Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1106 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-29
Data wejscia w życie:2001-10-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1106 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 101                — 7450 —                Poz. 1106


1106

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Na podstawie art. 46 § 3 pkt 2 i art. 50 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809 i Nr 98, poz. 1068) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których Policja lub Straż Graniczna udziela pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,

2) sposób postępowania przy udzielaniu pomocy lub asysty przez Policję lub Straż Graniczną,

3) tryb występowania przez organ egzekucyjny i egzekutora o udzielenie pomocy lub asysty przez Policję lub Straż Graniczną,

4) sposób dokumentowania udzielonej pomocy lub asysty przez Policję lub Straż Graniczną przy czynnościach egzekucyjnych,

5) sposób rozliczania kosztów czynności egzekucyjnych wykonywanych przy udzielaniu pomocy lub asysty przez Policję lub Straż Graniczną. § 2.

1. Organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają pomocy właściwe ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji:

1) organy Policji,

2) organy Straży Granicznej — w przypadku gdy przedmiot egzekucji znajduje się na obszarze przejścia granicznego lub w strefie nadgranicznej.

2. Organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają asysty właściwe ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji:

1) organy Policji — w obrębie budynków zajmowanych przez Policję,

2) organy Straży Granicznej — w obrębie budynków zajmowanych przez Straż Graniczną. § 3.

1. Organ egzekucyjny i egzekutor wzywa do udzielenia pomocy lub asysty przez Policję lub Straż Graniczną na piśmie, co najmniej 7 dni przed terminem czynności egzekucyjnych.

2. Policja lub Straż Graniczna udzielą pomocy lub asysty niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania od organu egzekucyjnego i egzekutora, w przypadku:

1) oporu uniemożliwiającego lub znacznie utrudniającego prowadzenie czynności egzekucyjnych,

2) uzasadnionego przypuszczenia, że na taki opór natrafią.

3. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy lub asysty, o której mowa w § 2, następuje także na osobiste wezwanie organu egzekucyjnego i egzekutora. § 4.

1. Policja lub Straż Graniczna udzielają pomocy lub asysty, o której mowa w § 2, po okazaniu tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę przeprowadzenia egzekucji.

2. W przypadku wezwania ustnego, organ Policji lub Straży Granicznej, nie wstrzymując udzielania pomocy lub asysty, jest obowiązany żądać tytułu wykonawczego, o którym mowa w ust. 1, oraz nadesłania wezwania określonego w § 3 ust. 1, w terminie 3 dni od zakończenia czynności egzekucyjnych. § 5.

1. Pomoc lub asysta organów Policji lub Straży Granicznej polega na umożliwieniu przeprowadzania czynności egzekucyjnych, w szczególności poprzez zapewnienie:

1) dostępu do miejsca, w którym mają one być wykonywane,

2) porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji administracyjnej,

3) osobistego bezpieczeństwa organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi,

4) w razie potrzeby — na uzasadnione żądanie organu egzekucyjnego i egzekutora — niezbędnej pomocy w zastosowaniu środków egzekucji administracyjnej.

2. Pomocy lub asysty, o której mowa w ust. 1, udziela wyznaczony policjant lub funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”. § 6.

1. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 5 ust. 1, funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową zawierającą określenie miejsca, terminu, czasu trwania i rodzaju prowadzonej egzekucji, oznaczenie organu egzekucyjnego i egzekutora, a także zakresu udzielonej pomocy lub asysty przez Policję lub Straż Graniczną.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1106 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1092 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1091 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1110 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1096 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1095 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1094 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1109 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1108 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1107 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1101 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1113 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt P. 3/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1093 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1112 z 2001

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1100 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1102 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1105 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1104 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1103 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1111 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1090 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 822

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 75

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-26 poz. 212

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 821

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.