Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-25
Data wejscia w życie:2001-11-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2001


Strona 1 z 18

Dziennik Ustaw Nr 120                — 9341 —                Poz. 1279


1279

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 122, poz. 1310 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kredycie — należy przez to rozumieć kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą”,

2) gospodarstwie domowym kredytobiorcy — należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osoby wspólnie zamieszkujące, bez względu na stopień pokrewieństwa i fakt, czy razem, czy oddzielnie się utrzymują. § 2.

1. Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe, następuje, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokali obciążonych kredytem oraz normatywu spłaty kredytu za 1 m2 powierzchni użytkowej, określonego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.

2. Członek spółdzielni zajmujący lokal obciążony kredytem, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do wnoszenia, na poczet spłaty kredytu w części przypadającej na zajmowany przez niego lokal, wpłat w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej tego lokalu oraz normatywu spłaty kredytu za 1 m2 powierzchni użytkowej, o którym mowa w ust.

1.

3. Przejściowym wykupieniem ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu odsetek od kredytów, o których mowa w ust. 1, może być objęta część należności z tego tytułu, dotycząca członków spółdzielni spłacających kredyt w wysokości określonej w ust. 2, pod warunkiem prowadzenia przez spółdzielnię analitycznej ewidencji zadłużenia z tytułu kredytu w części przypadającej na zajmowane przez nich lokale oraz umożliwienia bankowi kontroli tej ewidencji.

4. Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu niespłaconych przez kredytobiorcę odsetek od kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy, zaciągniętych przez osoby fizyczne, następuje, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu obciążonego kredytem oraz normatywu spłaty kredytu za 1 m2 powierzchni użytkowej, określonego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy. §

3. Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od zaciągniętych przez osoby fizyczne kredytów, o których mowa w art. 8 ustawy, następuje, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc niż kwota stanowiąca 25% udokumentowanych miesięcznych dochodów jego gospodarstwa domowego. § 4.

1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, i minister właściwy do spraw finansów publicznych zawierają umowy z bankami prowadzącymi obsługę kredytów, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności terminy przekazywania przez banki rozliczeń i informacji, o których mowa w § 5, terminy przekazywania przez Prezesa Urzędu środków na przejściowe wykupienie odsetek i na wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 3, oraz terminy przekazywania przez banki spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek i zwrotów nominalnych kwot umorzeń kredytów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy.

3. W przypadku kredytów, których obsługę prowadzą banki spółdzielcze, umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane z tymi bankami przez Bank Gospodarki ˚ywnościowej S.A. i banki zrzeszające banki spółdzielcze, w imieniu Prezesa Urzędu i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

4. Prezes Urzędu dokonuje rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów na podstawie umów, o których mowa w ust. 1 i

3. §

5. Banki sporządzają kwartalne rozliczenia, przedstawiając Prezesowi Urzędu:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1288 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1286 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1293 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1296 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1295 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1291 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1290 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1299 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1298 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1285 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1284 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1283 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1281 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1280 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie kredytu mieszkania spółdzielczego

  Doszło do 70% umorzenie kredytu z mieszkania spółdzielczo-lokatorskiego na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, (...)

 • Umorzenie kredytu mieszkaniowego

  Moi rodzice od około 1978 r. oszczędzali na książeczce mieszkaniowej i do 1989 r. dokonali wpłat. W 1988 r. w zamian za ojca zostałem przyjęty w poczet członków Spółdzielni (...)

 • Żądanie odsetek od odsetek

  Czy można założyć sprawę o kapitalizację odsetek?

 • Maksymalna wysokość odsetek w umowie pożyczki

  Jak przepisy Kodeksu cywilnego określają maksymalną wysokość odsetek, jaką można określić w umowie pożyczki?

 • Odsetki od odsetek

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo żądać podwójnych odsetek od zaległości w czynszu, tj. odsetek ustawowych wymienionych w wyroku sądowym dotyczącym zapłaty (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-25 poz. 1280

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 90

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 89

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-14 poz. 1413

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1762

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.