Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 89 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-24
Data wejscia w życie:2001-03-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 89 z 2001


89

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 589), zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 1 i w § 7 w ust. 1 w pkt 2 użyty w różnych przypadkach wyraz „gmina” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „starosta”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie: „§

9. Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 8 rozporządzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą, lub po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:

1) przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych,

2) przekazuje protokół czynności, o których mowa w pkt 1, marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej — również Głównemu Geodecie Kraju,

3) wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy.”;

Dziennik Ustaw Nr 11

3) § 11 otrzymuje brzmienie:                — 713 —                Poz. 89


podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim,

3) starosta — w zakresie osnowy geodezyjnej klas niższych niż wymienione w pkt 1.”

„§

11. Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniają:

1) Główny Geodeta Kraju — w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej,

2) Minister Obrony Narodowej — w zakresie osnów, o których mowa w pkt 1, znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 89 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

  Gdzie mogę sprawdzić czy nazwa Mozart jest zarezerwowana w odniesieniu do oprogramowania informatycznego? Jeśli by była, czy istnieją ograniczenia takiego zastrzeżenia?

 • Usunięcie znaku granicznego

  Kilka dni temu zauważyłem że na granicy mojej działki został usunięty kamień graniczny. Kamień ten 2 lata temu został ustawiony przez geodetów którzy przeprowadzali (...)

 • Znak towarowy a znak usługowy

  Czy regulacje dotyczące znaków towarowych stosują się również do znaków usługowych, a jeżeli tak to, to wprost, czy tylko w odpowiednim zakresie?

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają (...)

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-08 poz. 133

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-10 poz. 939

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1772

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 268

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.