Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1232 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz sprawozdań z produkcji i obrotu cukrem buraczanym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-03
Data wejscia w życie:2001-10-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1232 z 2001


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 115                — 8844 —                Poz. 1232


1232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz sprawozdań z produkcji i obrotu cukrem buraczanym. Na podstawie art. 6 ust. 4 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się:

1) wzór wniosku producenta cukru o przyznanie limitów A i B cukru na dany rok rozliczeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór wniosku producenta izoglukozy o przyznanie limitów A i B izoglukozy na dany rok rozliczeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór sprawozdania z produkcji i obrotu cukrem buraczanym w danym roku rozliczeniowym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 2.

1. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, składa się w terminie do dnia 15 sierpnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada początek danego roku rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Wnioski dotyczące pierwszego roku rozliczeniowego składa się w terminie do dnia 22 października 2001 r.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 3, składa się w terminie 30 dni po zakończeniu danego roku rozliczeniowego. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2001 r. (poz. 1232)

Załącznik nr 1

WZÓR

Pieczęć wnioskodawcy

..................................................................

(miejscowość, data)

Data wpływu wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ....................... WNIOSEK o przyznanie limitów A i B cukru na rok rozliczeniowy .....................................................

1. Wnioskodawca ...........................................................................................................................................................

(pełna nazwa)

2. Siedziba i adres wnioskodawcy: ulica ......................................................................... kod pocztowy ............................. miejscowość ........................................................................ telefon .......................................... telefax .............................. telex ........................................... poczta elektroniczna ............................................................

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym ....................................................................

4. Numer identyfikatora statystycznego (REGON) ..........................................................

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) .........................................................................

6. Limit produkcji cukru przyznany na kampanię 2001/2002: w kwocie A ...................................................................................................... tys. ton w kwocie B ...................................................................................................... tys. ton.

7. Wydatek cukru uzyskany w kampanii 2001/2002*) .................................................%

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1232 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1233 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1231 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1230 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229 z 2001

  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin składania wniosków dowodowych

  Do kiedy składa się wnioski dowodowe w sprawie karnej, jeśli chodzi o wezwanie świadków na rozprawę, pobranie notatek z Policji przydatnych na sprawie?

 • Kontrola nad zarządem spółdzielni

  Jakie uprawnienia przysługują członkowi spółdzielni mieszkaniowej wobec zarządu spółdzielni w razie opieszałości w usunięciu usterki w lokalu mieszkalnym (wadliwa (...)

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

 • Działalność gospodarcza polegająca na produkcji kulek paintballowych

  Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą na produkcji kulek paintballowych i wprowadzaniu ich do obrotu. Czy muszą w związku z tym uzyskać koncesję?

 • Termin instrukcyjny

  Otrzymałam z sądu akt oskarżenia. W pouczeniu określono, że w terminie 7 dni od doręczenia aktu oskarżenia mam obowiązek zgłoszenia wszystkich znanych mi dowodów (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1334

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz wzorów sprawozdań z wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego

 • Legislacja UE z 2006-08-30 nr 235 poz. 23

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz.U. L 58 z (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1374

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-02 poz. 1166

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.