Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1233 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-02
Data wejscia w życie:2001-10-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1233 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 115                — 8850 —                Poz. 1233


1233

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 635 i Nr 98, poz. 1070) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, poz. 146, z 1992 r. Nr 21, poz. 89 i Nr 54, poz. 265, z 1994 r. Nr 130, poz. 654, z 1997 r. Nr 47, poz. 313 i z 2001 r. Nr 35, poz. 414) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1—3 otrzymują brzmienie: „§

1. Rozporządzenie określa maksymalne stawki wynagrodzenia przysługującego notariuszom za czynności notarialne (taksa notarialna). § 2.

1. Z zastrzeżeniem § 9—16 maksymalna stawka wynagrodzenia zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

2. Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn albo o podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. Podstawą określenia maksymalnej stawki wynagrodzenia jest:

1) przy umowie zamiany — najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy,

2) przy działach — ogólna wartość majątku podlegającego działowi,

3) przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste — wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku — skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn,

4) przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu — wartość tych rzeczy lub praw,

5) przy licytacjach i przetargach — cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu,

6) przy losowaniach nagród — wartość wylosowanych nagród,

7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) — wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony — wartość świadczeń za okres 10 lat,

8) przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego wartość przedmiotu czynności określa się według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa — według tej niższej sumy. §

3. Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi od wartości:

1) do 5 000 zł — 200 zł,

2) powyżej 5 000 zł do 15 000 zł — 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5 000 zł,

3) powyżej 15 000 zł do 30 000 zł — 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000 zł,

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł — 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł — 1 100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,

6) powyżej 1 000 000 zł — 5 800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.”;

2) w § 4 po wyrazie „obciążeń” dodaje się wyrazy „i bonifikat”;

3) § 6—11 otrzymują brzmienie: „§

6. Za sporządzenie aktu jako maksymalną stawkę wynagrodzenia przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, z zastrzeżeniem § 7 i

8. §

7. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,

2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

5) umowę zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 57, poz. 601),

6) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, za-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1233 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1232 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów oraz terminów składania wniosków o przyznanie limitów A i B cukru, A i B izoglukozy oraz sprawozdań z produkcji i obrotu cukrem buraczanym.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1231 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1230 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 115, poz. 1229 z 2001

  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Notariusz jako płatnik podatku VAT

  Czy podstawą do naliczenia opłaty notarialnej z tytułu sprzedaży nieruchomości jest cena netto nieruchomości, czy też cena brutto - po uwzględnieniu podatku VAT od (...)

 • Koszt intercyzy

  Jaki jest koszt intercyzy?

 • Koszty wykonania zapisu

  Zgodnie z zapisem w testamencie muszę przekazać mieszkanie pewnej osobie. Rozumiem, że trzeba to zrobić u notariusza. Kto ponosi koszty notarialne, jakie i w jakiej wysokości?

 • Koszty założenia spółki

  Jakie są opłaty skarbowe, sądowe przy minimalnym kapitale założycielskim oraz jakie jest procentowe wynagrodzenie notariusza za spisanie umowy spółki.

 • Koszt zmiany umowy spółki z o.o. u notariusza

  Ile kosztuje zmiana istniejącej umowy spółki z o.o. u notariusza? Zmieniane będą: - wykreślenie udziałowców, - zmiana reprezentacji z dwuosobowej na jednoosobową, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.