Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1105 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-31
Data wejscia w życie:2001-10-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1105 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 101                — 7449 —                Poz. 1105


wiający potwierdzenie odbioru, a następnie dokonuje zawiadomienia w sposób określony w ust.

1. §

4. Zawiadomienie syndyka, dokonane przez sąd lub prokuratora, powinno zawierać:

1) oznaczenie organu prowadzącego postępowanie karne,

2) sygnaturę sprawy,

3) podstawę prawną zawiadomienia,

4) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zameldowania i pobytu deponenta,

5) określenie kwoty i waluty środków mogących pochodzić z przestępstwa, o którym mowa w § 1,

6) w przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 — również wskazanie terminu wysłania informacji deponentowi. § 5.

1. Syndyk zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia sądu lub prokuratora.

2. Niezwłocznie po zawieszeniu wypłaty syndyk przekazuje środki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. §

6. W przypadku gdy środki zostały zabezpieczone w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego lub dokonano ich wypłaty przed otrzymaniem przez syndyka zawiadomienia, o którym mowa w § 2, syndyk niezwłocznie informuje o tym sąd lub prokuratora, który dokonał zawiadomienia. §

7. Syndyk przekazuje sądowi lub prokuratorowi, który dokonał zawiadomienia, informacje dotyczące daty zawieszenia wypłaty środków, niezwłocznie po dokonaniu czynności. §

8. Syndyk przekazuje dodatkowe informacje dotyczące zawieszenia wypłaty środków na każde żądanie sądu lub prokuratora, który dokonał zawiadomienia. § 9.

1. Syndyk wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie po dokonaniu czynności, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia sądu lub prokuratora, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania przygotowawczego prokurator może zarządzić wstrzymanie wysłania informacji deponentowi na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni.

3. Wysłanie informacji następuje listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. §

10. Informacja, o której mowa w § 9 ust. 1, powinna zawierać:

1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków,

2) oznaczenie sprawy i organu, który dokonał zawiadomienia,

3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty,

4) datę zawieszenia wypłaty środków,

5) wskazanie sposobu dalszego przechowywania środków. §

11. Zawieszenie wypłaty środków kończy się w dniu zawiadomienia syndyka przez sąd lub prokuratora, iż zostało ustalone, że środki nie pochodzą z przestępstwa, o którym mowa w § 1, lub w dniu zabezpieczenia środków, dokonanego przez sąd lub prokuratora, w trybie określonym w Kodeksie postępowania karnego. §

12. Sąd lub prokurator, stwierdzając, że środki, których wypłata została zawieszona, nie pochodzą z przestępstwa, o którym mowa w § 1, niezwłocznie zarządza zawiadomienie o tym syndyka. §

13. Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez syndyka, powinien zawierać w szczególności:

1) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zameldowania i pobytu deponenta,

2) numer rachunku (rachunków) bankowego, na którym zgromadzono środki,

3) pozycję na liście deponentów i liście wypłat,

4) datę zawiadomienia syndyka o prowadzonym postępowaniu karnym,

5) określenie kwoty środków, których wypłata została zawieszona,

6) datę wysłania informacji deponentowi,

7) wskazanie osób (podmiotów) upoważnionych do rachunku deponenta,

8) wskazanie osób (podmiotów) roszczących prawa do kwoty środków, których wypłata została zawieszona,

9) datę wypłaty środków. §

14. Przepisy § 2—4, § 5 ust. 1 i § 6—13 stosuje się odpowiednio, gdy wypłaty środków dokonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. §

15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1105 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1092 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1091 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1110 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1096 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1095 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1094 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1109 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1108 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1107 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1101 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1113 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt P. 3/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1093 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1112 z 2001

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1100 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1102 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1104 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1103 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1111 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1106 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1090 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-24 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-07 poz. 1180

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Komunikat UE z 2010-03-13 nr 63 poz. 45

  Sprawa C-280/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko Republika Portugalska

 • Komunikat UE z 2010-03-13 nr 63 poz. 45

  Sprawa C-297/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez (...)

 • Komunikat UE z 2008-01-24 nr 17 poz. 13

  Wyrok Trybunału z dnia 3 października 2007 r. w sprawie E-1/07: postępowanie karne przeciwko A (Swoboda świadczenia usług przez prawników — Dyrektywa (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.