Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-10-18
Data wydania:2001-10-04
Data wejscia w życie:2001-11-02
Data obowiązywania:2001-10-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 121                — 9442 —                Poz. 1308


1308

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 i Nr 100, poz. 1085) zarządza się, co następuje: §

1. Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. (poz. 1308)

STATUT BIURA DO SPRAW SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH §

1. Statut określa szczegółowe zadania i uprawnienia Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, zwanego dalej „Inspektorem”, oraz organizację Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, zwanego dalej „Biurem”. §

2. Do zadań Inspektora należy w szczególności:

1) w zakresie udostępniania danych dotyczących niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów służbom medycznym i ratowniczym — udostępnianie Centralnemu Ośrodkowi Informacji Toksykologicznej w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi informacji otrzymanych na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84), zwanej dalej „ustawą”, oraz informacji zawartych w dokumentacji, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, dotyczących oceny ryzyka dla zdrowia człowieka,

2) w zakresie wymiany informacji na temat substancji nowych z Komisją Europejską i właściwymi organami państw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy — przekazywanie Komisji Europejskiej wyników oceny ryzyka nowej substancji chemicznej zgłoszonej do Inspektora oraz opiniowanie udostępnionych przez Komisję Europejską wyników oceny ryzyka nowych substancji chemicznych, zgłoszonych właściwym organom państw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy,

3) w zakresie współpracy z organizacjami międzynarodowymi dotyczącej substancji i preparatów chemicznych — współpraca z Międzyrządowym Forum Bezpieczeństwa Chemicznego, Międzynarodowym Programem Bezpieczeństwa Chemicznego, Międzynarodowym Rejestrem Potencjalnie Toksycznych Substancji Chemicznych Programu Ochrony Ârodowiska Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. §

3. Wykonując zadania określone w ustawie, Inspektor współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi właściwymi w zakresie oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne, a w szczególności:

1) w zakresie oceny ryzyka dla zdrowia człowieka — z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi i innymi jednostkami wyznaczonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

2) w zakresie oceny ryzyka dla środowiska — z jednostką lub jednostkami badawczo-rozwojowymi wyznaczonymi przez ministra właściwego do spraw środowiska,

3) w zakresie oceny zagrożeń spowodowanych właściwościami fizykochemicznymi substancji chemicznych — z jednostką lub jednostkami badawczo-rozwojowymi wyznaczonymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

4) w zakresie bezpieczeństwa pracowników stosujących substancję chemiczną — z jednostką lub jednostkami badawczo-rozwojowymi wyznaczonymi przez ministra właściwego do spraw pracy. §

4. Inspektor przedstawia corocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do końca lutego roku następnego, sprawozdanie ze swojej działalności. §

5. Biuro jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Inspektora i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem. § 6.

1. Biurem kieruje Inspektor przy pomocy dyrektora generalnego i dyrektorów departamentów i biur, o których mowa w § 7.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1318 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1317 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1316 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1315 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1314 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1313 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1312 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1311 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1310 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1309 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1307 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1306 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1305 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1304 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1303 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1302 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1301 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Prowadzenie toalety

  Do jakiej kategorii PKD należy zakwalifikować działalność polegającą na komercyjnym prowadzeniu toalety? Pomieszczenie przeznaczone na toaletę prowadzone jest na targowisku (...)

 • Dopalacze na telefon

  Opinii publicznej znany jest temat sklepów z tzw. \"dopalaczami\". Sprzedawcy wykorzystują fakt, że pewne substancje odurzające nie znajdują się na liście zakazanych. (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 192

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-14 poz. 385

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień

 • Monitor Polski 2010 nr 25 poz. 238

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-22 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.