Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-05
Data wejscia w życie:2001-10-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001 - Strona 3


Strona 3 z 8

Dziennik Ustaw Nr 120

13) prowadzenie pełnej dokumentacji ośrodka,                — 9399 —                Poz. 1294


14) wykonywanie innych czynności, wynikających z działalności ośrodka. § 12.

1. Prezes sądu rejonowego powierza obowiązki w ośrodku rodzinnemu kuratorowi zawodowemu na wniosek kierownika ośrodka.

2. Prezes sądu rejonowego odwołuje kuratora, o którym mowa w ust. 1:

1) na jego prośbę albo

2) z inicjatywy własnej po zasięgnięciu opinii kierownika ośrodka. §

13. Do obowiązków kuratora, o których mowa w § 12 ust. 1, należy:

1) prowadzenie zajęć z uczestnikami w wymiarze co najmniej 8 godzin zegarowych tygodniowo zgodnie z rocznym planem pracy ośrodka,

2) dokumentowanie przebiegu pracy z uczestnikami poprzez: a) dokonywanie bieżących wpisów w dzienniku zajęć, b) dokonywanie systematycznych wpisów w arkuszach spostrzeżeń, c) sporządzanie na podstawie arkuszy spostrzeżeń — na polecenie kierownika ośrodka — sprawozdań, o których mowa w § 11 pkt 3,

3) udział w szkoleniach,

4) wykonywanie innych z działalności ośrodka. czynności wynikających

2. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad ośrodkami mają prawo wstępu na teren ośrodka, przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień.

3. Wykonywanie nadzoru nad ośrodkami polega w szczególności na:

1) kontroli sprawności działania ośrodków oraz przestrzegania praw i obowiązków uczestników,

2) dokonywaniu analiz dokumentacji prowadzonej w ośrodku,

3) przeprowadzaniu wizytacji obejmujących całokształt działalności ośrodka,

4) przeprowadzaniu lustracji obejmujących wybrane dziedziny działalności ośrodka,

5) badaniu zasadności skarg i wniosków dotyczących działalności ośrodka.

4. Z przebiegu czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, sporządza się sprawozdanie w terminie 14 dni od ich zakończenia. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności dane dotyczące zakresu czynności, omówienie przebiegu czynności oraz zwięzłe ustalenie ich wyników wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.

5. Odpis sprawozdania przesyła się prezesowi sądu okręgowego oraz kuratorowi okręgowemu.

6. Prezes sądu okręgowego lub kurator okręgowy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania zgłosić zastrzeżenia, uwagi lub wnioski dotyczące ustaleń wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych.

7. Minister Sprawiedliwości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, uwag lub wniosków, o których mowa w ust. 6, zawiadamia zgłaszającego o sposobie ich załatwienia i wyznacza termin do wykonania zaleceń pokontrolnych.

8. Prezes sądu okręgowego lub kurator okręgowy po upływie wyznaczonego terminu do wykonania zaleceń pokontrolnych niezwłocznie przedstawia informację dotyczącą zakresu i sposobu ich wykonania. §

16. Zakres i sposób wykonywania nadzoru nad ośrodkami przez prezesa sądu okręgowego i kuratora okręgowego regulują odrębne przepisy. §

17. Dotychczasowe kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą stają się ośrodkami kuratorskimi w rozumieniu rozporządzenia. §

18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2001 r.

§ 14.

1. Ośrodek prowadzi następującą dokumentację:

1) dziennik zajęć zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia,

2) roczny plan pracy ośrodka zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia,

3) arkusze spostrzeżeń o poszczególnych uczestnikach zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Ośrodek sporządza także:

1) sprawozdanie z rocznej działalności ośrodka,

2) roczny plan środków finansowych przeznaczonych na potrzeby ośrodka. § 15.

1. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad ośrodkami osobiście lub przez wyznaczone osoby.

Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1288 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1286 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1293 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1296 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1295 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1291 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1290 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1299 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1298 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1285 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1284 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1283 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1281 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1280 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Uprawnienia do szkolenia BHP

  Chciałbym być osobą, która mogłaby szkolić pracowników (szkolenia okresowe i wstępne) w zakresie BHP. Kto może prowadzić szkolenia okresowe i wstępne z zakresu (...)

 • Zakres obowiązków kuratora

  Pan, z którym się od 1,5 roku rozwodzę się próbuje z uporem maniaka udowodnić mi utrudnianie kontaktów z małoletnią córką (3 lata). Pisanie pism procesowych z podawaniem (...)

 • Słup energetyczny na posesji

  Wykupiłem mieszkanie w zabudowie szeregowej wraz z przynależnym gruntem od WAM. Na mojej działce oraz na połowie chodnika (szerokość 1 m) stoją odnogi słupa energetycznego, (...)

 • Opinia RODK

  W niedługim czasie mam mieć badania w RODK. Czy są jakieś przepisy prawne mówiące o tym, co powinna zawierać opinia RODK?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 266

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2037

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 632

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnym przekazaniu działek gruntu dla budowy ośrodków technicznych współdziałających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej i o warunkach budowy tych ośrodków, podpisanego w Warszawie dnia 3 października 1978 r.

 • Komunikat UE z 2007-09-06 nr 207 poz. 6

  Publiczne finansowanie miejskich ośrodków opieki dziennej w Norwegii — Urząd Nadzoru EFTA zdecydował, że ten środek pomocy nie stanowi pomocy państwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 850

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.