Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1217 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-18
Data wejscia w życie:2001-10-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1217 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 114                — 8679 —                Poz. 1217


1217

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych. Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarządza się, co następuje: §

1. Zawodnik poddawany jest kontroli antydopingowej w czasie zawodów sportowych oraz poza zawodami sportowymi — w czasie treningów, zgrupowań, konsultacji i innych zajęć sportowych. §

2. Jeżeli zawodnik odmówi poddania się kontroli antydopingowej, w tym nie zgłosi się do tej kontroli, podlega następującym sankcjom:

1) przy pierwszej odmowie — karze do 2 lat dyskwalifikacji,

2) przy następnej odmowie — karze nie mniejszej niż 2 lata dyskwalifikacji. § 3.

1. Właściwy organ dyscyplinarny polskiego związku sportowego lub klubu sportowego po otrzymaniu wyniku kontroli antydopingowej stwierdzającego stosowanie przez zawodnika zabronionych środków farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe wszczyna postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne. Zawiadomienie o wyniku postępowania przekazuje się Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, zwanej dalej „Komisją”, nie później niż 21 dni po otrzymaniu wyników kontroli antydopingowej.

2. Przedłużenie terminu określonego w ust. 1 wymaga zgody przewodniczącego Komisji, udzielonej przed jego upływem. §

4. W przypadku wykrycia po raz pierwszy w organizmie zawodnika obecności efedryny, fenylopropanoliny, pseudoefedryny, kofeiny, strychniny lub związków pokrewnych — stosuje się karę od 1 do 6 miesięcy dyskwalifikacji, z uwzględnieniem §

6. §

5. W przypadku wykrycia po raz pierwszy w organizmie zawodnika obecności innych niż wymienione w § 4 zabronionych środków farmakologicznych lub pierwszego stosowania metod uznanych za dopingowe — stosuje się karę 2-letniej bezwzględnej dyskwalifikacji, z uwzględnieniem §

6. § 6.

1. W przypadku stwierdzenia:

1) świadomego stosowania przez zawodnika zabronionych środków farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe,

2) stosowania przez zawodnika środków mających na celu ukrycie stosowania środków, o których mowa w pkt 1,

3) podejmowania przez zawodnika działań zniekształcających wyniki badań antydopingowych,

4) stosowania przez zawodnika dopingu, za którego zaistnienie odpowiedzialność ponoszą osoby współpracujące z zawodnikiem, stosuje się następujące sankcje: — karę dyskwalifikacji na okres od 2 do 8 lat — jeżeli użytym zabronionym środkiem farmakologicznym jest efedryna, fenylopropanolina, pseudoefedryna, kofeina, strychnina lub związki pokrewne, — karę dyskwalifikacji powyżej 4 lat — jeżeli użyto innego zabronionego środka farmakologicznego lub metody uznanej za dopingową.

2. Sankcje, o których mowa w ust. 1, stosuje się wobec zawodnika, w którego organizmie wykryto po raz drugi zabronione środki farmakologiczne lub metody uznane za dopingowe. §

7. Właściwy organ dyscyplinarny wszczyna postępowanie w stosunku do trenerów, instruktorów, lekarzy, fizjoterapeutów, działaczy oraz innych osób, które naruszyły przepisy antydopingowe, polegające w szczególności na dostarczaniu, dystrybucji, handlu lub podawaniu zabronionych środków farmakologicznych, stosowaniu metod uznanych za dopingowe, wywieraniu presji bądź namawianiu do stosowania dopingu. Do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy § 4—6. §

8. W przypadku wykrycia u zawodników nieletnich zabronionych środków farmakologicznych lub stosowania metod uznanych za dopingowe, organ dyscyplinarny zawiadamia o tym prokuratora. §

9. Organ dyscyplinarny informuje osobę, przeciwko której ma być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, o przysługującym jej prawie do obrony, a także o przebiegu postępowania odwoławczego. § 10.

1. W toku postępowania dyscyplinarnego osobie, przeciwko której wszczęto postępowanie, przysługuje prawo do:

1) ustanowienia obrońcy,

2) uzyskania pełnej informacji na temat stawianych zarzutów,

3) dostarczenia wszelkich dowodów,

4) osobistego składania wyjaśnień,

5) złożenia odwołania.

2. Organ dyscyplinarny zawiesza postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne, jeżeli zawodnik złoży, w terminie przewidzianym w przepisach odrębnych, odwołanie od wyniku kontroli antydopingowej, o którym mowa w § 3 ust. 1.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1217 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1216 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłoszenie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1215 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1223 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1222 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1228 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1227 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1226 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1219 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1221 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1220 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1225 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1224 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalenia wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 114, poz. 1218 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komórkowej NMT-450.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-16 poz. 1053

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Komunikat UE z 2006-12-02 nr 294 poz. 69

  Sprawa F-36/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 października 2006 r. — Martin Magone przeciwko Komisji

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 492

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

 • Komunikat UE z 2009-06-12 nr 133 poz. 5

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 426. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. dotycząca (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.