Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1111 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-29
Data wejscia w życie:2001-10-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1111 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 101                — 7459 —                Poz. 1111


2) zakładzie — rozumie się przez to zakład opieki zdrowotnej lub zakład prowadzony przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące leczenie, rehabilitację lub readaptację osób uzależnionych. §

2. Podstawą przyjęcia do zakładu osoby uzależnionej, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 ustawy, jest orzeczenie sądu. § 3.

1. Podjęcie leczenia, rehabilitacji lub readaptacji osoby uzależnionej, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 ustawy, poprzedza wpis do ewidencji osób poddanych leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji.

2. Ewidencję prowadzi zakład, w którym osoba uzależniona ma poddać się leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji.

3. Ewidencja zawiera:

5) pomoc w uzyskaniu niezbędnych świadczeń socjalnych.

2. Osoba uzależniona, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 ustawy, może być leczona w ramach programu przewidującego stosowanie leczenia substytucyjnego, zgodnie z odrębnymi przepisami. §

6. W leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji osoby uzależnionej, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 ustawy, mogą brać udział osoby posiadające kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, w szczególności:

1) psycholog,

2) pedagog,

3) specjalista terapii uzależnień,

4) instruktor terapii uzależnień,

5) pielęgniarka,

1) imię i nazwisko osoby uzależnionej,

6) lekarz psychiatra,

2) datę i miejsce urodzenia osoby uzależnionej,

7) lekarz rodzinny,

3) datę przyjęcia do zakładu,

8) pracownik socjalny.

4) informacje o przebiegu współpracy zakładu z sądem oraz osobą, instytucją lub stowarzyszeniem, pod których dozór skazany został oddany przez sąd,

5) datę wypisania z zakładu,

6) nazwę sądu,

7) sygnaturę orzeczenia.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, nie może zawierać danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. §

4. Przed podjęciem leczenia, rehabilitacji lub readaptacji osoba uzależniona, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 ustawy, zapoznawana jest z regulaminem zakładu, w którym prowadzone będzie leczenie, rehabilitacja lub readaptacja. § 5.

1. Leczenie, rehabilitacja lub readaptacja osoby uzależnionej, o której mowa w art. 56 ust. 1—3 ustawy, prowadzona jest metodami i środkami ogólnie stosowanymi; w szczególności zakład zapewnia:

1) leczenie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych,

2) diagnostykę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z używaniem środków psychoaktywnych,

3) indywidualną i grupową psychoterapię osób uzależnionych,

4) działania konsultacyjno-edukacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin, § 7.

1. Leczenie, rehabilitacja lub readaptacja osób uzależnionych, skazanych za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych na karę pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, mogą być prowadzone w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

2. W trakcie leczenia, rehabilitacji lub readaptacji osób uzależnionych, o których mowa w ust. 1, kierownik zakładu:

1) zawiadamia sąd oraz osobę, instytucję lub stowarzyszenie, pod których dozór oddany został skazany, o podjęciu leczenia, rehabilitacji i readaptacji,

2) zwraca się do sądu o nadesłanie materiałów z akt sprawy, niezbędnych do prowadzenia leczenia, rehabilitacji lub readaptacji, obejmujących odpisy orzeczeń, opinii lekarskich oraz psychologicznych,

3) informuje sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, o postępach w leczeniu, rehabilitacji lub readaptacji, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,

4) informuje sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, o przebiegu współpracy z osobą, instytucją lub stowarzyszeniem, pod których dozór sąd oddał skazanego,

5) zawiadamia sąd oraz osobę, instytucję lub stowarzyszenie, pod których dozór został oddany skazany, o każdym przeniesieniu skazanego do innego zakładu,

6) przekazuje sądowi oraz osobie, instytucji lub stowarzyszeniu, pod których dozór został oddany skazany, informację o zakończeniu leczenia, rehabilitacji lub readaptacji, a sądowi dodatkowo opinię

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1111 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1092 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1091 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1110 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1096 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1095 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1094 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1109 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1108 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1107 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1101 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1113 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt P. 3/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1093 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1112 z 2001

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1100 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1102 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1105 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1104 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1103 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1106 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1090 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Regres od ubezpieczonego dla ubezpieczyciela

  Czy PZU może dochodzić regresem należności od sprawcy wypadku, który ma zawartą umowę oc, ma aktualny przegląd pojazdu, lecz wypadek został spowodowany przez usterkę (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Zasady umieszczania osoby w KRK

  Jakie są ogólne zasady wpisów do rejestru skazanych i czasookresu jego obowiązywania? Proszę o podstawy prawne.

 • Indywidualne Programy Rehabilitacji

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1738

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dziennik Ustaw z 2007-05-29 poz. 627

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-18 poz. 991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1818

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób, stosowanie do badań oraz pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1, a także zmianę tych zezwoleń lub pozwoleń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.