Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-30
Data wejscia w życie:2001-02-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 2001


96

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Słowackiej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne. §

2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie. §

3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 i z 2001 r. Nr 12, poz. 95). § 4.

1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2. Pozwolenia na przywóz mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych pozycjami towarowymi 7210 i 7212.

3. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1) I kwartał

2) II kwartał — 25%, — 25%,

3) III kwartał — 25%,

4) IV kwartał — 25%.

4. Wnioski o przydział kontyngentów taryfowych składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, z wyjątkiem I kwartału, na który wnioski składa się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

5. Termin ważności pozwolenia nie może być dłuższy niż 30 dni. Termin ten nie może wykraczać poza ostatni dzień kwartału, na który pozwolenia zostały wydane. §

5. Na osoby dokonujące przywozu na polski obszar celny towarów, o których mowa w § 1, nakłada się obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania pozwoleń. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. (poz. 96)

WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOÂCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI SŁOWACKIEJ Kod PCN 1 7210 Wyszczególnienie 2 Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane: Ilość w tonach 3 10 000

1 7210 70

2 — Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi: — — Nieobrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem): — — — Pozostałe (ECSC) — — Pozostałe Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane: — Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi: — — Pozostałe: — — — O szerokości przekraczającej 500 mm: — — — — Nieobrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC) — — — — Pozostałe — — — O szerokości nieprzekraczającej 500 mm: — — — — Pozostałe

3

7210 70 39 0 7210 70 90 0 7212 7212 40

7212 40 91 0 7212 40 93 0 7212 40 98 0

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 95 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 94 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 93 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 92 z 2001

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • VAT od usług świadczonych za granicą

  Na zlecenie firmy słowackiej wykonaliśmy usługę na terenie Słowacji polegającą na pomiarach (emisji zanieczyszczeń). Większość zadania to pomiary na Słowacji, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-06 poz. 222

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1201

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 97

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-05 poz. 215

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.