Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1298 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-29
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1298 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/20

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 187, poz. 1922.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa określa:

1) warunki bezpieczeństwa imprez masowych,

2) tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

3) zasady odpowiedzialności organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone w miejscu i w związku z organizacją imprezy masowej,

4) zasady odpowiedzialności organizatorów imprez masowych i ich uczestników w przypadku naruszenia przez nich przepisów ustawy,

5) uprawnienia organizatorów masowych imprez sportowych związane z ich organizacją,

6) zasady postępowania przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

3. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywa się w celu zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych z tymi imprezami.

4. Przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, bez obowiązku informowania osób, których one dotyczą. Art. 2.

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Mi04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 2/20

nistra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. W zakresie określonym w rozdziale 3a ustawę stosuje się do organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych jednostek organizacyjnych, związków i klubów sportowych, właścicieli obiektów sportowych, organizatorów imprez masowych oraz organizatorów podróży i pobytu w zakresie, w jakim realizują zadania związane z organizowaniem masowych imprez sportowych. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) imprezie masowej - należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1 000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300, 1a) imprezie masowej o podwyższonym ryzyku – należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku organizacji takiej imprezy wymienione w pkt 1 liczby miejsc dla osób wynoszą odpowiednio 300 i 200, 1b) masowej imprezie sportowej - należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, 1c) czasie trwania imprezy masowej - należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu,

2) zabezpieczeniu imprezy masowej - należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy,

3) organizatorze imprezy masowej - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową,

4) regulaminie obiektu lub imprezy masowej - należy przez to rozumieć przepisy wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika, zarządzającego obiektem lub organizatora imprezy masowej, zawierające zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu a także znajdujących się tam urządzeń,

5) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz teren będący w trwałym zarządzie jednostek podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Mini04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 3/20

stra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu,

6) informacjach dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych należy przez to rozumieć określone w art. 20e dane dotyczące osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, obiektów sportowych i zdarzeń zaistniałych w związku z organizowaniem masowej imprezy sportowej,

7) instytucjach zagranicznych - należy przez to rozumieć zagraniczne i międzynarodowe organy i instytucje, w tym w szczególności narodowe punkty informacyjne o charakterze policyjnym dla piłki nożnej, właściwe do zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i chuligaństwa w czasie masowych imprez sportowych, na podstawie Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

(Dz.U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625), oraz Decyzji Rady 2002/348/JHA z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa w związku z meczami piłkarskimi o charakterze międzynarodowym (Dz. Urz. WE L 121 z 08.05.2002). Art. 3a. Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne. Art. 4. Postępowanie w sprawach określonych w ustawie prowadzi się według Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Rozdział 2 Warunki bezpieczeństwa imprezy masowej Art. 5.

1. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.

2. Organizator imprezy masowej zapewnia:

1) spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

2) służbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną, wyraźnie wyróżniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego tymi służbami, 04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 4/20

3) pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,

4) drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,

5) warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

6) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,

7) w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem.

3. Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej.

4. Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. Art. 5a.

1. Organizator imprezy masowej może zawrzeć z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Policji porozumienie o odpłatnym udziale Policji w zabezpieczeniu, podczas przeprowadzania imprezy masowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, jest zawierane po wyrażeniu zgody przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji i powinno w szczególności określać sposób zabezpieczenia przez Policję bezpieczeństwa i porządku publicznego, kwotę odpłatności uiszczanej na rzecz Policji przez organizatora imprezy masowej, zasady i tryb nadzoru Policji nad działalnością służb porządkowej i informacyjnej oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa.

3. Kwotę odpłatności, o której mowa w ust. 2, ustala się przy uwzględnieniu określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41 poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za udział w zabezpieczeniu podczas imprezy masowej bezpieczeństwa i porządku publicznego. Art. 6. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Art. 7.

1. Do wniosku, o którym mowa w art. 6, należy dołączyć:

1) opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia im04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 5/20

prezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,

2) opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego,

3) graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,

6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób,

7) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),

8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,

9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

10) polisę ubezpieczeniową, o której mowa w art. 20,

11) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowe-

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 6/20

go, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki. 1a. Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i

2. 1b. Właściwi miejscowo komendanci powiatowi (miejscy) Policji i Państwowej Straży Pożarnej wydają opinię na podstawie przedłożonej przez organizatora imprezy dokumentacji i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-9 i 11 oraz w ust. 3, jak również oceny zagrożeń.

2. Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa:

1) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych w strefie nadgranicznej,

2) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

3. Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach, o których mowa w art. 15.

4. W przypadku gdy właściciel obiektu, na terenie którego odbywa się impreza masowa, posiada decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie, wydaną stosownie do przepisów prawa budowlanego, organizator imprezy masowej zwolniony jest z obowiązku przedkładania opinii i uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną i inspektorem sanitarnym, jeżeli charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu. Art. 8.

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy. 1a. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy powinno zawierać nazwę organizatora, miejsce jej przeprowadzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, maksymalną liczbę osób, które mogą być obecne, liczbę porządkowych, dane o osobie reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierowniku do spraw bezpieczeństwa) oraz o zainstalowaniu urządzeń określonych w art. 15 ust.

1. 1b. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, uzna na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 7, lub wynika to z opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Policji lub podmiotu prowadzącego współzawodnictwo sportowe w danej dyscyplinie lub dziedzinie sportu, że jest to impreza o podwyższonym ryzyku, stwierdza to w zezwoleniu.

2. Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w razie niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 oraz w art. 6 i 7.

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 7/20

3. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji, niezwłocznie po jej wydaniu, organ wydający przesyła podmiotom wymienionym w art. 7 ust. 1 pkt 1 i

2.

4. Odwołanie organizatora imprezy masowej od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.

5. Organ, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek kontrolowania zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu.

6. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel organu, o którym mowa w ust. 1, może przerwać imprezę masową. Art. 9.

1. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

2. Organizator imprez, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany, na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, przekazać - właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej - komendantom powiatowym (miejskim) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, państwowemu terenowemu inspektorowi sanitarnemu oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 6-9.

3. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 1a. Art. 10. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie. Art. 11.

1. Od decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, o której mowa w art. 8 i w art. 10, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

2. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 8/20

Art. 12.

1. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany zwrócić się do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy o udzielenie informacji o osobach objętych rejestrem, o którym mowa w art. 23.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do organizatorów imprez masowych, o których mowa w art. 9, z tym że udzielona informacja zachowuje ważność przez 90 dni. Art. 13.

1. Wojewoda może wprowadzić dla określonego organizatora imprezy masowej zakaz przeprowadzania przez niego imprez masowych na terenie województwa lub jego części albo w obiektach lub na terenach, o których mowa w art. 3 pkt 1, na czas określony lub do odwołania, albo zezwolić na przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową.

2. Wydanie zakazu, o którym mowa w ust. 1, następuje w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji niezwłocznie po jej wydaniu wojewoda przesyła podmiotom wymienionym w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, w art. 8 ust. 1 oraz w art. 13a ust.

1.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni.

4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wstrzymuje jej wykonania. Art. 13a.

1. Zarząd powiatu może wprowadzić dla określonego organizatora imprezy masowej zakaz przeprowadzania przez niego imprez masowych na terenie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, o których mowa w art. 3 pkt 1, na czas określony lub do odwołania, albo zezwolić na przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową.

2. Wydanie zakazu, o którym mowa w ust. 1, następuje w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji, niezwłocznie po jej wydaniu, organ wydający przesyła podmiotom wymienionym w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 ust. 1 oraz art. 13 ust.

1.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozpatruje je w terminie 3 dni.

4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wstrzymuje jej wykonania. Art. 14.

1. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.

2. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybu-

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 9/20

chowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Art. 15.

1. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

2. Wojewoda, w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim Policji i komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie w wykazie określonego stadionu, obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się w szczególności termin, od którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

5. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 2, jest obowiązany do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator imprezy masowej niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzanej imprezy masowej lub Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.

7. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób utrwalania przebiegu imprezy, uwzględniając rodzaj imprezy masowej, miejsca w obiekcie lub na terenie, o którym mowa w ust. 2, podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu i dźwięku, a także minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie zarejestrowanego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprezy masowej.

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 10/20

Art. 15a.

1. Wojewoda może nałożyć na organizatora imprezy masowej odbywającej się w miejscu nieobjętym wykazem, o którym mowa w art. 15 ust. 2, obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Przepisy art. 15 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. Art. 16.

1. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

1) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2,

4) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 4a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 4b) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.1)),

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) nazwę wystawcy,

2) numer identyfikacyjny i fotografię osoby dokonującej czynności, o których mowa w ust. 1,

3) okres ważności,

4) pieczęć i podpis wystawcy.

3. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 11/20

Art. 17.

1. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane:

1) nie wpuścić na imprezę masową: a) osób, wobec których zostało wydane orzeczenie: - zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22, - zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010), b) osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1-3,

2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej.

2. W przypadku gdy działania podjęte w trybie określonym w ust. 1, przez służby porządkowe organizatora imprezy masowej są nieskuteczne, organizator imprezy lub kierownik do spraw bezpieczeństwa w imieniu organizatora imprezy występuje o pomoc do Policji, a jeżeli impreza masowa jest przeprowadzana na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej - do Żandarmerii Wojskowej, potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.

3. W sytuacji określonej w ust. 2 służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji albo Żandarmerię Wojskową. Art. 17a.

1. Przy sprzedaży biletów organizator masowej imprezy sportowej lub jego przedstawiciel może zażądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

2. Organizator masowej imprezy sportowej może odmówić wstępu na masową imprezę oraz przebywania na niej osobom:

1) których dane znajdują się w bazie informacji, o której mowa w art. 20b pkt 2,

2) nieposiadającym dokumentu tożsamości,

3) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

4) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy,

5) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej imprezy sportowej,

6) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację. 04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 12/20

3. Organizator masowej imprezy sportowej może określić w regulaminie obiektu sportowego miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich.

4. Przepisy ust. 2 pkt 2-6 mają odpowiednio zastosowanie do organizatorów imprez masowych innych niż określone w ust.

1. Art. 18. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymogi, jakie powinny spełniać służby porządkowe w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowe warunki i sposoby działania tych służb w zakresie określonym w art. 16 i 17, w tym tematykę i formy szkolenia, jednostki właściwe do przeprowadzania szkolenia, wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wymagane wyposażenie służb porządkowych w zależności od potencjalnego ryzyka, zakres sprawdzania przez służby porządkowe uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, sposoby legitymowania w celu ustalenia tożsamości osób obecnych, przeglądania ich bagaży i odzieży oraz usuwania osób zakłócających imprezę. Rozdział 3 Odpowiedzialność za szkodę i koszty zabezpieczenia imprezy masowej Art. 19.

1. Organizator imprezy masowej, w tym imprez odbywających się w trybie art. 9 ust. 1, odpowiada za rzeczywiste szkody, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.

2. Przepis ust. 1 dotyczy imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.

3. Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust. 1, obejmuje równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia użytego przez Policję, Żandarmerię Wojskową, straż gminną (miejską), Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia, w związku z działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przedkładają organizatorowi imprezy masowej zestawienie i wysokość poniesionych szkód.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania szkód, o których mowa w ust. 3, oraz tryb wypłaty odszkodowań. Art. 20.

1. Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy za04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 13/20

kres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań. Rozdział 3a Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych Art. 20a.

1. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych jest Komendant Główny Policji, zwany dalej „Komendantem”.

2. Komendanci wojewódzcy Policji i komendanci powiatowi (miejscy) Policji mogą otrzymywać informacje, o których mowa w art. 20f, dotyczące organizowanych masowych imprez sportowych na podległym im terenie.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do udzielania przez komendantów wojewódzkich Policji i komendantów powiatowych (miejskich) Policji informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Art. 20b. Do zadań Komendanta należy w szczególności:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,

2) prowadzenie bazy informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,

3) opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,

4) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),

5) współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3. Art. 20c. Podmiotami uprawnionymi w zakresie swoich zadań ustawowych do otrzymywania od Komendanta informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”, są:

1) Policja,

2) prokuratura,

3) sądy,

4) Straż Graniczna, 04-09-14

Przepisy rozdz.3a stosuje się do dnia 1.01.2007 r. wyłącznie do masowych imprez sportowych będących meczami piłki nożnej pierwszej i drugiej ligi piłki nożnej lub meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym.

©Kancelaria Sejmu

s. 14/20

5) Państwowa Straż Pożarna,

6) Biuro Ochrony Rządu,

7) Żandarmeria Wojskowa,

8) straże gminne (miejskie),

9) organy administracji publicznej właściwe w sprawach opiniowania i wydawania zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie masowej imprezy sportowej,

10) Straż Ochrony Kolei, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni,

11) związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym,

12) instytucje zagraniczne. Art. 20d. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania Komendantowi informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, zwanymi dalej „podmiotami zobowiązanymi”, są podmioty, o których mowa w art. 20c pkt 1-11, oraz:

1) Krajowy Rejestr Karny oraz sądy, w których zapadło prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu,

2) związki sportowe,

3) kluby sportowe,

4) organizatorzy masowych imprez sportowych,

5) właściciele obiektów, na terenie których odbywają się masowe imprezy sportowe,

6) organizatorzy turystyki,

7) krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy. Art. 20e. Zakres gromadzonych i przekazywanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych obejmuje dane:

1) o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową: a) imię i nazwisko, używany pseudonim, b) datę i miejsce urodzenia, c) numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, d) adres zamieszkania lub stałego pobytu, e) adres korespondencyjny, f) informację o karalności, g) przynależność do klubów kibica oraz charakterystyka zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi,

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 15/20

2) o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową: a) imię i nazwisko, używany pseudonim, b) datę i miejsce urodzenia, c) numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, d) adres zamieszkania lub stałego pobytu, e) adres korespondencyjny, f) informację o karalności, g) informacje o zastosowaniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową, h) przynależność do klubów kibica oraz charakterystyka zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi,

3) o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców: a) ich nazwę, b) imię i nazwisko osoby działającej w imieniu osób zrzeszonych, c) liczbę członków, d) miejsce spotkań oraz charakterystykę zachowań i metod działania osób, o których mowa w lit. c), oraz elementy charakterystyczne, np. oznakowanie ubrania, e) informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa albo wykroczenia o charakterze chuligańskim z udziałem osób, o których mowa w lit. c), f) informacje o wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami,

4) o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach: a) datę i miejsce zdarzenia, b) informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia, c) skutki zdarzenia, d) informacje o działaniach i podjętych środkach zaradczych,

5) o związkach i klubach sportowych: a) nazwę związku lub klubu sportowego oraz skład ich władz, b) adres siedziby, c) informacje o rodzaju rozgrywek, w których związek lub klub uczestniczył, uczestniczy oraz do jakich się zakwalifikował, d) informacje o obiektach sportowych, z których związek lub klub stale korzysta,

6) o kalendarzu rozgrywek sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników,

7) o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe: a) rodzaj obiektu, jego nazwę, 04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 16/20

b) informacje dotyczące dopuszczenia obiektu do użytkowania, c) informacje dotyczące usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem, d) informacje o pojemności obiektu oraz infrastrukturze, e) informacje dotyczące zabezpieczenia technicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz o służbie porządkowej,

8) o przemieszczaniu się uczestników masowych imprez sportowych i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez oraz informacje o środkach transportu, z jakich korzystają uczestnicy, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz o liczebności grup uczestników,

9) o organizatorach masowych imprez sportowych i organizatorach przejazdu uczestników masowych imprez sportowych oraz miejscach pobytu podczas tych imprez: a) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wraz z jego siedzibą oraz adresem, b) określenie masowej imprezy sportowej, w związku z którą organizowany jest przejazd lub pobyt,

10) o instytucjach zagranicznych właściwych do współpracy, w tym nazwę, ich siedzibę oraz adres. Art. 20f. Podmioty zobowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2-6, przekazują Komendantowi informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, pozostające w ich zakresie działania lub będące w ich posiadaniu, niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 24 godzin. Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 20d pkt 2 i 3, przekazują informacje, o których mowa w art. 20e pkt 3-6 i

10. Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 20d pkt 4, przekazują informacje, o których mowa w art. 20e pkt 4, 7-9 i

10. Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 20d pkt 5, przekazują informacje, o których mowa w art. 20e pkt 4 i

7. Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 20d pkt 6, przekazują informacje, o których mowa w art. 20e pkt 8 i

9. Podmioty zobowiązane, o których mowa w art. 20d pkt 7, przekazują informacje, o których mowa w art. 20e pkt 4, 8 i 9.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Art. 20g.

1. Przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywa się za pomocą faksu lub urządzenia teleinformatycznego albo w formie pisemnej przez osobiste doręczenie do najbliższego komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej) Policji.

2. Podmioty zobowiązane przekazują informacje na kartach rejestracyjnych.

3. Podmioty uprawnione w celu uzyskania informacji kierują zapytania do Komendanta na kartach zapytania.

4. Komendant udziela informacji na kartach odpowiedzi. 04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 17/20

5. Komendant może przekazać informację dotyczącą bezpieczeństwa masowych imprez sportowych podmiotowi zobowiązanemu, niebędącemu podmiotem uprawnionym, na jego pisemne zapytanie, jeżeli dotyczy ono ustawowych obowiązków podmiotu.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty rejestracyjnej, karty zapytania oraz karty odpowiedzi, mając na uwadze dane, jakie muszą znaleźć się na kartach, z uwzględnieniem oznaczenia podmiotu uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego, treści informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa w ust. 3, jak również uzasadnienia, o którym mowa w art. 20l.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych przez podmioty zobowiązane, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych. Art. 20h. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych może być dokonywane przy wykorzystaniu urządzeń i systemów informatycznych i teleinformatycznych, kartotek, wykazów i zbiorów ewidencyjnych. Art. 20i.

1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawidłowość przekazywanej przez siebie informacji dotyczącej bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, zawiadamia o tym niezwłocznie Komendanta.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Komendant niezwłocznie zawiadamia o nieprawidłowości informacji dotyczącej bezpieczeństwa masowych imprez sportowych podmioty uprawnione, które tę informację od niego otrzymały. Art. 20j. Informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych są przechowywane w bazie danych przez okres 10 lat. Art. 20k. Informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych podlegają usunięciu z bazy danych, jeżeli:

1) gromadzenie i przetwarzanie ich jest zabronione,

2) stały się nieaktualne,

3) okazały się nieprawdziwe,

4) upłynął okres, o którym mowa w art. 20j.

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 18/20

Art. 20l.

1. Komendant przekazuje informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno wskazywać powód wystąpienia z zapytaniem.

2. Jeżeli zapytanie nie zawiera uzasadnienia lub jest ono niewystarczające, Komendant zwraca się do podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1, o uzupełnienie stosownych informacji.

3. W przypadku gdy zgromadzone w bazie danych informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Komendant występuje z zapytaniem do podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiązany, do którego Komendant wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedzi w zakresie określonym w art. 20e i art. 20f. Art. 20m.

1. Zapytanie kieruje osoba upoważniona do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego.

2. Upoważnienie powinno określać rodzaje spraw, których może dotyczyć zapytanie.

3. Komendant prowadzi rejestr osób upoważnionych, uwzględniając zakres udzielonych upoważnień.

4. Jeżeli z zapytaniem zwróci się osoba nieupoważniona lub przekracza ono zakres upoważnienia, Komendant zawiadamia o tym podmiot uprawniony oraz przekazuje mu treść złożonego zapytania bez odpowiedzi. Art. 20n. Treść zapytania skierowanego przez Komendanta lub do Komendanta, a także treść odpowiedzi podmiotu zobowiązanego lub Komendanta podlega zarejestrowaniu w bazie informacji, o której mowa w art. 20b pkt

2. Art. 20o.

1. Komendant może kierować zapytanie do instytucji zagranicznych w celu realizacji zadań określonych ustawą.

2. Komendant w celu zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i chuligaństwa w czasie masowych imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, może przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych instytucjom zagranicznym, w tym zwłaszcza informacje niezbędne do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych masowych imprez sportowych o charakterze międzynarodowym.

3. Do przekazywania informacji instytucjom zagranicznym stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 19/20

Art. 20p. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu może, w drodze rozporządzenia, określić rodzaje masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje się przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji o bezpieczeństwie masowych imprez sportowych, uwzględniając znikomy stopień zagrożenia wystąpieniem aktów przemocy lub agresji. Rozdział 4 Przepisy karne Art. 21.

1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2a. Organizator imprezy albo upoważniony delegat lub obserwator z ramienia właściwego związku sportowego, który nie wykonuje poleceń porządkowych wydawanych przez Policję, podlega karze grzywny.

3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny. 4a. Kto będąc do tego zobowiązany nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa masowej imprezy sportowej, albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

5. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w ust 3 lub 4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. Art. 21a. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 21 ust. 2-4 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym. Art. 22.

1. W razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu wykroczeń oraz określone w art. 21 ust. 2-4 niniejszej ustawy, popełnione w związku z 04-09-14

©Kancelaria Sejmu

s. 20/20

imprezą masową, można orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od lat 2 do lat 6.

2. Środek, o którym mowa w ust. 1, może być połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa na wezwanie powiatowego (miejskiego) komendanta Policji we właściwej dla miejsca zamieszkania ukaranego jednostce organizacyjnej Policji w czasie trwania imprezy masowej.

3. Komendant Główny Policji przekazuje organizatorom imprez masowych informacje o osobach, w stosunku do których zastosowano środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, o którym mowa w ust.

1. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 19, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

art. 24-27 pominięte (teksty w obwieszczeniu)

art. 23 uchylony

04-09-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1298 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1288 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1287 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z bankami środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na własne mieszkanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1286 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1293 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1296 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1294 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1295 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1291 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1290 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1299 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1285 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1284 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1283 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1282 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1281 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1280 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1279 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Podatek od nieruchomości a impreza masowa

  Zamierzam założyć pole do gry w paintball. Aktualnie działkę wykorzystuje częściowo do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Płacę podatek za grunty pod (...)

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-07 poz. 636

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu odpłatnego udziału Policji w zabezpieczeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przeprowadzania imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-06 poz. 329

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-04 poz. 7

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.