—47 ustawy, o której mowa w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1086 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.