Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1121 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalenia i wypłacenia innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-06
Data wejscia w życie:2001-10-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1121 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 102                — 7509 —                Poz. 1121


1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalania i wypłacania innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80 , poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 85, poz. 925) zarządza się, co następuje: §

1. ˚ołnierz skierowany do akademii i szkół oraz na kursy za granicę, zwany dalej „żołnierzem skierowanym na szkolenie za granicę”, przez cały czas skierowania na szkolenie za granicę otrzymuje uposażenie w wysokości przysługującej mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo lub wysokość tego uposażenia. §

2. ˚ołnierz skierowany na szkolenie za granicę otrzymuje:

1) stypendium miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania za granicą oraz kosztów wyżywienia w przypadku nieotrzymania przez żołnierza bezpłatnego wyżywienia, a także na zakup niezbędnych pomocy szkolnych i naukowych,

2) zwrot kosztów zakwaterowania, w razie nieotrzymania bezpłatnego zakwaterowania w okresie szkolenia,

3) jednorazowy zwrot uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej,

4) zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz diety za czas przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia za granicą i z powrotem,

5) zwrot kosztów przejazdu z miejsca szkolenia za granicą do miejsca zamieszkania i z powrotem — raz, w każdym okresie szkolenia przekraczającym sześć miesięcy,

6) zwrot kosztów przejazdów poza miejsce szkolenia za granicą i noclegów, jeżeli zmiana miejsca pobytu wynika z programu szkolenia,

7) zwrot opłat wizowych. § 3.

1. Stypendium miesięczne, o którym mowa w § 2 pkt 1, przysługuje żołnierzowi za cały okres przebywania na szkoleniu za granicą.

2. Stypendium miesięczne wypłaca się z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, w którym odbywa się szkolenie, za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub polskich przedstawicielstw wojskowych albo na rachunek bankowy wskazany przez żołnierza.

3. Na pisemny wniosek żołnierza stypendium miesięczne za pierwszy miesiąc szkolenia wypłaca się w kraju. § 4.

1. Wysokość stypendium miesięcznego wynosi 80% wynagrodzenia w danym kraju w grupie zaszeregowania IX b, określonego w przepisach w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Stypendium miesięczne wypłaca się w walucie państwa, do którego żołnierz został skierowany na szkolenie. Stypendium może być wypłacone w całości lub w części w innej walucie obcej, jeżeli umowa z danym państwem przewiduje rozliczenie w innej walucie lub uzasadniają to warunki bytowe w państwie, w którym żołnierz odbywa szkolenie, albo inne okoliczności.

3. Stypendium miesięczne za jeden dzień oblicza się w wysokości 1/30 części jego kwoty miesięcznej.

4. Stypendium miesięczne dla żołnierza, który nie otrzymuje w czasie skierowania na szkolenie za granicą całodziennego, bezpłatnego wyżywienia, ulega zwiększeniu odpowiednio na:

1) śniadanie — o 15%,

2) obiad — o 30%,

3) kolację — o 30% — diety w docelowym państwie, ustalonej według zasad określonych w przepisach, o których mowa w § 5 ust.

2.

5. Kwotę stypendium miesięcznego ustala dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach kadr, zwany dalej „organem kierującym”, w decyzji o skierowaniu żołnierza na szkolenie za granicą. § 5.

1. Zwrotu kosztów zakwaterowania, o których mowa w § 2 pkt 2, dokonuje się do wysokości ustalonego na ten cel limitu miesięcznego, określonego przez organ kierujący w decyzji o skierowaniu na szkolenie za granicę.

2. Wysokość limitu miesięcznego nie może przekroczyć miesięcznej kwoty kosztów zakwaterowania, określonej przez organizatora szkolenia, a w przypadku braku takiego określenia — wysokości 30-krotności limitu

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1121 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1125 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1124 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1123 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1122 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1119 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1126 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udostępniania linii kolejowych oraz współdziałania zarządów kolei między sobą i z przewoźnikami kolejowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1118 z 2001

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1117 z 2001

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1120 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1116 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1115 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Prawo do odsetek od zawieszonego uposażenia

  Jestem policjantem w 2003 roku wstrzymano mi 50 % nagrody rocznej oraz 50% dodatku służbowego miesięcznego. W wyniku przegranych spraw w NSA w dniu 01.12.2004 roku wyrównano (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Wysokość emerytury na rękę

  Pracownica w wieku 55,5 lat, z ponad 30-letnim stażem pracy, otrzymała decyzję o wysokości przyznanej emerytury. Jak obliczyć emeryturę netto, a więc kwotę otrzymywaną (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-11 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-04 poz. 1342

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-18 poz. 678

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.