Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-16
Data wejscia w życie:2001-02-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 2001


102

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie. §

2. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę 18 marca 2001 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Dziennik Ustaw Nr 12                — 767 —                Poz. 102


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. (poz. 102)

KALENDARZ WYBORCZY Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczych do 20 lutego 2001 r. Treść czynności — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie — podanie do publicznej wiadomości zarządzenia wojewody, w formie obwieszczenia, ustalającego liczbę radnych oraz ogłoszenie zarządzenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, b) liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu, c) siedzibie gminnej komisji wyborczej — powołanie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej — sporządzenie spisu wyborców — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania list kandydatów na radnych — powołanie obwodowych komisji wyborczych — ogłoszenie, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) siedzibach obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń gminnej komisji wyborczej, zawierających: a) informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) dane o kandydatach wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata — przesłanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

do 23 lutego 2001 r.

do 26 lutego 2001 r.

do 28 lutego 2001 r. do 4 marca 2001 r. do 4 marca 2001 r. (do godz.

2400) do 7 marca 2001 r. do 8 marca 2001 r.

do 11 marca 2001 r.

17 marca 2001 r. 18 marca 2001 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 95 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 94 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 93 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 92 z 2001

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.